Antrajame Seimo rinkimų ture jau balsavo per 33 tūkst. rinkėjų
Tre­čia­die­nį, pir­mą­ją pa­kar­to­ti­nio bal­sa­vi­mo die­ną, Sei­mo rin­ki­muo­se bal­sa­vo 33 tūkst. 625 ar­ba 1,41 proc. rin­kė­jų, nu­ro­do Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Per an­trą­jį tu­rą rin­kė­jai tru­pu­tį van­giau ei­na bal­suo­ti. Per pir­mą­jį tu­rą pra­si­dė­jus iš­anks­ti­niam bal­sa­vi­mui spa­lio 6 die­ną sa­vo va­lią par­eiš­kė 36 tūkst. 765 ar­ba 1,47 proc. rin­kė­jų.

Ta­čiau pa­ly­gin­ti su 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mais, ak­ty­vu­mas yra di­des­nis. Tuo­met pir­mą­ją die­ną bal­suo­jant iš anks­to an­tra­ja­me tu­re at­vy­ko 0,92 proc. rin­kė­jų.

Tre­čia­die­nį ak­ty­viau­si bu­vo Cen­tro-Ža­lia­kal­nio (2,47 proc.), Za­na­vy­kų (2,35 proc.), Ma­ri­jam­po­lės (2,33 proc.), Kre­tin­gos-Pa­lan­gos (2,19 proc.), Se­na­mies­čio (2,11 proc.) apy­gar­dų rin­kė­jai. Pa­sy­viau­siai bal­sa­vo Pa­ne­rių (0,60 proc.), Gar­lia­vos (0,72 proc.), Ma­rių (0,73 proc.), Nau­jo­sios Vil­nios (0,76 proc.), Kur­šė­nų-Dai­nų (0,76 proc.) apy­gar­dų rin­kė­jai.

Ket­vir­ta­die­nis yra pa­sku­ti­nė die­na bal­suo­ti iš anks­to Sei­mo rin­ki­mų an­tra­ja­me tu­re, ren­kant Sei­mo na­rius 68 vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se.

Trys nau­jo­jo Sei­mo na­riai bu­vo iš­rink­ti jau pir­ma­ja­me tu­re, o li­ku­sio­se apy­gar­do­se var­žo­si po du kan­di­da­tus, su­rin­ku­sius dau­giau­siai bal­sų per pir­mą­jį tu­rą.

Bal­suo­ti ga­li­ma nuo 8 iki 20 va­lan­dos vi­sų ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­tal­po­se. Bal­suo­ti iš anks­to ga­li vi­si rin­kė­jai, ku­rie rin­ki­mų die­ną ne­tu­ri ga­li­my­bės at­vyk­ti bal­suo­ti į rin­ki­mų apy­lin­kę.

Taip pat ket­vir­ta­die­nį tę­sia­mas bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se, čia bal­suo­ja esan­tie­ji svei­ka­tos prie­žiū­ros, so­cia­li­nės rū­py­bos ar glo­bos įstai­go­se ar­ba at­lie­kan­tie­ji ka­ro tar­ny­bą, taip pat esan­tie­ji su­lai­ky­mo ir įka­li­ni­mo įstai­go­se.

Penk­ta­die­nį pa­si­dės ir šeš­ta­die­nį bus tę­sia­mas bal­sa­vi­mas na­muo­se. Čia bal­suo­ti ga­li ne­įga­lie­ji, dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi rin­kė­jai, taip pat su­lau­kę 70 me­tų ir vy­res­ni, jei­gu jie dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys ne­ga­li at­vyk­ti rin­ki­mų die­ną į rin­ki­mų apy­lin­kę.

Rin­ki­mų die­ną sek­ma­die­nį bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­dės 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą.

Dau­giau­siai an­tra­ja­me tu­re yra Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų – 42, ne­daug nuo jų at­si­lie­ka ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su 40 kan­di­da­tų.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja an­tra­ja­me tu­re tu­ri 21 kan­di­da­tą, Li­be­ra­lų są­jū­dis – 12 kan­di­da­tų. Į an­trą­jį tu­rą taip pat yra pa­te­kę pen­ki Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tai, tiek pat sa­ve iš­si­kė­lu­sių kan­di­da­tų, ke­tu­ri „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tai.

Po du kan­di­da­tus tu­ri Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga (li­be­ra­lai), „Lie­tu­vos są­ra­šas“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja bei An­ti­ko­rup­ci­nė N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­ja (Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, Lie­tu­vos pen­si­nin­kų par­ti­ja) – po vie­ną.