Apdovanoti esamas ir buvęs premjerai
Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną ap­do­va­no­jo esa­mą ir bu­vu­sį prem­je­rą, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą, bu­vu­sį am­ba­sa­do­rių Ukrai­no­je.

Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­no Ko­man­do­ro di­džiuo­ju kry­žiu­mi kaip sėk­min­gų vals­ty­bės stra­te­gi­nių pro­jek­tų įgy­ven­din­to­jai ap­do­va­no­ti prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius ir bu­vęs prem­je­ras, opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Ingrida Šimonytė ir Dalia Grybauskaitė/Seimo TS-LKD frakcijos nuotrauka

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ko­man­do­ro di­džiuo­ju kry­žiu­mi ap­do­va­no­tas dip­lo­ma­ti­nę kar­je­rą bai­gęs bu­vęs am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Pe­tras Vai­tie­kū­nas, ša­lies va­do­vės de­kre­te dėl ap­do­va­no­ji­mo įvar­di­ja­mas kaip ak­ty­vus eu­ro­pi­nių ver­ty­bių Ukrai­no­je ir dvi­ša­lių Lie­tu­vos ir Ukrai­nos san­ty­kių pro­pa­guo­to­jas.

Taip pat pir­ma­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­no Ka­ri­nin­ko kry­žiu­mi ap­do­va­no­ti esa­mi ir bu­vę mi­nis­trai - ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis bei bu­vęs mi­nis­tras Ar­vy­das Sek­mo­kas, fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius ir eks­mi­nis­trė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vi­tas Va­si­liaus­kas.

Lie­tu­vos vals­ty­bės or­di­nais ir me­da­liais Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė iš vi­so ap­do­va­no­jo 38 Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių pi­lie­čius. Už ryž­tą gelbs­tint žū­van­čius žmo­nes Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi ap­do­va­no­ti du Lie­tu­vos pi­lie­čiai.

„Lie­tu­va tu­ri kuo di­džiuo­tis. Va­sa­rio 16-ąją pa­si­tin­ka­me su­stip­ri­nę sa­vo vals­ty­bės sa­va­ran­kiš­ku­mą ir sau­gu­mą. Su­ge­bė­jo­me pri­im­ti spren­di­mus ir įgy­ven­din­ti stra­te­gi­nius pro­jek­tus. Da­ro­me tai dėl Tė­vy­nės, dėl mū­sų žmo­nių at­ei­ties. Už šią stip­ry­bę esa­me dė­kin­gi tiems, ku­rie su­ge­bė­jo įver­tin­ti tai, kas svar­bu vals­ty­bei ir pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę“, - teik­da­ma ap­dov­no­ji­mus sa­kė pre­zi­den­tė.

Pa­sak pre­zi­den­tės, įtvir­tin­tos par­tne­rys­tės pa­vyz­dys – Su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­las, svar­bus stra­te­gi­nis pro­jek­tas Lie­tu­vai ir vi­sam Bal­ti­jos re­gio­nui, lai­vas „In­de­pen­den­ce“, ta­pęs ener­ge­ti­nės lais­vės led­lau­žiu. Tarp stra­te­gi­nių lai­mė­ji­mų taip pat įvar­di­ja­ma Lie­tu­vos pri­ėmi­mas į eu­ro zo­ną, ša­lies sau­gu­mo stip­ri­ni­mas.

Šve­di­jos pi­lie­tis Kar­las Gus­ta­fas Ed­ber­gas, ak­ty­vus Lie­tu­vos ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės sie­kio puo­se­lė­to­jas, Lie­tu­vos ir Šve­di­jos elek­tros jung­ties idė­jos au­to­rius, bei Phi­li­pas Mar­ti­nas Lo­ve, bu­vęs Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ener­ge­ti­kos di­rek­to­ra­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, ap­do­va­no­ti or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Ka­ri­nin­ko kry­žiu­mi.

Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no me­da­lis skir­tas sėk­min­go su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo pro­jek­to vyk­dy­to­jams Man­tui Bar­tuš­kai, ak­ci­nės bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui, ir Ro­lan­dui Zu­kui, ak­ci­nės bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta" Su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo de­par­ta­men­to di­rek­to­riui.

Arvydas Sekmokas ir Dalia Grybauskaitė/Seimo TS-LKD frakcijos nuotrauka

Pre­zi­den­tė taip pat dė­ko­jo Lie­tu­vos pi­lie­čiams ir bi­čiu­liams iš už­sie­nio, ku­rie pa­de­da ša­liai in­teg­ruo­tis į tarp­tau­ti­nę de­mo­kra­ti­nę ir tai­kią bend­ruo­me­nę, taip pat pa­de­da di­din­ti Lie­tu­vos sau­gu­mą.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai" Ko­man­do­ro kry­žiu­mi ap­do­va­no­tas Jac­que­sas Mar­ti­nas Hen­ri Ma­rie de La­ro­sie­re de Champ­feu, Moks­li­nio fo­ru­mo Eu­ro­fi va­do­vas, bu­vęs Pra­ncū­zi­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vas, oku­puo­tos Lie­tu­vos auk­so at­sar­gų ori­gi­na­laus pa­vi­da­lo sau­go­to­jas ir grą­ži­ni­mo Lie­tu­vai ini­cia­to­rius.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­kas, pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Gin­ta­ras Ko­ryz­na ap­do­va­no­tas Vy­čio Kry­žiaus or­di­no Ka­ri­nin­ko kry­žiu­mi. Ma­jo­rui Li­nui Po­ciui skir­tas Vy­čio Kry­žiaus or­di­no Ri­te­rio kry­žius.

Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ka­ri­nin­ko kry­žiu­mi ap­do­va­no­ta Bi­ru­tė Fe­da­ra­vi­čie­nė, ak­ty­vi Lie­tu­vos vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bės sie­kio ir Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no is­to­ri­jos puo­se­lė­to­ja, bei Vy­tas Mi­lius, Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jas, reikš­min­gai pri­si­dė­jęs prie Lie­tu­vos teis­mų sis­te­mos kū­ri­mo ir to­bu­li­ni­mo.

Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ri­te­rio kry­žius įteik­tas pia­nis­tui Pe­trui Ge­niu­šui ir Ga­bi­jai Ma­ri­jai Pe­traus­kas, il­ga­me­tei Ka­na­dos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kei.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai" Ri­te­rio kry­žiu­mi ap­do­va­no­ti kul­tū­ros ir moks­lo žmo­nės: ra­šy­to­jas Ro­lan­das Ras­taus­kas, tai pat Vy­tau­tas Didž­pe­tris, vie­šo­sios įstai­gos „Žiem­ga­los lei­dyk­la" di­rek­to­rius ir ak­ty­vus Šiau­rės Lie­tu­vos kraš­to is­to­ri­jos ir kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bių puo­se­lė­to­jas, Ri­man­tas Pe­tras Ka­rec­kas, Moks­lo ir en­cik­lo­pe­di­jų lei­dy­bos cen­tro di­rek­to­rius, Vy­tas Rut­kaus­kas, Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius ir Eri­ka Saus­ver­dė, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Skan­di­na­vis­ti­kos cen­tro įkū­rė­ja.

Taip pat šis ap­do­va­no­ji­mas skir­tas Vo­kie­ti­jos pi­lie­čiams Han­sui Mi­chae­liui Ha­ge­riui, Lie­tu­vos ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės ir ener­ge­ti­nių in­te­re­sų pro­pa­guo­to­jui ir gy­nė­jui, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos skait­me­ni­nės eko­no­mi­kos ir vi­suo­me­nės ko­mi­sa­ro ka­bi­ne­to va­do­vui, anks­čiau dir­bu­siam Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ener­ge­ti­kos ko­mi­sa­ro ka­bi­ne­to va­do­vu bei Ger­har­dui Lutt­me­riui, Vo­kie­ti­jos lab­da­ros fon­do „Vai­kai tu­ri ma­ty­ti“ val­dy­bos pir­mi­nin­kui, ak­ty­viam Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių ug­dy­mo cen­tro, Vil­niaus uni­ver­si­te­to San­ta­riš­kių kli­ni­kų Vai­kų li­go­ni­nės ir Ne­iš­ne­šio­tų nau­ja­gi­mių aso­cia­ci­jos rė­mė­jui.

Vy­čio Kry­žiaus or­di­no me­da­liu ap­do­va­no­ti Aud­rius Ab­ro­mai­tis ir Vil­man­tas Vit­kaus­kas iš An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos bei Leo­nar­das Zig­man­tas Va­šat­ke­vi­čius, ak­ty­vus ne­gink­luo­to pa­sip­rie­ši­ni­mo so­vie­tų oku­pa­ci­jai da­ly­vis, jau­ni­mo pog­rin­džio or­ga­ni­za­ci­jos na­rys, po­li­ti­nis ka­li­nys.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai" me­da­liu ap­do­va­no­tas Mak­si­mas Mel­ma­nas, Lie­tu­vos ro­ko gru­pės „Bip­lan“ ly­de­ris, ak­ty­vus ak­ci­jos Ukrai­nai pa­lai­ky­ti Lie­tu­vo­je ir Ukrai­no­je da­ly­vis, Al­do­na Ele­na Au­gus­tai­tie­nė, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė, Aud­ro­nė Ste­po­na­vi­čiū­tė Zup­kaus­kie­nė, mo­te­rų cho­ro „Lie­pos“ bei cho­ri­nio dai­na­vi­mo mo­kyk­los „Lie­pai­tės" va­do­vė, Ta­das Šums­kas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Vil­niaus įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vės vy­rų cho­ro „Ai­das“ me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas, Vla­dis­lo­vas Mo­lis, vals­ty­bės įmo­nės „Au­to­ma­gis­tra­lė" di­rek­to­rius ir Ro­mas Pe­tras Šau­lys, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „SOS Vep­riuo­se“ di­rek­to­rius.

Uk­mer­giš­kiai Alius Ra­si­ma­vi­čius ir Vla­das Ra­si­ma­vi­čius, iš­gel­bė­ję tven­ki­ny­je sken­du­sius du vy­riš­kius, ap­do­va­no­ti Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi.

Lie­tu­va pir­ma­die­nį šven­čia Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną. 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Lie­tu­vos Ta­ry­ba Vil­niu­je pa­skel­bė at­ku­rian­ti ne­prik­lau­so­mą, de­mo­kra­ti­niais pa­ma­tais su­tvar­ky­tą Lie­tu­vos vals­ty­bę su sos­ti­ne Vil­niu­je.