Apdovanotas „Lietuvos žinių“ žurnalistas
Šią sa­vai­tę Rie­ta­vo dva­re mi­nint Tarp­tau­ti­nę pa­mink­lų ir pa­mink­li­nių vie­to­vių ap­sau­gos die­ną, na­cio­na­li­nio įver­ti­ni­mo su­lau­kė dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ žur­na­lis­tas De­ni­sas Ni­ki­ten­ka.

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas (KPD) ir Lie­tu­vos ar­cheo­lo­gi­jos drau­gi­ja (LAD) D. Ni­ki­ten­kai įtei­kė ap­do­va­no­ji­mą už ar­cheo­lo­gi­nio pa­vel­do sklai­dą vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Toks įver­ti­ni­mas ži­niask­lai­dos at­sto­vui įteik­tas pir­mą kar­tą per ke­tu­rio­lik­tus me­tus skai­čiuo­jan­čią šių ap­do­va­no­ji­mų is­to­ri­ją.

Lau­rea­tui ati­te­ko KPD dip­lo­mas ir ju­ve­ly­ro Eval­do Ba­bens­ko pa­ga­min­ta VII-IX am­žių lan­ki­nės, pe­lė­di­nės kur­šių se­gės rep­li­ka.

„Džiau­giuo­si, kad ma­no kuk­lūs dar­bai bu­vo pa­ste­bė­ti. Pri­imu ap­do­va­no­ji­mą ne tik kaip as­me­ni­nį įver­ti­ni­mą, bet ir kaip dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ pa­ger­bi­mą už nuo­sek­lią ir pro­fe­sio­na­liai at­lie­ka­mą mi­si­ją švies­ti vi­suo­me­nę apie mū­sų kraš­to is­to­ri­ją, jo kul­tū­ri­nį pa­li­ki­mą ir grės­mes pa­vel­dui. To­kios te­mos yra itin pra­smin­gos, ak­tua­lios, o pub­li­ka­ci­jos tu­ri iš­lie­ka­mą­ją ver­tę“, - tei­gė D. Ni­ki­ten­ka.

Kal­bė­da­ma apie "Lie­tu­vos ži­nioms" par­ody­tą iš­skir­ti­nį dė­me­sį, KPD di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė gy­rė lai­kraš­čio uži­ma­mą po­zi­ci­ją ir tai, kaip jis su­vo­kia so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę.

„Jū­sų dien­raš­tis nuo­sek­liai, sis­te­min­gai ir ob­jek­ty­viai sklei­džia la­bai ak­tua­lią in­for­ma­ci­ją apie kul­tū­ros pa­vel­dą, jo iš­sau­go­ji­mą. Šiuo­lai­ki­nė­je ži­niask­lai­do­je ypač trūks­ta pa­ti­ki­mos, iš­sa­mios ir pro­fe­sio­na­liai par­eng­tos in­for­ma­ci­jos apie mū­sų kraš­to ar­cheo­lo­gi­nius, kul­tū­ri­nius ob­jek­tus. Ra­šy­ti apie juos yra su­nku, nes ten­ka gi­lin­tis į pra­ei­tį, kaps­ty­ti, ras­ti ir iš­kel­ti de­ta­les, to­dėl die­nos švie­są iš­vy­dę pro­fe­sio­na­liai par­eng­ti ra­ši­niai įgy­ją is­to­ri­nę ver­tę at­ei­ties kar­toms“, - kal­bė­jo ji.

D. Var­nai­tė taip pat iš­sky­rė „Lie­tu­vos ži­nių“ in­dė­lį de­mas­kuo­jant va­di­na­muo­sius juo­duo­sius ar­cheo­lo­gus, for­muo­jant vi­suo­me­nės ne­pa­kan­tu­mą pro­tė­vių pa­vel­do grobs­ty­to­jams ir nio­ko­to­jams. Pri­si­min­tas ir nau­jai ras­tos kur­šių kūlg­rin­dos Kre­tin­gos ra­jo­ne iš­sau­go­ji­mo at­ve­jis, kai bū­tent vie­šu­mas, pub­li­ka­ci­jos pa­ska­ti­no šį uni­ka­lų ar­cheo­lo­gi­jos pa­mink­lą įtrauk­ti į vals­ty­bės sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šą.

„Po­pu­lia­riai pa­pa­sa­ko­ti apie mū­sų kraš­to pa­vel­dą, pa­trauk­liai vi­suo­me­nei pa­teik­ti is­to­ri­nių at­odan­gų ana­li­zes nė­ra pa­pras­ta. Bet to ypač rei­kia, to­dėl „Lie­tu­vos ži­nių“ at­lie­ka­ma kul­tū­ri­nė mi­si­ja yra la­bai pra­smin­ga. Juk ne vi­si skai­to aka­de­mi­nę li­te­ra­tū­rą, ypač jau­ni­mui svar­bu gau­ti ko­ky­biš­ką, leng­vai su­pran­ta­mą ir in­for­ma­ty­vią me­džia­gą apie mū­sų pra­ei­ties pa­mink­lus“, - pa­žy­mė­jo KPD va­do­vė.

Ji at­krei­pė dė­me­sį ir į pui­kius „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tės Jū­ra­tės Mi­čiu­lie­nės ra­ši­nius is­to­ri­nė­mis te­mo­mis.

Įteik­da­mas ap­do­va­no­ji­mą D.Ni­ki­ten­kai LAD vi­ce­pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Bau­bo­nis pri­pa­ži­no, kad reikš­min­giau­si ar­cheo­lo­gų dar­bai ga­li nu­grimz­ti už­marš­tin, jei apie juos ne­bus tin­ka­mai in­for­muo­ja­ma vi­suo­me­nė.

„Mes, pra­ei­ties ty­ri­nė­to­jai, ne­pa­siek­si­me no­ri­mo re­zul­ta­to, jei mū­sų tau­ta apie ar­cheo­lo­gų at­ra­di­mus ne­ži­nos. Vie­ši­nant kul­tū­ros pa­vel­do me­džia­gą, jo is­to­ri­jas žmo­nėms at­si­ve­ria nau­ji ho­ri­zon­tai su­si­pa­žin­ti su sa­vo kraš­tu, skie­pi­ja­ma pa­gar­ba ir mei­lė jam, no­ras sau­go­ti lan­ky­ti­nas vie­tas, kul­tū­ros pa­mink­lus. Ypač ta­da, kai iš­ky­la grės­mė tam pa­vel­dui su­nyk­ti ar­ba bū­ti su­nai­kin­tam“, - tei­gė jis.

Tarp­tau­ti­nė pa­mink­lų ir pa­mink­li­nių vie­to­vių ap­sau­gos die­na nuo 1983 me­tų vi­sa­me pa­sau­ly­je yra mi­ni­ma šian­dien, ba­lan­džio 18-ąją. Šios die­nos tiks­las - at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ir vie­to­vių įvai­ro­vę, jų tra­pu­mą bei pa­stan­gas juos iš­sau­go­ti vi­sa­me pa­sau­ly­je.