Anykščių-Panevėžio apygardoje renkamas Seimo narys, Jonavos ir Šakių rajonuose – merai
Sek­ma­die­nį Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je ren­ka­mas Sei­mo na­rys, Jo­na­vos ir Ša­kių ra­jo­nuo­se – me­rai.

Bal­sa­vi­mo apy­lin­kės šio­se rin­ki­mų apy­gar­do­se bus ati­da­ry­tos 7 val. ir jos veiks iki 20 va­lan­dos.

Dėl Sei­mo na­rio man­da­to var­žy­sis 11 po­li­ti­kų. Kan­di­da­tais re­gis­truo­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas An­ta­nas Bau­ra, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos kan­di­da­tė, tei­sin­gu­mo mi­nis­trės pa­ta­rė­ja Auk­sė Kon­tri­mie­nė, Tė­vy­nės s ąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tas eks­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Stun­dys, Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tas, Anykš­čių ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Lu­kas Pa­kel­tis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos kan­di­da­tė Edi­ta Ta­mo­šiū­nai­tė, Cen­tro par­ti­jos ke­lia­mas te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­ris Kris­tu­pas Kri­vic­kas, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tas Ro­mual­das Gėgž­nas, Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos ke­lia­mas Egi­di­jus Bal­tu­šis, sa­va­ran­kiš­kai iš­si­kė­lęs Vil­niaus po­li­ti­kas Va­len­ti­nas Ša­pa­las, Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas Ri­čar­das Sar­gū­nas ir ne­prik­lau­so­mas kan­di­da­tas Min­dau­gas Pa­uliu­kas.

Dėl Jo­na­vos ra­jo­no me­ro par­ei­gų ko­vo­ja še­ši kan­di­da­tai: so­cial­de­mo­kra­tų iš­kel­tas Eu­ge­ni­jus Sa­bu­tis, li­be­ra­lų – Re­mi­gi­jus Osaus­kas, kon­ser­va­to­rių – Da­rius Moc­kus, „vals­tie­čių“ – Bro­nis­lo­vas Liut­kus, Dar­bo par­ti­jos – Ri­man­tas Ki­se­lio­vas ir sa­ve iš­si­kė­lu­si Ali­na Ba­tu­le­vi­čie­nė.

Ša­kių ra­jo­no me­ro rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja pen­ki po­li­ti­kai: so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tė Ra­min­ta Bas­ty­tė, Cen­tro par­ti­jos at­sto­vas Vi­das Ci­ka­na, Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tė Di­na­ra Gu­dai­tie­nė, „vals­tie­tis“ Rai­mon­das Ja­nu­še­vi­čius ir kon­ser­va­to­rius Ed­ga­ras Pi­ly­pai­tis.

Lais­va vie­ta Sei­me at­si­ra­do man­da­to at­si­sa­kius Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vei Gre­tai Kil­di­šie­nei. Ji pa­li­ko Sei­mą pa­aiš­kė­jus, kad va­ži­nė­ja par­ti­jos pir­mi­nin­kui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui pri­klau­san­čio „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­liu ir ne­pra­ne­šė apie prieš de­šimt­me­tį pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­būt iš dar­bo­vie­tės pa­si­sa­vin­tų lė­šų. Ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas, at­ly­gi­nus ža­lą.

Ša­kiuo­se me­ras ren­ka­mas vie­to­je „vals­tie­čio“ Juo­zo Ber­ta­šiaus. Jis at­sis­ta­ty­di­no, kai teis­mo bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl pre­ky­bos po­vei­kiu. Jo­na­vo­je me­ras ren­ka­mas vie­to­je ūkio mi­nis­tru ta­pu­sio so­cial­de­mo­kra­to Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus.