Apdovanoti geriausiai su kontrabanda kovojantys policininkai
Mi­nint Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­ną ap­do­va­no­ti po­li­ci­nin­kai, šie­met la­biau­siai pa­si­žy­mė­ję ko­vo­je su še­šė­li­ne pre­ky­ba ir kon­tra­ban­da.

Ap­do­va­no­ta de­šimt par­ei­gū­nų iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės, Tau­ra­gės, Tel­šių ir Ute­nos, ku­riems sa­vo aps­kri­ty­se per me­tus pa­vy­ko už­da­ry­ti dau­giau­sia kon­tra­ban­di­nių ir ne­le­ga­lių pre­kių rea­li­za­vi­mo vie­tų, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė įstai­ga „Lie­tu­va be še­šė­lio“ .

Po­li­ci­nin­kai, gau­dy­da­mi ne­le­ga­lius pre­kei­vius, rė­mė­si ir at­siž­vel­gė į vie­šo­sios įstai­gos „Lie­tu­va be še­šė­lio“ in­ter­ne­te su­kur­tą še­šė­lio že­mė­la­pį, ku­ria­me gy­ven­to­jai ano­ni­miš­kai pra­ne­ša apie jiems ži­no­mas ne­le­ga­lių ak­ci­zi­nių pre­kių pre­ky­bos vie­tas.

„Per dve­jus me­tus, kiek gy­vuo­ja Lie­tu­vos še­šė­lio že­mė­la­pis, už­da­ry­ta dau­giau kaip 500 ne­le­ga­lios pre­ky­bos vie­tų. Dar dau­giau vie­tų pa­ti­krin­ta, nes ne vi­si pra­ne­ši­mai pa­sit­vir­ti­na. Tai svar­bus ir reikš­min­gas dar­bas, ku­rį at­lie­ka kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nai vi­so­je Lie­tu­vo­je. Svar­bu, kad rea­guo­ja­ma į pa­čių gy­ven­to­jų pa­lie­ka­mus pra­ne­ši­mus ir žmo­nės vi­so­se aps­kri­ty­se yra ak­ty­vūs – per že­mė­la­pio gy­va­vi­mą gau­ta be­veik 7000 pra­ne­ši­mų“, – sa­kė „Lie­tu­vos be še­šė­lio“ va­do­vas Kęs­tu­tis Kup­šys.

Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas skel­bia, kad Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­nos pro­ga po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas vien­kar­ti­nė­mis pi­ni­gi­nė­mis iš­mo­ko­mis pa­ska­ti­no du Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nus, tre­čią­jį šių me­tų ket­vir­tį pa­sie­ku­sius ge­riau­sių re­zul­ta­tų ko­vo­jant su ne­le­ga­lia ta­ba­ko ga­mi­nių apy­var­ta.

Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui taip pat skir­ta 390 eu­rų, ku­riuos bus ga­li­ma pa­nau­do­ti prie­mo­nėms, skir­toms ko­vai su ne­le­ga­lia pre­ky­ba stip­rin­ti ir įsi­gy­ti.

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to at­lie­ka­mo ty­ri­mo duo­me­ni­mis, še­šė­li­nės eko­no­mi­kos da­lis Lie­tu­vo­je sie­kia be­veik 30 proc. Kar­tu su Bul­ga­ri­ja ir Ru­mu­ni­ja Lie­tu­va vis dar yra tarp di­džiau­sią še­šė­li­nės eko­no­mi­kos da­lį tu­rin­čių vals­ty­bių Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

Ne­le­ga­li pre­ky­ba ir kon­tra­ban­da ypač pa­pli­tu­si tarp ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių: kas tre­čia su­rū­ko­ma ci­ga­re­tė ir įsi­gy­ja­mas spi­ri­ti­nis gė­ri­mas Lie­tu­vo­je yra ne­le­ga­lus, vi­du­ti­niš­kai vie­nas iš 6 li­trų su­nau­do­ja­mų de­ga­lų yra kon­tra­ban­di­nis.

„Lie­tu­va be še­šė­lio“ už­sa­ky­tas ty­ri­mas par­odė, kad 62 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų vis dar to­le­ruo­ja še­šė­li­nę pre­ky­bą.