Apeliacinis teismas atnaujino už šnipinėjimą nuteisto R. Lipskio bylą
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas penk­ta­die­nį ne­pas­kel­bė spren­di­mo už šni­pi­nė­ji­mą Bal­ta­ru­si­jai nu­teis­to bu­vu­sio vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dar­buo­to­jo Ro­mual­do Lips­kio by­lo­je.

Tei­sė­ja Dai­va Pra­ny­tė-Za­liec­kie­nė pa­skel­bė, kad by­lo­je at­nau­ji­na­mas įro­dy­mų ty­ri­mas, o kal­ti­ni­mas ga­li bū­ti pa­pil­dy­tas, nes ne vi­siš­kai ap­ra­šy­tos nu­si­kal­ti­mo ap­lin­ky­bės. By­los nag­ri­nė­ji­mas bus tę­sia­mas ba­lan­džio 13 die­ną.

Tei­sė­ja pa­žy­mė­jo, kad įsta­ty­me nu­ma­ty­ta teis­mo ga­li­my­bė sa­vo ini­cia­ty­va spręs­ti tiek dėl es­mi­nių fak­ti­nių nu­si­kals­ta­mos vei­kos ap­lin­ky­bių, nu­ro­dy­tų kal­ti­ni­me, pa­kei­ti­mo, tiek dėl vei­kos kva­li­fi­ka­vi­mo.

„Tos ap­lin­ky­bės tie­siog ne­bu­vo įvar­dy­tos kal­ti­na­ma­ja­me ak­te. Ka­dan­gi bu­vo in­kri­mi­nuo­tas baig­tas nu­si­kal­ti­mas, baig­tas epi­zo­das, to­dėl at­ski­rai par­en­gia­mie­ji veiks­mai ne­bu­vo iš­var­dy­ti. Da­bar teis­mas nu­ro­dė to­kią ga­li­my­bę, pa­pil­do­mai įvar­dy­ti tuos par­uo­šia­muo­sius par­en­gia­muo­sius veiks­mus R.Lips­kiui“, – žur­na­lis­tams sa­kė pro­ku­ro­ras Re­das Sa­vic­kas.

Ape­lia­ci­nis teis­mas pa­skel­bė, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas nuo­spren­džiu iš R. Lips­kiui pa­teik­to kal­ti­ni­mo, iš­dės­ty­to kal­ti­na­ma­ja­me ak­te, bu­vo pa­ša­lin­tos tam ti­kros kal­ti­ni­mo da­lys, tuo pa­čiu bu­vo su­siau­rin­tos kal­ti­ni­mo ri­bos – tai yra su­trum­pin­tas in­kri­mi­nuo­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos lai­ko­tar­pis. Pro­ku­ro­ro nuo­mo­ne, pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas ne­pag­rįs­tai su­siau­ri­no kal­ti­ni­me nu­ro­dy­tą lai­ko­tar­pį.

„Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pro­ce­si­nio spren­di­mo pri­ėmi­mo sta­di­jo­je nu­sta­tė, jog pro­ku­ro­ro ape­lia­ci­nia­me skun­de mi­ni­mi R.Lips­kio ga­li­mai pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos par­en­gia­mie­ji veiks­mai jam ne­bu­vo in­kri­mi­nuo­ti, kal­ti­ni­me ne­bu­vo iš­dės­ty­ti ob­jek­ty­vūs duo­me­nys, ne­vi­siš­kai ap­ra­šy­tos ga­li­mai pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­mo ap­lin­ky­bės“, – pa­skel­bė teis­mas.

Teis­mas pa­brė­žė, kad jis ne­tu­ri bū­ti tik pa­sy­vus by­lų pro­ce­so ste­bė­to­jas ir kad tei­sin­gu­mo vyk­dy­mas ne­ga­li pri­klau­sy­ti tik nuo to, ko­kia me­džia­ga pa­teik­ta teis­mui – teis­mas, siek­da­mas nu­sta­ty­ti tie­są, tu­ri įga­lio­ji­mus pats at­lik­ti pro­ce­so veiks­mus ar­ba pa­ves­ti juos at­lik­ti ki­tiems as­me­nims ar­ba ins­ti­tu­ci­joms, įskai­tant pro­ku­ro­rus.

