Apgailestauja, kad lenkų problemų išspręsti nepavyko
Len­ki­jos ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ja­ros­ła­was Czu­bińs­kis šian­dien bai­gė sa­vo dar­bą Vil­niu­je. Api­bend­rin­da­mas sa­vo ket­ve­rių me­tų dar­bą am­ba­sa­do­rius ap­gai­les­ta­vo, kad ne­pa­vy­ko iš­spręs­ti len­kų tau­ti­nei ma­žu­mai svar­bių klau­si­mų, su­si­ju­sių su jos tei­sė­mis.

Pa­sak Len­ki­jos am­ba­sa­dos pra­ne­ši­mo, baig­da­mas sa­vo ka­den­ci­ją J. Czu­bińs­kis „nuo­šir­džiai pa­dė­ko­jo Lie­tu­vos par­tne­riams bei Lie­tu­vos len­kų bend­ruo­me­nei už bend­ra­dar­bia­vi­mą ir par­amą“. „Nors čia ir ne­tu­riu jo­kių šei­mos šak­nų, bet įsi­my­lė­ti Vil­nių yra la­bai pa­pras­ta. Tik su­pras­ti Vil­niaus kraš­tą yra daug su­nkiau. At­va­žia­vęs į Lie­tu­vą la­bai grei­tai su­vo­kiau, kad ma­no iš Var­šu­vos at­si­vež­tos ži­nios ne­la­bai ati­tin­ka si­tua­ci­ją, ko­kią čia pa­ma­čiau, to­dėl la­bai in­ten­sy­viai pra­dė­jau do­mė­tis Vil­niaus kraš­tu. Iki pa­sku­ti­nės sa­vo dar­bo Lie­tu­vo­je die­nos sten­giau­si pa­žin­ti ir su­pras­ti šią ša­lį, pa­pil­dy­da­mas sa­vo ži­nias iš su­si­ti­ki­mų su Ju­mis, su Lie­tu­vos gy­ven­to­jais“, – sa­kė J. Czu­bińs­kis.‎ Api­bend­rin­da­mas sa­vo ket­ve­rių me­tų dar­bą am­ba­sa­do­rius ap­gai­les­ta­vo, „kad ne­pa­vy­ko iš­spręs­ti len­kų tau­ti­nei ma­žu­mai svar­bių klau­si­mų, su­si­ju­sių su jos tei­sė­mis, ir pa­brė­žė, kad Len­ki­ja la­bai lau­kia, ka­da Lie­tu­va iš­spręs mi­nė­tus klau­si­mus“.

Nuo bir­že­lio 1-osios at­sto­vy­bei va­do­vaus Len­ki­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je chargé d'af­fai­res Ma­ria Śle­bio­da.