Antradienį paskelbs konkursą LNOBT direktoriaus pareigoms užimti
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja an­tra­die­nį pa­skelbs kon­kur­są Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) di­rek­to­riaus par­ei­goms užim­ti.

„Jis (kon­kur­sas) bus pa­skelb­tas lie­pos 25 die­ną, ry­toj“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas spau­dai Arū­nas Ma­li­novs­kis.

Pa­sak jo, nau­jo­jo tea­tro va­do­vo bus ieš­ko­ma ir už­sie­ny­je.

Šiuo me­tu LNOBT lai­ki­nai va­do­vau­ja fi­nan­sų va­dy­bi­nin­kas Si­gi­tas Žu­tau­tas, jis bir­že­lį šio­se par­ei­go­se pa­kei­tė dėl vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų pa­žei­di­mų at­leis­tą il­ga­me­tį tea­tro va­do­vą Gin­tau­tą Kė­vi­šą.

S.Žu­tau­tas kol kas ne­ko­men­tuo­ja, ar sieks tap­ti nuo­la­ti­niu LNOBT ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi. Jis BNS tei­gė pir­miau­siai no­rin­tis pa­ma­ty­ti kon­kur­so rei­ka­la­vi­mus.

Nau­ja­jam tea­tro va­do­vui ke­lia­mas rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti uni­ver­si­te­ti­nį ar­ba jam pri­ly­gin­tą me­no, hu­ma­ni­ta­ri­nių ar­ba so­cia­li­nių moks­lų iš­si­la­vi­ni­mą, sa­kė A.Ma­li­novs­kis.

LNOBT di­rek­to­rius taip pat pri­va­lės tu­rė­ti ma­žiau­siai pen­ke­rius me­tus va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­ties ir mo­kė­ti ang­lų, pra­ncū­zų ar­ba vo­kie­čių kal­bą. Kon­kur­so da­ly­viai tu­rės pri­sta­ty­ti pen­ke­rių me­tų tea­tro prog­ra­mą, jo­je tu­rės bū­ti įver­tin­ta tea­tro veik­la ir pa­teik­ta at­ei­ties vi­zi­ja.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja par­aiš­kų lauks iki rug­sė­jo 5 die­nos. Su kon­kur­są lai­mė­ju­siu kan­di­da­tu bus su­da­ry­ta pen­ke­rių me­tų dar­bo su­tar­tis.

15 me­tų LNOBT va­do­va­vęs G.Kė­vi­šas teis­mui yra aps­kun­dęs sa­vo at­lei­di­mą bei ki­tus jam ne­pa­lan­kius kul­tū­ros mi­nis­trės Lia­nos Ruo­ky­tės – Jons­son spren­di­mus.