Apeliacinis teismas M. Misiukonio byloje apklausė signatarą A. Endriukaitį
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas by­lo­je, ku­rio­je dėl par­ti­za­no žū­ties kal­ti­ni­mai ge­no­ci­du pa­teik­ti pir­ma­jam Lie­tu­vos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, bu­vu­siam KGB dar­buo­to­jui Ma­ri­jo­nui Mi­siu­ko­niui, tre­čia­die­nį liu­dy­to­ju apk­lau­sė Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rą, par­la­men­ti­nės ko­mi­si­jos KGB veik­lai tir­ti na­rį Al­gir­dą End­riu­kai­tį.

Apk­laus­ti liu­dy­to­ją pra­šė by­lo­je žu­vu­sio par­ti­za­no An­ta­no Krau­je­lio se­suo Ja­ni­na Šy­vo­kie­nė, ku­ri by­lo­je pri­pa­žin­ta nu­ken­tė­ju­sią­ja. M.Mi­siu­ko­nis tam prieš­ta­ra­vo, A.End­riu­kai­tė pa­va­di­nęs „by­los ini­cia­to­riu­mi“ ir „pro­pa­gan­dos ru­po­ru“.

Liu­dy­to­ju apk­laus­tas A.End­riu­kaits pri­mi­nė, kad KGB Sei­mas yra pri­pa­ži­nęs nu­si­kals­ta­mas or­ga­ni­za­ci­ja.

„Ky­la prob­le­ma - ko­kio­je vals­ty­bė­je gy­ve­na­me šian­dien, jei­gu pri­pa­žįs­ta­me nu­si­kal­ti­mos or­ga­ni­za­ci­jos vi­sus ju­de­sius ir veiks­mus. Tai vis­kas gra­žu? Man, kaip po­li­ti­niam ka­li­niui, ky­la klau­si­mas, kaip mes jau­čia­mės, kaip jau­čiau­si Pa­ne­vė­žio teis­me. Ši­tie dės­ty­mai ne­ati­tin­ka nei tei­si­nės, nei po­li­ti­nės, nei is­to­ri­nės pra­smės. (...) Kra­ta yra nu­si­kals­ta­mos gru­pės, nė­ra ką įvil­ki­nė­ti į tei­sę, nu­si­kals­ta­ma or­ga­ni­za­ci­ja ga­li da­ry­ti tik nu­si­kals­ta­mus dar­bus“, - teis­me sa­kė A.End­riu­kai­tis.

A.End­riu­kai­tis sa­kė ne­tu­rįs klau­si­mų M.Mi­siu­ko­niui, iš­sky­rus vie­ną - kur pa­slėp­tas par­ti­za­no kū­nas, nes tas, ku­ris su­ra­šo at­pa­ži­ni­mo ak­tą, tu­ri ži­no­ti, kur gu­li la­vo­nas.

„Mes ne­tu­rim di­džiau­sio kerš­to. Jei­gu pa­da­rei klai­dą - rei­ka­lin­gas jų pa­sa­ky­mas, pri­pa­ži­ni­mas ir at­gai­la“, - sa­kė bu­vęs po­li­ti­nis ka­li­nys. A.End­riu­ka­tis mi­nė­jo, kad po­li­ti­nių ir trem­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jos ne vie­nam su­si­rin­ki­me kal­bė­jo apie iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį M.Mi­siu­ko­niui.

Vie­nin­te­lio liu­dy­to­jo apk­lau­sa bu­vo baig­tas įro­dy­mų ty­ri­mas, vė­liau pa­si­sa­kė vals­ty­bės kal­tin­to­jas Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Rim­vy­das Va­len­tu­ke­vi­čius ir nu­ken­tė­ju­sio­ji J.Šy­vo­kie­nė.

Pro­ku­ro­ras sa­vo kal­bo­je pa­žy­mė­jo, kad Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas pa­da­rė „a­ki­vaiz­džias įro­dy­mų ver­ti­ni­mo klai­das“ ir pra­šė Ape­lia­ci­nio teis­mo ten­kin­ti pro­ku­ra­tū­ros skun­dą.

Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra sie­kia, kad bu­vęs KGB dar­buo­to­jas M.Mi­siu­ko­nis bū­tų pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ge­no­ci­do, nes yra su­si­jęs su pa­sku­ti­niu Lie­tu­vos par­ti­za­nu va­di­na­mo An­ta­no Krau­je­lio-Siau­bū­no žū­ti­mi. Pro­ku­ro­ras pra­šo įka­lin­ti M.Mi­siu­ko­nį še­še­rius su pu­se me­tų.

Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas per­nai A.Mi­siu­ko­nį iš­tei­si­no, kons­ta­ta­vęs, kad par­ti­za­no žū­ties me­tu ne­bu­vo įsta­ty­mo, nu­ma­tan­čio at­sa­ko­my­bę už nu­si­kal­ti­mą, ku­rios pa­da­ry­mu kal­ti­na­mas M.Mi­siu­ko­nis. Anot teis­mo, bū­da­mas KGB jau­nes­niuo­ju lei­te­nan­tu M. Mi­siu­ko­nis ne­spren­dė A.Krau­je­lio li­ki­mo ir ne­tu­rė­jo tam jo­kios įta­kos.

Nu­ken­tė­ju­sio­ji J.Šy­vo­kie­nė sa­kė, kad A.Krau­je­lis yra tau­tos did­vy­ris ir duo­tos prie­sai­kos par­ti­za­nas ne­su­lau­žė.

Mo­te­ris sa­kė, kad da­bar vi­si tu­rė­tų dė­ti pa­stan­gas, kad to­kia si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je dau­giau ne­pa­si­kar­to­tų.

Ki­tas po­sė­dis vyks ge­gu­žės 8 die­ną, ja­me pa­si­sa­kys M.Mi­siu­ko­nis ir jo ad­vo­ka­tas.

M.Mi­siu­ko­nis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro par­ei­gas ėjo 1990-1992 me­tais. Jis teis­me yra sa­kęs, kad so­vie­tų par­ei­gū­nai A.Krau­je­lio ieš­ko­jo kaip kri­mi­na­li­nio nu­si­kal­tė­lio.

By­la ke­le­rius me­tus bu­vo su­stab­dy­ta lau­kiant Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo dėl ge­no­ci­do apib­rė­ži­mo. Per­nai ko­vą Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­skel­bė, kad so­vie­tų vyk­dy­tus trė­mi­mus ir rep­re­si­jas vyks­tant par­ti­za­ni­niam ka­rui Lie­tu­vos teis­mai ga­li pri­ly­gin­ti ge­no­ci­dui, įro­džius, kad šiais nu­si­kal­ti­mais bu­vo sie­kia­ma su­nai­kin­ti reikš­min­gą lie­tu­vių tau­tos da­lį.

Anot Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, už so­viet­me­čiu vyk­dy­tas žu­dy­nes so­cia­li­niu ar po­li­ti­niu pa­grin­du, jei tai ne­kė­lė grės­mės lie­tu­vių tau­tos iš­li­ki­mui, ne­ga­li­ma baus­ti kaip už ge­no­ci­dą, ta­čiau teis­mai tu­ri įver­tin­ti, ar tai ne­bu­vo ki­ti nu­si­kal­ti­mai žmo­niš­ku­mui.

Pa­ne­vė­žio tei­sė­sau­ga bu­vo nu­sta­čiu­si 10 as­me­nų, ku­rie pri­si­dė­jo prie par­ti­za­no A.Krau­je­lio žū­ties, de­vy­ni iš jų yra mi­rę.

2000 me­tais tuo­me­ti­nis pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus M.Mi­siu­ko­nį ap­do­va­no­jo Di­džio­jo Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no 3-io­jo laips­nio or­di­nu. Tuo­met pre­zi­den­tas tei­gė, kad ap­do­va­no­ji­mas skir­tas už tar­ny­bą pir­mai­siais ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos at­kū­ri­mo me­tais. Šis spren­di­mas su­lau­kė prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų.

A.Krau­je­lis bu­vo vie­nas iš pa­sku­ti­nių su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų. Jis vei­kė iki 1965 me­tų ko­vo, kai sau­gu­mie­čiams ap­su­pus na­mus, ku­riuo­se slaps­tė­si, ne­no­rė­da­mas pa­si­duo­ti gy­vas, nu­si­šo­vė.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras yra pa­skel­bęs, kad nė­ra jo­kių įro­dy­mų, jog A.Krau­je­lis bū­tų žu­dęs tai­kius gy­ven­to­jus, kaip tei­gė KGB.

M.Mi­siu­ko­nis sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai ne­igia.