Apeliacinis teismas paskelbė dar vieną pertrauką genocido byloje
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­skel­bė tre­čią per­trau­ką bu­vu­sio KGB dar­buo­to­jo 82 me­tų Il­jos Vo­rob­jo­vo by­lo­je, ku­rio­je jis kal­ti­na­mas ge­no­ci­du, nes da­ly­va­vo 1956 me­tais su­lai­kant par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką – Va­na­gą.

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė pa­lauk­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) ple­na­ri­nės se­si­jos nu­tar­ties ki­to bu­vu­sio so­vie­tų sau­gu­mo par­ei­gū­no Sta­nis­lo­vo Drė­lin­go by­lo­je. Jis taip pat da­ly­va­vo par­ti­za­nų va­do ir jo žmo­nos su­lai­ky­mo ope­ra­ci­jo­je, už tai bu­vo nu­teis­tas ka­lė­ti. LAT sa­vo nu­tar­tį skelbs ba­lan­džio 5 die­ną.

„Praei­tą kar­tą ne­bu­vo ver­ti­mo į lie­tu­vių kal­bą, po Nau­jų­jų at­si­ra­do ver­ti­mas. Gau­ta duo­me­nų, kad Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me bu­vo nag­ri­nė­ja­ma ka­sa­ci­ne tvar­ka by­la pa­gal S.Drė­lin­go skun­dą dėl ap­kal­ti­na­mo­jo nuo­spren­džio. Ba­lan­džio 5-ąją bus spren­di­mas. In­for­ma­ci­ja to­kia. Ar ga­li­me tęs­ti po per­trau­kos?“ – po­sė­džio pra­džio­je tei­ra­vo­si tei­sė­jas Li­nas Žu­kaus­kas.

Pro­ku­ro­ras Ser­ge­jus Stul­gins­kis sa­kė, kad to­kiu at­ve­ju yra pa­grin­das tęs­ti per­trau­ką, nes abie­jų bu­vu­sių sau­gu­mo dar­buo­to­jų by­lo­se nag­ri­nė­ja­mos tos pa­čios ap­lin­ky­bės.

„(By­la) Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo ple­na­ri­nės se­si­jos po­sė­dy­je bu­vo nag­ri­nė­ja­ma, va­di­na­si, (teis­mas) įžvel­gė, kad gal at­si­ras­ti pa­grin­das nu­kryp­ti nuo teis­mų pra­kti­kos. By­los la­bai su­si­jo­sios tar­pu­sa­vy­je. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mas tu­rės reikš­mės tei­sin­gam I.Vo­rob­jo­vo by­los iš­spren­di­mui, pra­šau tęs­ti per­trau­ką“, – sa­kė pro­ku­ro­ras.

Jam pri­ta­rė ir nu­teis­ta­sis I.Vo­rob­jo­vas.

Jo ad­vo­ka­tas Vy­tau­tas Svi­ders­kis sa­kė, kad iš ti­krų­jų šio­se by­lo­se ti­ria­mi tie pa­tys įro­dy­mai, duo­me­nys.

„E­ko­no­miš­ku­mo po­žiū­riu reik­tų ati­dė­ti ir pa­lauk­ti penk­tos, ne tiek daug li­kę. Pra­kti­ka ga­li la­bai smar­kiai pa­si­keis­ti“, – sa­kė gy­nė­jas.

Nu­ken­tė­ju­sio­ji, par­ti­za­no du­kra Auk­su­tė Ra­ma­naus­kai­tė-Sko­kaus­kie­nė ma­nė prieš­in­gai.

„Aš ma­nau, kad teis­mas ieš­ko tei­sin­gu­mo. By­lo­se su­kaup­ta me­džia­ga, jie tu­rė­jo skir­tin­gas funk­ci­jas, tu­rė­jo ki­to­kias po­zi­ci­jas. Pa­grin­do per­trau­kai nė­ra“, – kal­bė­jo ji.

„Ko mes lau­kiam iš ple­na­ri­nės se­si­jos? 20 tūks­tan­čių žmo­nių iš­nai­ki­ni­mas. Jie vie­nin­te­liai gy­nė žmo­nes ir ak­ty­viai ko­vo­jo prieš oku­pa­ci­ją. Ma­nau, kad ši­ties klau­si­mai aiš­kūs“, – sa­kė nu­ken­tė­ju­sios ad­vo­ka­tas Vy­tau­tas Za­bie­la.

