Apdovanoti jubiliejinio Konstitucijos egzamino nugalėtojai
An­tra­die­nį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tū­ro­je bu­vo ap­do­va­no­ti ge­riau­siai ju­bi­lie­ji­nia­me Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ne pa­si­ro­dę ša­lies pi­lie­čiai. 

Juos svei­ki­no pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis. Tra­di­ci­ne ta­pu­sio­je ži­nių pa­si­ti­kri­ni­mo ak­ci­jo­je šie­met da­ly­va­vo dau­giau nei 32 tūkst. da­ly­vių iš vi­sos Lie­tu­vos.

Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no nu­ga­lė­to­jais bu­vo pa­skelb­ti 29 Lie­tu­vos gy­ven­to­jai de­vy­nio­se da­ly­vių gru­pė­se. Pi­lie­čių, ne­tu­rin­čių tei­si­nio iš­si­la­vi­ni­mo, gru­pė­je nu­ga­lė­jo Pa­ulius Še­pe­tys iš Kau­no, Rū­ta Nor­ku­tė iš Vil­niaus ir Al­vy­da Ur­bo­nie­nė iš Ši­la­lės. Tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių ar jo sie­kian­čių gru­pė­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė vil­nie­tis Dmi­trij Ran­cev, klai­pė­die­tė Aud­ro­nė Lav­ru­via­nec ir Vir­gi­ni­jus And­rius Bu­kaus­kas iš Vi­sa­gi­no.

Šie­met pir­mą kar­tą eg­za­mi­ną Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ko­je ga­lė­jo lai­ky­ti ir re­gos ne­ga­lią tu­ri­tys žmo­nės. Pre­zi­den­tū­ro­je taip pat bu­vo pa­svei­kin­tas ge­riau­siai šio­je da­ly­vių gru­pė­je pa­si­ro­dęs da­ly­vis – Al­vy­das Va­len­tas.

Moks­lei­viai bu­vo ap­do­va­no­ti ke­tu­rio­se am­žiaus ka­te­go­ri­jo­se. Vy­riau­sių mo­ki­nių, 11–12 kla­sių ka­te­go­ri­jo­je, nu­ga­lė­jo Ne­da Žu­tau­tai­tė iš Skuo­do ra­jo­no Yla­kių gim­na­zi­jos, Man­tau­tas Šim­kus iš Klai­pė­dos Vy­tau­to Di­džio­jo gim­na­zi­jos ir Vai­das Čer­niaus­kas iš Vil­niaus Že­my­nos gim­na­zi­jos. 8–10 kla­sių ka­te­go­ri­jos nu­ga­lė­to­jais ta­po Vai­da Vo­sy­liū­tė iš Kaz­lų Rū­dos sav. An­ta­na­vo pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Po­vi­las Val­te­ris iš Ši­la­lės r. Upy­nos Sta­sio Gi­rė­no mo­kyk­los ir Ed­var­das Mor­kū­nas iš Vil­niaus Šv. Kris­to­fo­ro gim­na­zi­jos. 5–7 kla­sių mo­ki­nių gru­pė­je nu­ga­lė­jo Ind­rė Vi­čiū­nai­tė iš Če­kiš­kių Pra­no Do­vy­dai­čio gim­na­zi­jos, Ma­tas Ko­va­levs­kis iš Ig­na­li­nos Čes­lo­vo Ku­da­bos pro­gim­na­zi­jos ir Jus­tė Sku­kaus­kai­tė iš Tel­šių „A­tei­ties“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

Jau­niau­si eg­za­mi­no da­ly­viai, 1–4 kla­sių mo­ki­niai, var­žė­si at­lik­da­mi kū­ry­bi­nę už­duo­tį te­ma „Ma­no svei­ki­ni­mas Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nui“. Šio­je gru­pė­je lai­mė­to­jais ta­po pir­mo­kė Vil­tė Pie­ši­nai­tė iš Kau­no Alek­sand­ro Stul­gins­kio-dau­gia­funk­ci­nio cen­tro, an­trus me­tus pri­zi­nę vie­tą iš­ko­vo­jęs an­tro­kas Kris­tu­pas Ei­tu­tis iš Ši­la­lės Da­riaus ir Gi­rė­no pro­gim­na­zi­jos, tre­čio­kė Go­da Žu­kai­tė iš Kė­dai­nių r. La­bū­na­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir ket­vir­to­kė Ug­nė Nor­ku­tė iš Vil­niaus Bal­tu­pių pro­gim­na­zi­jos.

Eg­za­mi­nas bu­vo lai­ko­mas ir Lie­tu­vos įka­li­ni­mo įstai­go­se, čia taip pat at­rink­ti trys ge­riau­siai pa­si­ro­dę da­ly­viai.

Ge­riau­siai Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ną iš­lai­kiu­siems da­ly­viams bu­vo įteik­ti dip­lo­mai, Pre­zi­den­tės pa­si­ra­šy­tos Kons­ti­tu­ci­jos, el. kny­gų skai­tyk­lės ir par­tne­rių do­va­nos. Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no lau­rea­tams taip pat skam­bė­jo ir mu­zi­ki­nės do­va­nos – Vil­niaus „Ą­žuo­liu­ko“ mu­zi­kos mo­kyk­los jau­nu­čių cho­ro at­lie­ka­mos dai­nos. Ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jos da­ly­vius taip pat svei­ki­no eg­za­mi­no ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ir Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas.