Antikorupcinis indeksas: Lietuvoje geros sąlygos verslui, bet trūksta biudžeto skaidrumo
Lie­tu­va len­kia dau­ge­lį pa­sau­lio ša­lių dėl są­ly­gų vers­lui ir ži­niask­lai­dos lais­vės, bet tu­rė­tų pa­si­temp­ti siek­da­ma skaid­res­nio biu­dže­to, ro­do nau­jas an­ti­ko­rup­ci­nis ty­ri­mas.

Lie­tu­va len­kia dau­ge­lį pa­sau­lio ša­lių dėl są­ly­gų vers­lui ir ži­niask­lai­dos lais­vės, bet tu­rė­tų pa­si­temp­ti siek­da­ma skaid­res­nio biu­dže­to, ro­do nau­jas an­ti­ko­rup­ci­nis ty­ri­mas.

Vi­suo­me­nės są­ži­nin­gu­mo in­dek­se (angl. In­dex of pub­lic in­teg­ri­ty) iš dau­giau nei šim­to vals­ty­bių Lie­tu­va užė­mė 25-ą vie­tą.

Eu­ro­pos an­ti­ko­rup­ci­jos ir vals­ty­bės kū­ri­mo ty­ri­mų cen­tro su­da­ry­ta­me in­dek­se ver­tin­ta ša­lių tei­si­nė sis­te­ma, ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta, pre­ky­bos at­vi­ru­mas, biu­dže­to skaid­ru­mas, e-pi­lie­ty­bė ir ži­niask­lai­dos lais­vė.

Anot ty­rė­jų, di­des­nė ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta nei Lie­tu­vo­je yra tik še­šio­se pa­sau­lio ša­ly­se. Šis ro­dik­lis ver­tin­tas pa­gal vers­lo pra­džiai rei­kia­mų pro­ce­dū­rų, mo­ka­mų mo­kes­čių skai­čių.

Že­miau­sio įver­ti­ni­mo Lie­tu­va su­lau­kė dėl biu­dže­to skaid­ru­mo (85 vie­ta). Jis ver­tin­tas at­siž­vel­giant į in­for­ma­ci­jos prie­ina­mu­mą, ar skel­bia­mos biu­dže­to prog­no­zės, ar aiš­kios jo iš­lai­dos, kiek jos pa­grįs­tos.

Pa­gal pa­tei­kia­mus bend­rus įver­ti­ni­mus, iš kai­my­ni­nių vals­ty­bių Lie­tu­va pra­len­kė Len­ki­ją, ku­riai in­dek­se skir­ta 27-oji vie­ta. Lat­vi­jai ir Es­ti­jai ati­tin­ka­mai su­teik­tos 21 ir 11 vie­tos. Ru­si­ja įver­tin­ta 61-ąją vie­ta, ge­riau­sių ver­ti­ni­mų su­lau­kė Nor­ve­gi­ja, Da­ni­ja, Suo­mi­ja, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja ir Olan­di­ja.

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pir­mi­nin­kas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas at­krei­pia dė­me­sį, jog nors bend­ra­me in­dek­se ver­tin­tų vals­ty­bių kon­teks­te Lie­tu­va at­ro­do ne­blo­gai, tarp 29 ver­tin­tų Eu­ro­pos ir JAV re­gio­no vals­ty­bių užė­mė Lie­tu­va tik 22-ąją vie­tą. Anot jo, ana­li­zė pa­grin­dė ir ki­tų ty­ri­mų duo­me­nis, kad Lie­tu­vai trūks­ta skaid­ru­mo for­muo­jant biu­dže­tą ir grin­džiant iš­lai­das.

„Sma­gu, kad ko­rup­ci­jos su­vo­ki­mo in­dek­sas ge­rė­jo. Ta­čiau aiš­ku, kad ne­ga­li­me pa­mirš­ti apie tai, kad eks­per­tai sa­ko, jog tu­ri­me mil­ži­niš­ką iš­šū­kį su vie­šų­jų fi­nan­sų skaid­ru­mu. Ir tai ma­to­me iš įvai­rių ty­ri­mų, iš kas­die­nės veik­los: aki­vaiz­du, kad tai, kaip šiuo me­tu iš­lai­dos yra pla­nuo­ja­mos ir pa­grin­džia­mos, yra ne­do­va­no­ti­nas ap­lai­du­mas ir ne­no­ras skir­ti at­skai­tin­gu­mui dau­giau dė­me­sio na­cio­na­li­niu ar vie­tos lyg­me­niu“, – BNS sa­kė S.Mu­rav­jo­vas.

Jis siū­lo po­li­ti­kams įtrauk­ti vi­suo­me­nę į da­lies biu­dže­to for­ma­vi­mą sa­vi­val­do­je, teik­ti dau­giau su na­cio­na­li­niu ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tais su­si­ju­sios in­for­ma­ci­jos at­vi­rų duo­me­nų for­ma­tu, la­biau at­ver­ti Re­gis­trų cen­tro duo­me­nis.

„A­tro­do­me kaip žmo­nės, ku­rie šiek tiek pra­de­da už­mig­ti ant lau­rų ir su­vo­kia na­rys­tę Eu­ro­pos Są­jun­go­je, kvie­ti­mą įsto­ti į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­ją kaip sa­vai­me su­pran­ta­mą duo­ty­bę. Ti­kiuo­si, kad šis ty­ri­mas taps dar vie­nu gar­siu ža­din­tu­vo skam­bu­čiu, ku­ris pa­kels mū­sų po­li­ti­kus iš le­tar­go mie­go“, – kal­bė­jo S.Mu­rav­jo­vas.