Apie liberalų finansus – nauja informacija iš prokurorų
Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) per­da­vė nau­jos in­for­ma­ci­jos dėl gal­būt ne­tei­sė­to Li­be­ra­lų są­jū­džio Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Ši informacija perduota į pabaigą einant ikiteisminiam tyrimui dėl koncerno „MG Baltic“ ir kelių partijų politinės korupcijos. Anot teisėsaugos, nustatyta, jog liberalų pernykštė rinkimų kampanija iš dalies buvo finansuota iš „Laisvės studijų centro“ lėšų. Tarp šios viešosios įstaigos steigėjų – buvęs Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis ir jo pavaduotojas Gintaras Steponavičius.

Teisėsauga nedetalizuoja, kaip šiuo atveju galėjo būti finansuojama Liberalų sąjūdžio rinkimų kampanija.

Pareigūnai šiemet jau buvo perdavę VRK nagrinėti informacija įtariant, kad liberalų kampanija neteisėtai galėjo būti finansuojama per Taikomosios politikos instituto surengtus mokymus partiečiams. Šiurkštų įstatymų pažeidimą konstatavusi komisija atėmė iš partijos pusmečio valstybės dotaciją – beveik 400 tūkst. eurų.

Taikomosios politikos instituto steigėjas buvo eksliberalas Šarūnas Gustainis. Tiek jam, tiek G. Steponavičiui bei E. Masiuliui politinės korupcijos byloje yra pareikšti įtarimai.