Apdovanoti Lietuvos medicinos darbuotojai
An­tra­die­nio, ge­gu­žės 2 d. va­ka­re Vil­niaus Ro­tu­šė­je gru­pei ži­no­mų Lie­tu­vos me­di­kų, pel­niu­sių žmo­nių pa­gar­bą ir dė­kin­gu­mą, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga įtei­kė gar­bės ženk­lus, liu­di­jan­čius apie Nu­si­pel­niu­sios Lie­tu­vos gy­dy­to­jo, Nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jo, Nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos slau­gy­to­jo gar­bės var­dų su­tei­ki­mą.

Nuo 2004 m. ba­lan­džio 27 d. mi­ni­ma kaip Lie­tu­vos me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­na. Šia pro­ga įtei­kia­mi Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va įsteig­ti Nu­si­pel­niu­sios Lie­tu­vos gy­dy­to­jo, Nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jo, Nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos slau­gy­to­jo gar­bės var­dai ir juos liu­di­jan­tys ženk­lai. Per šį lai­ko­tar­pį nu­si­pel­niu­sio gy­dy­to­jo var­dus pel­nė 259 Lie­tu­vos me­di­kai, nu­si­pel­niu­sių svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jų gar­bės var­dai su­teik­ti 329 as­me­nų. Nuo 2015 m. gar­bės var­dai su­tei­kia­mi ir slau­gy­to­jams. To­kius gar­bės var­dus da­bar tu­ri 41 Lie­tu­vos slau­gy­to­jos.

****

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga su­tei­kia Nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos gy­dy­to­jo var­dą ir ap­do­va­no­ja Nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos gy­dy­to­jo gar­bės ženk­lu:

Ire­ną Bu­tri­mie­nę – pro­fe­so­rę, Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kų Reu­ma­to­lo­gi­jos cen­tro va­do­vę, gy­dy­to­ją reumatologę

Ire­ną Dra­nen­kie­nę – UAB Ig­na­li­nos svei­ka­tos cen­tro šei­mos gydytoją

Eu­ge­ni­ją Gau­die­šie­nę – Plun­gės li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo II sky­riaus ve­dė­ją, gy­dy­to­ją pulmonologę

Žy­gin­tą Ge­nį – Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės gy­dy­to­ją chirurgą

Al­bi­ną Grin­ce­vi­čių – Ute­nos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos kli­ni­kos vy­riau­sią­jį or­di­na­to­rių chi­rur­gi­jai, gy­dy­to­jas chi­rur­gą, ab­do­mi­na­li­nės chi­rur­gi­jos gy­dy­to­ją, Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos gy­dy­to­ją vai­kų chirurgą

Jo­li­tą Ja­ku­tie­nę – Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kų di­rek­to­riaus me­di­ci­nai ir slau­gai pa­va­duo­to­ją am­bu­la­to­ri­niam dar­bui, gy­dy­to­ją gastroenterologę

Da­nu­tą Ja­nu­ševs­ka­ją – Cen­tro po­lik­li­ni­kos Nau­ja­mies­čio pir­mi­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro ir Chi­rur­gi­jos kon­sul­ta­ci­jų sky­riaus gy­dy­to­ją chirurgę

Mi­chai­lą Jer­dia­ko­vą – Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties gydytoją

Dai­ną Kran­čiu­kai­tę-Bu­tyl­ki­nie­nę – pro­fe­so­rę, UAB „Fa­ma Bo­na“ kli­ni­kos di­rek­to­rę, šei­mos gy­dy­to­ją; Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos aka­de­mi­jos vy­res­nią­ją moks­lo darbuotoją

Va­le­ri­jų Lap­ši­ną – Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus ve­dė­ją, vai­kų in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos gydytoją

Aud­rą Lei­pu­vie­nę – Šeš­ki­nės po­lik­li­ni­kos Vai­kų svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vai­kų li­gų gydytoją

An­ta­ną Li­džių – Šir­vin­tų li­go­ni­nės Rent­ge­no diag­nos­ti­kos sky­riaus vedėją

Ma­ri­ną Ne­na­ro­ko­vą – An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­kos gy­dy­to­ją aku­še­rę ginekologę

Ri­tą Tva­ri­jo­na­vi­čie­nę – Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Gim­dy­mo na­mų Nau­ja­gi­mių sky­riaus gy­dy­to­ją neonatologę

Ma­ri­ją Rū­tą Ba­bars­kie­nę – pro­fe­so­rę, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­ją kardiologę

An­ta­ną Sa­ka­laus­ką – Tau­ra­gės li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­ją, gy­dy­to­ją chi­rur­gą.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga su­tei­kia Nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jo var­dą ir ap­do­va­no­ja Nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jo gar­bės ženk­lu:

Ar­vy­dą Baub­lį – Aly­taus aps­kri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją sta­cio­na­ri­nei svei­ka­tos priežiūrai

