Apdovanojo žydų gelbėtojus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė va­kar ap­do­va­no­jo be­veik pus­šim­tį as­me­nų, ku­rie An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais gel­bė­jo žy­dus nuo Ho­lo­kaus­to. 

Di­džia­jai da­liai – 44 – Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žius skir­tas po mir­ties. Ce­re­mo­ni­jos pra­džio­je D. Gry­baus­kai­tė pa­kvie­tė su­si­rin­ku­siuo­sius ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti bu­vu­sio Iz­rae­lio pre­zi­den­to, No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­to ir ne­to­li Vil­niaus gi­mu­sio lit­va­ko Shi­mo­no Pe­re­so at­mi­ni­mą. Anot pre­zi­den­tės, tra­giš­ko­je An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro is­to­ri­jo­je žy­dų gel­bė­to­jai, sau­go­ję gy­vy­bes vi­so­je Lie­tu­vo­je, yra ryš­kus švie­sos spin­du­lys. Šie­met rug­sė­jį mi­ni­mos 75-osios Ho­lo­kaus­to me­ti­nės. Vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­ko at­min­ties mar­šai, ku­riais pa­gerb­tas na­cių oku­pa­ci­jos me­tais žiau­riai iš­žu­dy­tų žy­dų at­mi­ni­mas.

BNS, „Lie­tu­vos ži­nių“ inf.