Apie ką Dalia Grybauskaitė kalbėsis su Donaldu Trumpu?
Šian­dien Va­šing­to­ne Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pri­ima tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių pre­zi­den­tus – Da­lią Gry­baus­kai­tę, Kers­ti Kal­ju­laid ir Rai­mon­dą Vējo­nį, to­kiu bū­du dek­la­ruo­da­mas ir pa­tvir­tin­da­mas Bal­ti­jos vals­ty­bių ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų ry­šį. Tai – aukš­čiau­sio ly­gio vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mas, ku­rio me­tu bus ap­ta­ria­mi svar­biau­si stra­te­gi­niai klau­si­mai.

Prieš 50 metų būsimas Jungtinių Valstijų prezidentas, tuometinis Kalifornijos gubernatorius Ronaldas Reaganas išreiškė palaikymą laisvos Rytų Europos idėjai. Keli Latvijos folkloro atlikėjai svečiavosi Kalifornijoje ir gubernatorius juos priėmė, gavo dovanų jų albumą. Šiandienis susitikimas – savotiškas šio simbolinio akto jubiliejaus minėjimas, sutvirtinant valstybių tarpusavio ryšius. Taip Baltijos šalių ir Donaldo Trumpo susitikimą įvertino istorikas ir „Washington Examiner“ apžvalgininkas Gene Kopelsonas.

Vienu iš pagrindinių Baltijos valstybių siekių yra nuolatinis Jungtinių Valstijų rotacinių pajėgų buvimo regione intensyvinimas, tiek NATO, tiek pačios Amerikos įsitraukimas į oro gynybą.

Susitikimas išties yra proginis, mat visos trys Baltijos valstybės šiemet mini šimtmečio jubiliejų. Kartu tai – pirmasis tokio masto susitikimas. Jo metu planuojama priimti bendrą politinę deklaraciją, kurioje bus patvirtintas nepalaužiamas kolektyvinės gynybos principas.

„Tai oficialiai vadinama „Baltic Summit“ – terminas, svarbesnis už „Meeting“. Pastarąjį kartą prieš kelerius metus Baltijos lyderių vizitas buvo 'meeting', o 'Summit' neturėjome, ko gero, dar nuo 1998-ųjų. Simboliška, bet svarbi detalė (tiesa, Busho laikais į Baltuosius Rūmus Adamkus vykdavo ir vienas),“ – apie susitikimą savo „Facebook“ paskyroje rašo politologas Linas Kojala.

Susitikime bus susitelkta ties saugumo, verslo, prekybos, energetine ir kultūrine partneryste bei šių ryšių stiprinimu.

Vienu iš pagrindinių ir svarbiausių aptartinų klausimų yra saugumas. Vienu iš pagrindinių Baltijos valstybių siekių yra nuolatinis Jungtinių Valstijų rotacinių pajėgų buvimo regione intensyvinimas, tiek NATO, tiek pačios Amerikos įsitraukimas į oro gynybą bei bendradarbiavimas užtikrinant saugumą bei atsparumą prieš naujo tipo grėsmes – kibernetines bei hibridines.

Baltijos valstybės yra tos NATO aljanso šalys, kurios atitinka 2 procentų gynybos išlaidų kriterijų. Jungtinių Valstijų prezidentas kitoms valstybėms yra ne kartą yra prikišęs, kad jos nevykdo savo įsipareigojimų.

Po šio susitikimo Lietuvos prezidentės kitą savaitę laukia dar vienas reikšmingas susitikimas Paryžiuje, su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Po susitikimo su Lietuvos Respublikos prezidente, ir Prancūzijos vadovo lauks susitikimas su Donaldu Trumpu.