Tei­sė­jas L.Žu­kaus­kas sa­kė pa­lai­kąs pro­ku­ro­ro nuo­mo­nę dėl per­trau­kos, nes LAT for­muo­ja pra­kti­ką. Tei­sė­jas sa­kė da­ly­va­vęs nag­ri­nė­jant S.Drė­lin­go by­lą, to­dėl klau­si­mai, su­si­ję su pro­ce­si­nės ir ma­te­ria­li­nės nor­mos tai­ky­mu, ga­li bū­ti ak­tua­lūs ir I.Vo­rob­jo­vo by­lo­je.

„Ma­nau, kad tei­sin­gu­mo la­bui tai bus ge­riau­sia“, – apie dar vie­ną per­trau­ką ge­no­ci­do by­lo­je kal­bė­jo tei­sė­jas.

An­tro­ji per­trau­ka I.Vo­rob­jo­vo by­lo­je pa­skelb­ta per­nai lap­kri­čio 18 die­ną. Nors I.Vo­rob­jo­vo by­lo­je bu­vo nu­ma­ty­tos pro­ce­so da­ly­vių bai­gia­mo­sios kal­bos, teis­mas nu­spren­dė lauk­ti spa­lio pa­bai­go­je pa­skelb­to Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo spren­di­mo by­lo­je Va­si­liaus­kas prieš Lie­tu­vą ofi­cia­laus ver­ti­mo.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo Di­džio­ji ko­le­gi­ja spa­lio pa­bai­go­je yra pa­skel­bu­si, kad bu­vęs so­vie­tų sau­gu­mo ka­ri­nin­kas Vy­tau­tas Va­si­liaus­kas Lie­tu­vo­je ge­no­ci­do by­lo­je nu­teis­tas re­mian­tis „tei­si­nė­mis nuo­sta­to­mis, ku­rios ne­ga­lio­jo 1953 me­tais“ nei vi­daus, nei tarp­tau­ti­nė­je tei­sė­je, pa­žei­džiant Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją.

Tei­si­nin­kai – Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me Ka­ro­li­na Bub­ny­tė ir Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas – BNS yra sa­kę, kad Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mas au­to­ma­tiš­kai ne­už­ker­ta ke­lio so­vie­tų nu­si­kal­ti­mus oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je pri­ly­gin­ti ge­no­ci­dui.

Šio­je by­lo­je per­trau­ka bu­vo pa­skelb­ta ir per­nai lie­pos 16 die­ną.

Pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio 30 die­ną Kau­no apy­gar­dos teis­mas I. Vo­rob­jo­vą nu­tei­sė dve­jų me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­me.

Nors už ge­no­ci­dą nu­ma­to­ma tik lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, teis­mas pa­si­nau­do­jo straips­niu, lei­džian­čiu skir­ti švel­nes­nę baus­mę, jei­gu nu­ma­ty­tos baus­mės pa­sky­ri­mas aiš­kiai prieš­ta­rau­tų tei­sin­gu­mo pri­nci­pui.

By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad I.Vo­rob­jo­vas su jau da­bar mi­ru­siua Jad­vy­ga Kup­rė­nie­ne, da­ly­va­vo A.Ra­ma­naus­ko ir jo žmo­nos Bi­ru­tės Ma­žei­kai­tės su­ėmi­mo ope­ra­ci­jo­je Kau­ne, vyk­dy­da­mi žval­gy­bą.

I.Vo­rob­jo­vas pra­šė jį iš­tei­sin­ti, tuo me­tu pro­ku­ra­tū­ra pra­šė vy­rui skir­ti rea­lią sep­ty­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad so­vie­tų vyk­dy­tus trė­mi­mus ir rep­re­si­jas vyks­tant par­ti­za­ni­niam ka­rui Lie­tu­vos teis­mai ga­li pri­ly­gin­ti ge­no­ci­dui, įro­džius, kad šiais nu­si­kal­ti­mais siek­ta su­nai­kin­ti reikš­min­gą lie­tu­vių tau­tos da­lį.

Su so­vie­tų oku­pa­ci­ja Lie­tu­vo­je po­ka­rio me­tais ko­vo­jo apie 50 tūkst. par­ti­za­nų, dar va­din­tų „miš­ko bro­liais“.

So­vie­tų dik­ta­to­riaus Jo­si­fo Sta­li­no val­dy­mo me­tais po­ka­riu žu­vo dau­giau kaip 21 tūkst. re­zis­ten­tų, jų šei­mų na­rių ir rė­mė­jų.

1956 me­tais su­im­tas vie­nas iš pa­sku­ti­nių par­ti­za­nų va­dų, bu­vęs mo­ky­to­jas A.Ra­ma­naus­kas – Va­na­gas bu­vo ne­pap­ras­tai žiau­riai kan­kin­tas ir ki­tais me­tais su­šau­dy­tas.