Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija tikisi peržengti 7 proc. barjerą
An­ti­ko­rup­ci­nė Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­ja sek­ma­die­nį ti­ki­si per­ženg­ti 7 proc. bar­je­rą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je – tai leis­tų įgy­ven­din­ti koa­li­ci­jos už­sib­rėž­tus tiks­lus net ir ne­ta­pus val­dan­čios dau­gu­mos da­li­mi, sa­ko N.Pu­tei­kis.

„Mū­sų lū­kes­tis per­ženg­ti 7 proc. ri­bą, nes ne­tu­rint di­de­lės frak­ci­jos ne­įma­no­ma įvyk­dy­ti prog­ra­mos, o tu­rint di­de­lę frak­ci­ją prog­ra­mą ga­li­ma vyk­dy­ti net ir bū­nant opo­zi­ci­jo­je“, – BNS te­le­fo­nu iš Klai­pė­dos sa­kė N.Pu­tei­kis, kur Da­nės apy­gar­do­je bal­sa­vo kar­tu su žmo­na.

Jo tei­gi­mu, at­ei­nan­čio­je ka­den­ci­jo­je 7 proc. bar­je­rą per­žen­gu­si koa­li­ci­ja ga­lė­tų dirb­ti ir val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, ir opo­zi­ci­jo­je.

„Mes mie­lai pri­si­jung­tu­me prie po­zi­ci­jos, bet no­ri­me pa­žiū­rė­ti, ką rin­kė­jai iš­rei­tin­guos, nes mes no­ri­me jung­tis prie pa­čių są­ži­nin­giau­sių. Mes no­ri­me pa­žiū­rė­ti, kas bus iš­rink­ti, nes kiek­vie­no­je par­ti­jo­je yra vi­so­kių. Žiū­rė­si­me ne į par­ti­jas, o į žmo­nes. Kur bus dau­giau­siai są­ži­nin­gų, su tais ir ei­si­me“, – kal­bė­jo N.Pu­tei­kis.

Jis tvir­ti­no, kad kol kas ne­bu­vo jo­kių de­ry­bų su di­džių­jų par­ti­jų ly­de­riais dėl ga­li­mų po­rin­ki­mi­nių da­ri­nių.

„Aš ma­nau, kad nie­kas ne­ti­ki iš di­džių­jų par­ti­jų ly­de­rių, kad mes per­ženg­si­me tuos 7 proc., to­dėl nie­kas ir ne­kal­ba“, – sa­kė N.Pu­tei­kis.

Pa­sak jo, An­ti­ko­rup­ci­nė koa­li­ci­ja vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ti­ki­si su­rink­ti 5 man­da­tus.

Koa­li­ci­niai par­ti­jų są­ra­šai, kad pa­tek­tų į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, pri­va­lo per­ženg­ti ne 5 proc., o 7 proc. bar­je­rą.

Bal­sa­vi­mas apy­lin­kė­se sek­ma­die­nį vyks iki 20 val.