Teis­mas pro­ce­so da­ly­viams pra­ne­šė, jog nu­teis­ta­jam ga­li bū­ti in­kri­mi­nuo­ja­mos nau­jos fak­ti­nės ap­lin­ky­bės, t.y. kad R.Lips­kis, su­ti­kęs vyk­dy­ti Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos at­sto­vo už­duo­tį, su­de­ri­no su juo su­tar­ti­nes fra­zes, su­si­ta­rė lai­ky­tis griež­tos kons­pi­ra­ci­jos, ga­vo iš jo fo­toa­pa­ra­tą už­sie­nio ša­lies žval­gy­bą do­mi­nan­čios in­for­ma­ci­jos už­fik­sa­vi­mui.

Sie­kiant tei­sin­gai nu­sta­ty­ti ti­krą­sias by­los ap­lin­ky­bes, šio­je by­lo­je bu­vo at­nau­jin­tas įro­dy­mų ty­ri­mas.

Nu­teis­ta­jam R.Lips­kiui teis­mas pra­ne­šė, kad jis tu­ri tei­sę pra­šy­ti per­trau­kos pa­si­reng­ti gy­ny­bai. Vy­ras kon­vo­jaus par­ei­gū­nų bu­vo at­vež­tas į teis­mo po­sė­dį, jam bu­vo įteik­ta teis­mo nu­tar­tis.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dį, ku­riuo R.Lips­kiui skir­ti tre­ji me­tai ir trys mė­ne­siai ne­lais­vės, aps­kun­dė ir Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, ir pats nu­teis­ta­sis.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­šo R.Lips­kiui skir­ti aš­tuo­ne­rius me­tus lais­vės at­ėmi­mo, nu­teis­ta­sis sie­kia iš­tei­si­ni­mo.

R.Lips­kis kal­tin­tas, kad sa­vo ka­bi­ne­te „O­ro na­vi­ga­ci­jo­je“ slap­ta fo­tog­ra­fa­vo ten bu­vu­sius do­ku­men­tus ir per­da­vė šią in­for­ma­ci­ją Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos par­ei­gū­nui.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas lap­kri­čio 5 die­ną pa­skel­bė, kad Lie­tu­vos pi­lie­tis Mins­kui ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos ne­per­da­vė, o tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai jį se­kė ne­pag­rįs­tai il­gai, užuot už­kir­tę ke­lią nu­si­kal­ti­mui. Anot teis­mo, tai su­da­rė są­ly­gas pa­sis­lėp­ti Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos par­ei­gū­nui Ser­ge­jui Ku­ru­len­kai, ku­riam bu­vo per­duo­ta in­for­ma­ci­ja.

Tei­sė­jas Aud­rius Ci­ni­nas ta­da žur­na­lis­tams sa­kė, kad R.Lipsk­sis „nu­fo­tog­ra­fa­vo tris seg­tu­vus su Vil­niaus oro uos­to tam ti­krų ko­mu­ni­ka­ci­jų brė­ži­niais ir per­da­vė po tri­jų die­nų Bal­ta­ru­si­jos žval­gy­bos dar­buo­to­jui“.

„R.Lips­kiui skir­ta baus­mė yra ar­ti­ma mi­ni­ma­liai, nes per­duo­ti do­ku­men­tai pra­ktiš­kai jo­kios žval­gy­bi­nės reikš­mės ne­tu­ri“, – sa­kė tei­sė­jas.

Dėl šni­pi­nė­ji­mo Bal­ta­ru­si­jai Vil­niu­je dar tei­sia­mas bu­vęs ka­riuo­me­nės par­ame­di­kas And­re­jus Ošur­ko­vas. Jam nuo­spren­dis bus skel­bia­mas ki­tą sa­vai­tę.