Apie 70 proc. LEU akademinio personalo nori jungtis prie VU
Dau­gu­ma Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (LEU) aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės no­ri, kad ši pe­da­go­gus ren­gian­ti aukš­to­ji mo­kyk­la jung­tų­si su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu (VU), o ne su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tu (VDU) Kau­ne, tei­gia LEU moks­lo ir plė­tros pro­rek­to­rius Ai­vas Ra­gaus­kas.

„Ta bend­ruo­me­nės da­lis, ku­riai aš at­sto­vau­ju – maž­daug 60–70 proc. aka­de­mi­nio per­so­na­lo, o taip pat ir ne­aka­de­mi­nio per­so­na­lo, 12 aka­de­mi­nių pa­da­li­nių, sep­ty­ni ne­aka­de­mi­niai pa­da­li­niai, dau­giau kaip 50 proc. stu­den­tų, (...) mes tei­gia­me, jog efek­ty­viau­sias spren­di­mas Vil­niu­je pert­var­kant aukš­tą­sias mo­kyk­las bū­tų LEU jung­ti su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu, sie­kiant di­džiau­sios si­ner­gi­jos – tiek stu­di­jų, tiek moks­lo, tiek va­dy­bos sri­ty­je ir pa­siek­ti di­de­lį pro­ver­žį ren­giant pe­da­go­gus“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė pro­rek­to­rius.

Ta­čiau LEU stu­den­tų at­sto­vy­bės pre­zi­den­tė Gre­ta Ma­žul pa­nei­gė, kad dau­gu­ma stu­den­tų pa­lai­ko jun­gi­mą­si su VU. Jos tei­gi­mu, apk­lau­sa par­odė, kad stu­den­tai no­rė­tų jung­tis su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tu, juo­ba kad stu­den­tų at­sto­vai da­ly­va­vo dau­giau nei prieš me­tus pra­dė­ta­me jun­gi­mo­si su VDU pro­ce­se.

LEU, VU ir VDU at­sto­vai ket­vir­ta­die­nį da­ly­va­vo par­la­men­te vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me dėl Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to at­ei­ties.

A.Ra­gaus­ko tei­gi­mu, LEU vyks­ta bal­sa­vi­mas, su ku­ria aukš­tą­ja mo­kyk­la ge­riau­sia bū­tų jung­tis.

LEU rek­to­rius Al­gir­das Gai­žu­tis sie­kia, kad LEU su­si­jung­tų su VDU. Pa­sak jo, jau nu­ei­tas il­gas ke­lias ren­gian­tis šių aukš­tų­jų mo­kyk­lų jun­gi­mui­si. A.Gai­žu­tis pa­brė­žė, kad pa­grin­di­nis jo sie­kis – kad kuo dau­giau uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jų iš­sau­go­tų dar­bo vie­tas.

Rek­to­rius tvir­ti­no, kad LEU aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės po­zi­ci­ją ga­lė­jo pa­veik­ti vie­šai nu­skam­bė­ję par­eiš­ki­mai, jog jung­da­ma­sis su VDU uni­ver­si­te­tas ne­teks sa­vo tur­to, pri­va­lės iš­si­kel­ti į Kau­ną.

Tuo me­tu A.Ra­gaus­kas tei­gė, kad jų po­zi­ci­ją le­mia aka­de­mi­niai ar­gu­men­tai.

„Su kuo bū­ti ir kur bū­ti yra es­mi­nis skir­tu­mas, – tvir­ti­no A.Ra­gaus­kas. – Kal­ba­me apie inf­ras­truk­tū­rą, kal­ba­me apie dės­ty­to­jus, apie moks­li­nin­kus, kal­ba­me apie tai, kad bū­tų ga­li­ma kur­ti aukš­to ly­gio pe­da­go­gi­nes stu­di­jas, aukš­to ly­gio švie­ti­mo ty­ri­mus. Ma­to­me, kad bū­tent Vil­niu­je ši­ta inf­ras­truk­tū­ra yra tin­ka­miau­sia, mes tu­ri­me ne­blo­gą įdir­bį su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu.“

Anot jo, į vie­ną da­ri­nį su­jun­gus VU, LEU, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tą, Vil­niaus ko­le­gi­ją bū­tų su­kur­tas tarp­tau­ti­niu mas­tu kon­ku­ren­cin­gas uni­ver­si­te­tas.

VU rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas tvir­ti­no pri­ta­rian­tis Vy­riau­sy­bės no­rui, kad mo­ky­to­jų ren­gi­mo cen­trai bū­tų ir Vil­niu­je, ir Kau­ne.

„Mes pri­ta­ria­me Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­jai, kad tu­ri bū­ti ke­lia­ma ren­gi­mo ko­ky­bė, aps­kri­tai uni­ver­si­te­ti­nio iš­si­la­vi­ni­mo ko­ky­bė, tarp jų – ir mo­ky­to­jų ren­gi­mas. Mes tu­ri­me tam po­ten­cia­lo. Vil­niaus uni­ver­si­te­tas tu­ri la­bai aukš­tą pres­ti­žą, yra tarp 500 ge­riau­sių pa­sau­lio uni­ver­si­te­tų, o la­bai šian­dien trūks­ta to pres­ti­žo mo­ky­to­jų ren­gi­mui. Mes taip pat tu­ri­me stip­rų da­ly­ki­nį par­en­gi­mą vi­so­se ab­so­liu­čiai sri­ty­se. Ir mes jau ren­gia­me mo­ky­to­jus“, – sa­kė A.Žu­kaus­kas.

