Apie kyšininkus pasakos animaciniai filmukai
Šian­dien so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pra­de­da­mi ro­dy­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) už­sa­ky­mu su­kur­ti ani­ma­ci­niai an­ti­ko­rup­ci­niai fil­mu­kai apie ko­rup­ci­ją ir jos pa­sek­mes. 16–18 me­tų am­žiaus jau­ni­mo au­di­to­ri­jai skir­tuo­se fil­mu­kuo­se šmaikš­čiai pa­šie­pia­mi į ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pa­pir­ki­nė­ji­mo si­tua­ci­jas įsi­vė­lę vei­kė­jai.

Pa­sak STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­do­vės Re­na­tos Sau­ly­tės, STT ieš­ko nau­jų ir ne­tra­di­ci­nių for­mų, ku­rias pa­si­tel­ku­si ga­lė­tų kal­bė­tis su moks­lei­viais, švies­ti ir ug­dy­ti jų ne­pa­kan­tu­mą ko­rup­ci­jai. „Fil­mu­kai, tai an­tro­ji an­ti­ko­rup­ci­nio švie­ti­mo prie­mo­nė skir­ta jau­ni­mui, pir­mo­ji – ko­mik­sų kny­ge­lės, ku­rias ką tik iš­da­li­jo­me 190 Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se ir gim­na­zi­jo­se. Šios prie­mo­nės – ga­li­my­bė į ko­rup­ci­jos prob­le­mą pa­žvelg­ti ki­taip ir ją at­skleis­ti jau­niems žmo­nėms su­pran­ta­ma kal­ba“, – tei­gia tar­ny­bos at­sto­vė.

Anot jos, an­ti­ko­rup­ci­niuo­se fil­mu­kuo­se pa­teik­tos pen­kios gy­ve­ni­miš­kos is­to­ri­jos iš skir­tin­gų sri­čių – ap­lin­ko­sau­gos, me­di­ci­nos, švie­ti­mo ir že­mėt­var­kos (šios sri­tys pa­si­rink­tos ne­at­si­tik­ti­nai, jo­se nu­sta­ty­ta di­džiau­sia ko­rup­ci­jos ri­zi­ka). Is­to­ri­jų he­ro­jai, no­rė­da­mi „grei­čiau su­sit­var­ky­ti rei­ka­lus“, im­asi pa­pir­ki­nė­ji­mo, ta­čiau kiek­vie­nu at­ve­ju su­lau­kia pa­pil­do­mų prob­le­mų ir ne­iš­ven­gia­mų to­kio el­ge­sio pa­sek­mių, nes ky­šio da­vi­mas – nu­si­kals­ta­ma vei­ka, nė kiek ne men­kes­nė už ki­tus nu­si­kal­ti­mus. Vi­sų is­to­ri­jų he­ro­jų lau­kia vie­no­da at­omaz­ga – „gro­te­lės už ky­šį“.

Moks­lei­viai pa­trauk­lia ir aiš­kia kal­ba su­pa­žin­di­na­mi tiek su mo­ra­li­ne, tiek ir su tei­si­ne at­sa­ko­my­be, ten­kan­čia už ko­rup­ci­jos at­ve­jus ir nu­ma­ty­ta Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se. Ku­riant fil­mu­kus ir ko­mik­sus, bu­vo at­siž­velg­ta į moks­lei­vių nuo­mo­nę.

Fil­mu­kus su­kū­rė vie­šą­jį kon­kur­są lai­mė­ju­si vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ra „I­dea Group“. An­ti­ko­rup­ci­nių fil­mu­kų su­kū­ri­mas fi­nan­suo­tas Na­cio­na­li­nės vi­daus sau­gu­mo fon­do 2014–2020 m. prog­ra­mos lė­šo­mis. Šio fon­do lė­šo­mis bu­vo fi­nan­suo­ti ir an­ti­ko­rup­ci­nės kny­ge­lės jau­ni­mui, ir mo­bi­lio­sios prog­ra­mė­lės „Pra­nešk STT“ su­kū­ri­mas ir die­gi­mas.

Fil­mu­kus ga­li­ma pamatyti so­cia­li­niuo­se tink­luo­se Fa­ce­book ir You­Tu­be.