Antrame LSDP pirmininko rinkimų ture susirungs Gintautas Paluckas ir Mindaugas Sinkevičius
 Di­džiau­siai ša­lies par­ti­jai – so­cial­de­mo­kra­tams – ne­pa­vy­ko per pir­mą­jį tu­rą iš­si­rink­ti ly­de­rio. Į an­trą­jį tu­rą pa­te­ko dau­giau­sia bal­sų ga­vę Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas ir ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.

Per tris tie­sio­gi­nių rin­ki­mų die­nas už P.Pa­luc­ką bal­sa­vo 4017 Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) na­rių, už M.Sin­ke­vi­čių – 3654, BNS in­for­ma­vo LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas.

Šiuo me­tu JAV vie­šin­tis G.Pa­luc­kas per so­cia­li­nį tink­lą „Fa­ce­book“ pa­dė­ko­jo par­ti­jos na­riams už pa­lai­ky­mą.

„Jau­čiu di­de­lį pa­lai­ky­mą, bet dar di­des­nį įpa­rei­go­ji­mą siek­ti tų per­mai­nų ir tų po­ky­čių, apie ku­riuos mes šne­ka­me pa­sta­ruo­sius ke­le­tą mė­ne­sių. Ti­krai su­pran­tu, kad tos trys sa­vai­tės iš­vy­kos JAV ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos, bet aš grįž­tu. Ir ap­lan­ky­siu jus ir at­sa­ky­siu į vi­sus ki­lu­sius klau­si­mus. Ti­kiuo­si, jū­sų pa­lai­ky­mo an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re“, – sa­kė jis.

M.Sin­ke­vi­čius sa­vo ruo­žtu tei­gė, kad kiek­vie­nas bal­sas įkve­pia ženg­ti to­liau ir sa­kė, kad lau­kia trys in­ten­sy­vios sa­vai­tės.

Dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to taip pat var­žė­si Sei­mo na­riai And­rius Pa­lio­nis, Ar­tū­ras Skar­džius ir eks­par­la­men­ta­ras Man­tas Va­raš­ka. A.Pa­lio­nis su­rin­ko 1166 bal­sus, A.Skar­džius – 608, M.Va­raš­ka – 252 bal­sus.

Pir­mą kar­tą tie­sio­gi­niuo­se par­ti­jos ly­de­rio rin­ki­muo­se iš vi­so da­ly­va­vo 9732 ar­ba be­veik 48 proc. LSDP na­rių iš 20 tūkst. 388.

Pa­gal įsta­tus, par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mai lai­ko­mi įvy­ku­siais, jei­gu juo­se da­ly­vau­ja ne ma­žiau kaip treč­da­lis par­ti­jos na­rių.

Kad so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris bū­tų iš­rink­tas, už jį bal­suo­ti tu­rė­jo ne ma­žiau kaip pu­sė at­ėju­sių­jų.

An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 28–29 die­no­mis, re­zul­ta­tus pla­nuo­ja­ma pa­skelb­ti ge­gu­žės 2 die­ną, o ofi­cia­liai dar­bą nau­ja­sis pir­mi­nin­kas pra­dės per LSDP su­va­žia­vi­mą ge­gu­žės 6 die­ną.

Da­bar par­ti­jai va­do­vau­ja eksp­rem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Jis spren­di­mą ne­siek­ti per­rin­ki­mo aiš­ki­no par­ti­jos ne­sėk­me ru­de­nį vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. LSDP per šiuos rin­ki­mus ga­vo 17 man­da­tų iš 141 ir li­ko tre­ti.

Iki šiol LSDP pir­mi­nin­kai bū­da­vo ren­ka­mi su­va­žia­vi­muo­se.