Apeliacinio teismo kancleris traukiasi iš pareigų
Ape­lia­ci­nio teis­mo kanc­le­ris Juo­zas Aks­ti­nas trau­kia­si iš par­ei­gų, BNS pa­tvir­ti­no teis­mo at­sto­vė spau­dai Kris­ti­na Pe­tro­šie­nė.

J.Aks­ti­nas ma­no, kad yra at­sa­kin­gas už si­tua­ci­ją, nes jis pats pa­siū­lė va­ka­rie­nės vie­tą teis­mo ko­lek­ty­vui, mi­nint teis­mų įkū­ri­mo ju­bi­lie­jų.

„Dėl šios va­ka­rie­nės ap­mo­kė­ji­mo fak­to ki­lus abe­jo­nių ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai pra­dė­jus ty­ri­mą, nu­spren­džiau trauk­tis iš par­ei­gų. Ma­nau, taip pa­sielg­tų bet ku­ris teis­mo dar­buo­to­jas, ku­rio veiks­mai kel­tų abe­jo­nių dėl teis­mo re­pu­ta­ci­jos. Ti­kiu, kad at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms bai­gus ty­ri­mą, vi­sos abe­jo­nės bus iš­sklai­dy­tos,“ – teis­mo pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas J.Aks­ti­nas.

Tre­čia­die­nis yra pa­sku­ti­nė J.Aks­ti­no dar­bo die­na Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me. Teis­mo kanc­le­rio funk­ci­jas bus pa­ves­ta lai­ki­nai vyk­dy­ti pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jai.

„Ma­nau, kad jis pri­im­da­mas spren­di­mą adek­va­čiai įver­ti­no su­sik­los­čiu­sią si­tua­ci­ją“, - sa­ko Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Ži­ro­nas.

Teis­mo va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad dės vi­sas pa­stan­gas siek­da­mas su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją iki ga­lo iš­aiš­kin­ti kuo grei­čiau. Penk­ta­die­nį ji bus ap­ta­ria­ma Tei­sė­jų ta­ry­bos po­sė­dy­je.

An­tra­die­nį teis­mo pir­mi­nin­kas E.Ži­ro­nas pa­tvir­ti­no, kad sau­sį tei­sė­jai, grįž­da­mi iš Kau­no į Vil­nių, sau­sį iš ti­krų­jų va­ka­rie­nia­vo pas vie­nu tur­tin­giau­sių Kai­šia­do­rių vers­li­nin­kų įvar­di­ja­mą Al­gi­man­tą Rad­vi­lą. Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad vers­li­nin­kui pri­klau­san­čia­me pra­mo­gų cen­tre tei­si­nin­kai vai­šin­ti įvai­riais pa­tie­ka­lais, al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, jiems gro­jo mu­zi­kan­tai.

Pa­sak E.Ži­ro­no, ka­vi­nę, ku­rio­je ga­lė­tų pa­va­ka­rie­niau­ti tei­sė­jai, iš anks­to už­sa­kė teis­mo kanc­le­ris. Jis už tei­sė­jų vai­šes iš as­me­ni­nių lė­šų su­mo­kė­jo apie 1 tūkst. li­tų (290 eu­rų). Va­ka­rie­nia­vę tei­sė­jai pi­ni­gų jam ne­grą­ži­no, nes kanc­le­ris da­ly­vau­ja tei­sė­jų gim­ta­die­niuo­se.

Če­kio už va­ka­rie­nę kanc­le­ris ne­iš­sau­go­jo.

„Mes siū­lė­me jam pi­ni­gus, bet jis at­si­sa­kė pa­im­ti, čia mū­sų vi­di­nė at­sis­kai­ty­mų spe­ci­fi­ka (...). Tei­sė­jai, Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jai, vi­so teis­mo tei­sė­jai kas pus­me­tį šven­čia bend­rą gi­mi­mo die­ną iš sa­vo lė­šų, kanc­le­ris vi­suo­met da­ly­vau­ja kaip sve­čias. Pus­me­tį - vie­ni sve­čiai, ki­ti šei­mi­nin­kas, ki­tą pus­me­tį - prieš­in­gai“, - pa­sa­ko­jo E.Ži­ro­nas.

Dien­raš­čio tei­gi­mu, pa­kvie­tęs tei­sė­jų ban­ke­te gro­ti vie­tos ves­tu­vių mu­zi­kan­tus Sau­lių Ger­vic­ką ir Ed­vi­ną Gir­są, vers­li­nin­kas ne tik ne­su­mo­kė­jo jiems ža­dė­tų 120 eu­rų, bet ir at­ly­gi­ni­mo iš­drį­su­siems pra­šy­ti mu­zi­kan­tams ėmė gra­sin­ti su­si­do­ro­ji­mu.

E.Ži­ro­nas sa­kė, kad mu­zi­kan­tai gro­jo ne­il­gai ir mu­zi­ka tei­si­nin­kams ne itin pa­ti­ko. Jis tei­gė, kad šei­mi­nin­kas bu­vo at­ėjęs ap­lan­ky­ti sve­čių, bu­vo pri­sė­dęs prie sta­lo.

Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas pa­tvir­ti­no, kad įvy­kiu do­mė­jo­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Kau­no val­dy­bos par­ei­gū­nai.

Po dien­raš­čio pub­li­ka­ci­jos jis krei­pė­si į Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­ją ir ki­tas teis­mų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jas iš­aiš­ki­ni­mo, kur ga­li pie­tau­ti tei­sė­jai.

Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas E.Ži­ro­nas iš pra­džių tei­gė, kad jo va­do­vau­ja­me teis­me ne­nag­ri­nė­ja­mos su Kai­šia­do­rių vers­li­nin­ku A.Rad­vi­la su­si­ju­sios by­los. Ta­čiau vie­šai in­for­ma­ci­ją apie by­las skel­bian­čio por­ta­lo „e­teis­mai“ duo­me­nys ro­do, kad šis teis­mas pri­ėmė ma­žiau­siai ke­tu­ris spren­di­mus, su­si­ju­sius su šia įmo­ne.

Ape­lia­ci­nio teis­mo at­sto­vė spau­dai K.Pe­tro­šie­nė pir­mi­nin­ko ne­tiks­lų pa­sa­ky­mą pa­va­di­no „e­le­men­ta­ria žmo­giš­ka klai­da“.

Sau­sio 9 die­ną Fil­har­mo­ni­jo­je Kau­ne bu­vo pa­mi­nė­tas Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo ir pen­kių apy­gar­dų teis­mų at­kū­ri­mo ju­bi­lie­jus.

Po šven­tės 11 Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų už­su­ko į užei­gą Kai­šia­do­rių ra­jo­ne.