Antrojo laipsnio pensijos paskirtos beveik 100 žydų gelbėtojų
An­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos skir­tos 98 žy­dų gel­bė­to­jams, an­tra­die­nį BNS in­for­ma­vo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo (SADM) mi­nis­te­ri­ja.

Pir­muo­sius tei­ki­mus dėl pen­si­jų sky­ri­mo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jį. Vals­ty­bi­nės pen­si­jos pa­skir­tos nuo spa­lio 1 die­nos.

An­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nė pen­si­ja su­da­ro 116 eu­rų.

Sei­mas per­nai bir­že­lį pri­ėmė Pa­sip­rie­ši­ni­mo 1940-1990 me­tų oku­pa­ci­jos da­ly­vių tei­si­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios žy­dų gel­bė­to­jams su­tei­kė lais­vės ko­vų da­ly­vio sta­tu­są bei tuo pa­čiu - tei­sę į vals­ty­bi­nę pen­si­ją.

Per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą na­ciai, ne­re­tai tal­ki­na­mi vie­tos ko­la­bo­ran­tų, iš­žu­dė apie 90 proc. iš dau­giau kaip 200 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų. Apie 3 tūkst. mir­čiai pa­smerk­tų žy­dų iš­gel­bė­jo ne žy­dų tau­ty­bės Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, dau­giau­sia lie­tu­viai.

Iz­rae­ly­je įsi­kū­ręs Ho­lo­kaus­to stu­di­jų cen­tras „Yad Vas­hem“ už žy­dų gel­bė­ji­mą pa­sau­lio tei­suo­liais yra pri­pa­ži­nęs 876 lie­tu­vius, są­ra­šas nuo­lat pil­do­mas.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro duo­me­ni­mis, gy­vų tė­ra vos apie 100 žmo­nių, ku­rie gel­bė­jo žy­dus Ho­lo­kaus­to me­tu.