Apdovanos daugiavaikes mamas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios mo­ti­nos die­nos pro­ga penk­ta­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je tra­di­ciš­kai įteiks vals­ty­bi­nius ap­do­va­no­ji­mus dau­gia­vai­kėms ma­moms.

Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu bus ap­do­va­no­tos 43 ma­mos, iš­au­gi­nu­sios ir ge­rai iš­auk­lė­ju­sios nuo sep­ty­nių iki 12 vai­kų.

Pre­zi­den­tė kas­met Mo­ti­nos die­nos pro­ga svei­ki­na dau­gia­vai­kes ma­mas.

Mo­ti­nos die­na šven­čia­ma pir­mą­jį ge­gu­žės sek­ma­die­nį.