Ir VU rek­to­rius, ir LEU pro­rek­to­rius siū­lė po­li­ti­kams nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę LEU fa­kul­te­tams ir ka­ted­roms pa­si­rink­ti, kie­no da­li­mi jie no­ri bū­ti.

„Jei­gu taip at­si­tik­tų, kad mes bend­ro kon­sen­su­so ne­priei­si­me, ne­priim­si­me, gal­vo­čiau, kad bū­tų la­bai pro­tin­ga, jog Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas įver­tin­tų vi­di­nį bend­ruo­me­nės ap­sisp­ren­di­mą (...). Ga­li­ma bū­tų, kad tie, ku­rie no­ri jung­tis su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tu ar Kau­no uni­ver­si­te­tu, šiuo at­ve­ju ne­svar­bu, jie ga­li ap­sisp­ręs­ti su stu­di­jų prog­ra­mo­mis in­teg­ruo­tis į tą struk­tū­rą. Ta­čiau aš la­bai pra­šau, kad bū­tų įver­tin­ta ki­ta bend­ruo­me­nės nuo­mo­nė, kad bū­tų įsta­ty­miš­kai leis­ta, įtvir­ti­nant aukš­to­jo moks­lo pert­var­kos pla­ne, ka­ted­roms ir fa­kul­te­tams, stu­di­jų prog­ra­moms ir moks­lo prog­ra­moms in­teg­ruo­tis į Vil­niaus uni­ver­si­te­to struk­tū­rą“, – kal­bė­jo LEU pro­rek­to­rius A.Ra­gaus­kas.

Pa­si­ta­ri­mą dėl LEU su­ren­gęs Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas at­krei­pė dė­me­sį, kad mo­ky­to­jų ren­gi­mo kon­teks­te ly­gi­nant VDU ir VU po­ten­cia­lą, pa­sta­ra­sis vie­na­reikš­miai lai­mi.

„Man at­ro­do, kad svar­biau­sias da­ly­kas yra pe­da­go­gų ren­gi­mas. Ma­tau, kad čia po­ky­čio ne­bus, jei­gu pe­da­go­gų ren­gi­mas ne­bus nu­kreip­tas ten, kur yra di­džiau­sia pa­klau­sa jau da­bar, kur yra srau­tas, kur yra aka­de­mi­nis po­ten­cia­las pir­miau­sia spe­cia­ly­bės da­ly­kus įdieg­ti, ir ša­lia to bū­tų edu­ko­lo­gi­ja. Šio­je vie­to­je VDU ne­atro­do la­bai stip­riai, jei­gu gal­vo­ja­me apie tai, kad į mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją rei­kia pri­trauk­ti stip­riau­sius abi­tu­rien­tus. Yra skai­čia­vi­mai, kad pa­kė­lus sto­ji­mo ba­lą iki ke­tu­rių, VDU ne­tek­tų 35 proc. stu­den­tų. Gal mo­ty­vas iš tie­sų tė­ra LEU tu­ri­mas tur­tas?“ – tei­gė M.Ado­mė­nas.

VDU rek­to­rius Juo­zas Au­gu­tis sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, kad LEU tur­to klau­si­mas svar­bus yra ne jo va­do­vau­ja­mam uni­ver­si­te­tui, „o kaž­kam ki­tam, nes dėl to taip sie­kia­ma Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tą iš­va­ly­ti“.

„Ne­sa­te tei­sus sa­ky­da­mas, kad VDU edu­ko­lo­gi­jos sri­ty­je yra silp­nas. Tos pa­čios MOS­TOS įver­ti­ni­mais, jei­gu edu­ko­lo­gi­jos sri­ty­je, švie­ti­mo sri­ty­je pa­si­žiū­rė­tu­me, tai VDU yra an­tras pa­gal pa­jė­gu­mus po LEU. Nuo­sek­liuo­ju mo­de­liu ren­gia­mų stu­den­tų skai­čius čia tur­būt yra tri­gu­bai di­des­nis ne­gu ki­tuo­se uni­ver­si­te­tuo­se, iš­sky­rus, aiš­ku, LEU. Mū­sų ga­na stip­ri mo­kyk­la“, – sa­kė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to va­do­vas.

Vy­riau­sy­bi­nė dar­bo gru­pė siū­lė LEU su­jung­ti su VU taip vie­no­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je su­kon­cen­truo­jant pe­da­go­gų ren­gi­mą. Vė­liau Vy­riau­sy­bė pa­tei­kė pro­jek­tą, pa­gal ku­rį LEU bū­tų in­teg­ruo­tas į ku­ria­mą nau­ją uni­ver­si­te­tą Kau­ne, ta­čiau pe­da­go­gų ren­gi­mas bū­tų už­ti­krin­tas ne tik Kau­ne, bet ir Vil­niu­je – Vil­niaus uni­ver­si­te­te.

Tuo me­tu LEU dar iki dar­bo gru­pei pa­skel­biant siū­ly­mus pa­brė­žė sa­vo sie­kius jung­tis su Kau­ne vei­kian­čiu Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tu, to­kioms jung­tu­vėms šios aukš­tio­sios mo­kyk­los yra ga­vu­sios Sei­mo Švie­ti­mo ko­mi­te­to pri­ta­ri­mą.