Apie korupciją galima informuoti mobiliąja programėle
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) vi­sus ša­lies gy­ven­to­jus ra­gi­na bū­ti pi­lie­tiš­kiems ir apie pa­ste­bė­tus ko­rup­ci­jos at­ve­jus in­for­muo­ti STT par­ei­gū­nus. Da­bar tai ga­li­ma pa­da­ry­ti dar pa­to­giau ir grei­čiau – nau­do­jant mo­bi­lią­ją prog­ra­mė­lę „Pra­nešk STT“.

Nau­do­jant „Pra­nešk STT“ ga­li­ma tie­siog mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu per­duo­ti in­for­ma­ci­ją apie ky­šio rei­ka­la­vi­mą, ky­šio siū­ly­mą, pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­ba ar ki­tą ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mą vei­ką, nu­fo­tog­ra­fuo­ti ir pri­seg­ti tai, kas už­fik­suo­ta, o pri­rei­kus, na­vi­ga­ci­jos pa­gal­ba nu­ke­liau­ti iki ar­ti­miau­sio STT pa­da­li­nio. Vi­daus sau­gu­mo fon­do lė­šo­mis fi­nan­suo­ta mo­bi­lio­ji prog­ra­mė­lė skir­ta „an­doid“ ir „iOS“ ope­ra­ci­nes sis­te­mas tu­rin­tiems iš­ma­nie­siems te­le­fo­nams.

„Su­si­dū­rę su ko­rup­ci­jos at­ve­jais ša­lies gy­ven­to­jai STT pra­ne­ša vis drą­siau, jau ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus ste­bi­me au­gan­tį pra­ne­šan­čių as­me­nų skai­čių, ma­žė­ja ano­ni­mi­nių pra­ne­ši­mų, o pa­sku­ti­niais duo­me­ni­mis, kas tre­čią iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pra­de­da­me re­mian­tis žmo­nių su­teik­ta ver­tin­ga in­for­ma­ci­ja. To­dėl ieš­ko­me nau­jų, žmo­nėms pa­to­gių ko­mu­ni­ka­ci­jos for­mų ir ra­gi­na­me ša­lies gy­ven­to­jus ne­si­taiks­ty­ti su ko­rup­ci­ja – tar­ny­bai per­duo­ti ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją ne­del­siant“, – sa­ko STT di­rek­to­rius Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius.

Anot STT va­do­vo, ver­tin­ga in­for­ma­ci­ja yra ta, kai pra­ne­ši­me aiš­kiai nu­ro­do­mi ga­li­mai ko­rup­ci­nia­me nu­si­kal­ti­me da­ly­vau­jan­tys as­me­nys, lai­kas, vie­ta, pi­ni­gų su­mos (ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pa­pir­ki­mo at­ve­ju), ne­tei­sė­ti veiks­mai ir pa­da­ry­ta ža­la, taip pat jei nu­ro­do­mi as­me­nys, ga­lin­tys pa­tvir­tin­ti nu­ro­dy­tas ap­lin­ky­bes.

Iki šiol apie ga­li­mus ko­rup­ci­jos at­ve­jus daž­niau­siai bu­vo pra­ne­ša­ma in­ter­ne­tu, da­bar ti­ki­ma­si, kad ša­lies gy­ven­to­jai daž­niau pa­si­telks mo­bi­lią­ją prog­ra­mė­lę ir at­si­sa­kys ano­ni­miš­ku­mo. Mo­bi­lią­ja prog­ra­mė­le ga­li­ma pra­neš­ti ir ano­ni­miš­kai, ta­čiau STT ra­gi­na pra­ne­šant nu­ro­dy­ti sa­vo duo­me­nis – to­kiu at­ve­ju, iš­lai­kant kon­fi­den­cia­lu­mą, kiek­vie­nas pra­ne­šan­tis bus in­for­muo­tas apie STT at­lik­tus veiks­mus ir pri­im­tus spren­di­mus, par­ei­gū­nai, pri­rei­kus, ga­lės su in­for­ma­ci­ją su­tei­ku­siu as­me­niu su­si­siek­ti ir pa­tiks­lin­ti įvy­kio ap­lin­ky­bes.

Pa­sta­rai­siais me­tais apie ko­rup­ci­ją pra­ne­ša­ma vis daž­niau. Per tris šių me­tų ket­vir­čius jau už­re­gis­truo­ti 1 456 gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mai, prog­no­zuo­ja­ma, jog me­tų pa­bai­go­je jų bus apie 1 800. 2014 m. STT ga­vo 1 316, 2015 m. – 1 509 pra­ne­ši­mus. Dau­giau­sia apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją pra­ne­ša­ma Vil­niaus re­gio­ne, ta­čiau ša­lies gy­ven­to­jai vis drą­siau ko­rup­ci­jos at­ve­jus fik­suo­ja ir apie juos tar­ny­bai ryž­ta­si pra­neš­ti Kau­no ir Klai­pė­dos re­gio­nuo­se.

Nuo­sek­liai au­ga ir pa­si­ti­kė­ji­mas STT – ma­žė­ja ano­ni­mi­nių pra­ne­ši­mų. Jei per 2015 m. iš 1 509 pra­ne­ši­mų 413 tar­ny­bai bu­vo pa­teik­ti ano­ni­miš­kai, tai šiais me­tais su­lauk­ta jau šiek tiek ma­žiau – 399 ano­ni­mi­nių pra­ne­ši­mų.

Ko­rup­ci­jos at­ve­jai, dėl ku­rių daž­niau­siai krei­pia­ma­si, su­si­ję su sa­vi­val­dy­bių ir jų įstai­gų veik­la, že­mėt­var­ka, svei­ka­tos ap­sau­ga ir far­ma­ci­ja. Daž­niau­siai ša­lies gy­ven­to­jų už­fik­suo­ja­mos ky­šio for­mos – pi­ni­gai, su­tar­tys dar­bams at­lik­ti, ke­lio­nės į eg­zo­tiš­kas ša­lis, bran­gūs pa­puo­ša­lai ar au­to­mo­bi­liai.

STT par­ei­gū­nai at­sklei­džia su­nkias, sis­te­mi­nes, di­džiau­sią ža­lą vals­ty­bei da­ran­čias ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas: ky­ši­nin­ka­vi­mą, pre­ky­bą po­vei­kiu, pa­pir­ki­mą, pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, tar­ny­bos par­ei­gų ne­at­li­ki­mą. STT tir­to­se by­lo­se kas­met nu­tei­sia­ma dau­giau kaip 100 as­me­nų, tarp jų dau­giau­sia po­li­ti­kų, vie­ša­ja­me ir pri­va­čia­me sek­to­riuo­se va­do­vau­jan­čias par­ei­gas uži­man­čių as­me­nų.