Ja­ni­ną Oz­nans­kie­nę – Za­ra­sų li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos gy­dy­to­ją kardiologę

Min­dau­gą Pe­tru­lio­nį – do­cen­tą, Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kų di­rek­to­riaus me­di­ci­nai ir slau­gai pa­va­duo­to­ją sta­cio­na­ri­niam dar­bui; Au­sų, no­sies, gerk­lės li­gų sky­riaus ve­dė­ją, gy­dy­to­ją otorinolaringologą

Ma­ri­ją Piur­ko – Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės II gim­dy­mo sky­riaus vy­res­nią­ją akušerę

Lai­mą Skric­kie­nę – Cen­tro po­lik­li­ni­kos An­tri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros ad­mi­nis­tra­to­rę, Kli­ni­ki­nės la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ją, me­di­ci­nos biologę

Ra­mu­nę Ma­ri­ją Sta­siū­nai­tie­nę – Ra­dia­ci­nės sau­gos cen­tro di­rek­to­riaus pavaduotoją

Vi­tą Ta­mo­šaus­kie­nę – Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Aku­še­ri­jos sky­riaus vy­res­nią­ją aku­še­rę administratorę

Lo­re­tą Venc­kie­nę – Klai­pė­dos svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sią­ją gydytoją

Vil­hel­mi­ną Žiups­nie­nę – Šeš­ki­nės po­lik­li­ni­kos In­fek­ci­jų kon­tro­lės tar­ny­bos gy­dy­to­ją epidemiologę

Nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos slau­gy­to­jo var­dą ir ap­do­va­no­ja Nu­si­pel­niu­sio Lie­tu­vos slau­gy­to­jo gar­bės ženk­lu:

Ele­na Ado­ma­vi­čie­nė – Vilk­pė­dės li­go­ni­nės bend­ro­sios pra­kti­kos slaugytoją

Vir­gi­ni­ją Ali­jaus­kie­nę – Tau­ra­gės li­go­ni­nės Anes­te­zio­lo­gi­jos-rea­ni­ma­ci­jos sky­riaus vy­res­nią­ją slaugytoją

Ra­mu­tę And­ra­šie­nę – Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to vy­res­nią­ją slau­gos administratorę

Te­re­są Bag­do­na­vi­čie­nę – Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus psi­chia­tri­jos li­go­ni­nės Rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus slaugytoją

Tat­ja­ną Čal­ko – Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kų Pil­vo chi­rur­gi­jos cen­tro I ope­ra­ci­nio blo­ko vy­res­nią­ją slau­gy­to­ją – slau­gos administratorę

Dia­ną Če­paus­kie­nę – Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės Kau­no kli­ni­kų Slau­gos koor­di­na­vi­mo tar­ny­bos vy­riau­sią­ją specialistę

Ire­ną Da­buls­kie­nę – Kau­no mies­to grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties Slau­gos pa­da­li­nio vadovę

Va­le­ri­ją Jo­nu­šie­nę – Tel­šių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sią­ją slau­gos administratorę

Ni­jo­lę Ku­la­kaus­kie­nę – UAB Ig­na­li­nos svei­ka­tos cen­tro bend­ruo­me­nės slaugytoją

Igo­rį Lu­ka­še­vą – Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties Ope­ra­ty­vi­nės pa­gal­bos pa­da­li­nių vadovą

Ge­no­vai­tę Ma­li­naus­kie­nę – Pa­kruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro bend­ruo­me­nės slaugytoją

Lai­mą Ri­dziaus­kie­nę – Drus­ki­nin­kų li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­ją slaugai

Ri­mą Ro­zen­ber­gai­tę – Vai­kų li­go­ni­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kų fi­lia­lo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją slaugai

Ju­ze­fą Zi­tą Tri­po­li­ną – Vil­niaus ra­jo­no cen­tri­nės po­lik­li­ni­kos vy­riau­sią­ją slau­gos administratorę

Gra­ži­ną Ur­bo­nie­nę – Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kų Sku­bios kon­sul­ta­ci­nės pa­gal­bos sky­riaus vy­res­nią­ją slau­gy­to­ją – slau­gos administratorę

Ire­ną Va­si­liaus­kie­nę – Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės He­mo­dia­li­zės sky­riaus vy­res­nią­ją slaugytoją

Ma­ry­tę Ze­ne­vi­čie­nę – Cen­tro po­lik­li­ni­kos Lu­kiš­kių pir­mi­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sią­ją slau­gy­to­ją; Bu­din­čio gy­dy­to­jo tar­ny­bos vy­res­nią­ją ir bend­ro­sios pra­kti­kos slaugytoją

Da­lią Frei­ma­nie­nę – Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės Kau­no kli­ni­kų Kar­dio­lo­gi­jos kli­ni­kos Kon­sul­ta­ci­jų ir diag­nos­ti­kos sky­riaus vy­res­nią­ją slau­gy­to­ją – slau­gos ad­mi­nis­tra­to­rės pavaduotoją