Antikorupcijos komisijos taikinyje – valstybės biudžeto lėšas skirstantys fondai
Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vi­ta­li­jus Gai­lius sa­ko, kad vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas skirs­tan­tys fon­dai vei­kia ne­skaid­riai, o val­džia ne­val­do in­for­ma­ci­jos apie jų veik­lą. Kai ku­rie ko­mi­si­jos na­riai ma­no, kad fon­dų lė­šas skirs­tan­tys ar ki­taip jų veik­lo­je da­ly­vau­jan­tys as­me­nys tu­rė­tų dek­la­ruo­ti in­te­re­sus.

„Rei­kia to­kią in­for­ma­ci­ją tu­rė­ti ir rei­kia dis­po­nuo­ti, kad bū­tų už­ti­krin­tas skaid­rus biu­dže­to lė­šų pa­skirs­ty­mas, o ne jas pa­si­da­lin­tų kaž­kas tar­pu­sa­vy­je. Ši­ta sri­tis rei­ka­lau­ja ypa­tin­go skaid­ru­mo, bet Vy­riau­sy­bė kol kas tam ne­ski­ria dė­me­sio – ne­ver­ti­na mū­sų po­žiū­rio ir ne­pa­tei­kė duo­me­nų. Gal kan­ce­lia­ri­jo­je yra sa­vo­tiš­kas chao­sas ir ne­tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ja­mas dar­bas, o rū­pi­na­si tik sa­vo pert­var­ko­mis ir kė­dė­mis“, – BNS sa­kė li­be­ra­las V.Gai­lius.

Ko­mi­si­jai pra­ėju­sią sa­vai­tę ne­pa­vy­ko ap­tar­ti fon­dų veik­los, iš­siaiš­kin­ti, kiek jų yra ir ko­kias lė­šas jie ad­mi­nis­truo­ja. Vy­riau­sy­bė ko­mi­si­jai ne­pa­tei­kė duo­me­nų apie fon­dus ir sa­vo po­zi­ci­jos dėl jų veik­los at­ei­ty­je.

Bu­vęs prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad to­kių fon­dų „sis­te­ma iš­si­gi­mė“.

„Ši sis­te­ma iš­si­gi­mė, nes kaž­kam pra­dė­jo jie da­ry­ti tam ti­krą įta­ką. Ir, ži­no­ki­te, ta įta­ka yra la­bai stip­ri. Ban­džiau bū­da­mas prem­je­ru pa­sa­ky­ti, kad tuos fon­dus ar­ba rei­kia in­teg­ruo­ti kaip Ke­lių prog­ra­mą ir bū­tų biu­dže­te aps­kai­to­ma, nu­sta­ty­ti aiš­kius kri­te­ri­jus, ką vei­kia fon­do ta­ry­bos na­riai, už ką jie at­sa­kin­gi“, – ko­mi­si­jos po­sė­dy­je par­eiš­kė A.But­ke­vi­čius.

Kai ku­rie ko­mi­si­jos na­riai ma­no, kad rei­kia ver­tin­ti šių fon­dų tei­si­nę ap­lin­ką, jų rei­ka­lin­gu­mą. Anot jų, fon­dų lė­šas skirs­tan­tys ar ki­taip jų veik­lo­je da­ly­vau­jan­tys as­me­nys tu­rė­tų dek­la­ruo­ti in­te­re­sus. Ko­mi­si­ja siū­lo, kad fon­dų veik­lą ti­krin­tų Biu­dže­to ir fi­nan­sų ir Au­di­to ko­mi­te­tai.

„Bū­tų ga­li­ma nau­jo­mis aki­mis pa­si­žiū­rė­ti į fon­dų for­ma­vi­mą“, – ko­mi­si­jos po­sė­dy­je tei­gė Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vė kon­ser­va­to­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė.

V.Gai­lius ne­at­me­ta ga­li­my­bės fon­dų au­di­tą at­lik­ti siū­ly­ti Vals­ty­bės kon­tro­lei: „Vals­ty­bės kon­tro­lės au­di­tas bū­tų iš­min­tin­giau­sias spren­di­mas vals­ty­bei su­ži­no­ti rea­lią pa­dė­ti“.

Vals­ty­bės kon­tro­lės 6-ojo au­di­to de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Kriš­to­pa­vi­čie­nė sa­kė, jog per­nai au­di­to­riai kons­ta­ta­vo, kad bet ko­kiu at­ve­ju fon­dų ma­ži­ni­mas iš­skaid­rin­tų fi­nan­sa­vi­mą.

Bu­vęs Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją in­for­ma­vo, kad dau­gu­ma to­kių fon­dų ta­ry­bos na­rių nė­ra pa­tei­kę pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų, o iš­sa­mios in­for­ma­ci­jos apie fon­dus, skirs­tan­čius vals­ty­bės lė­šas, ir juo­se dir­ban­čiuis as­me­nis ko­mi­si­ja ne­tu­ri.

VTEK pa­ta­rė­jas Ar­tū­ras Pa­liu­šis ko­mi­si­jos po­sė­dy­je ir­gi pri­pa­ži­no, kad šio­je sri­ty­je yra „gi­li in­te­re­sų konf­lik­tų sky­lė“.

„Fon­dai, ku­rie skir­to pi­ni­gus, yra pir­mas sluoks­nis, bet po jo dar ei­na an­tras ir tre­čias – nie­kas ne­ži­no, kiek yra tų vie­šų­jų įstai­gų, aso­cia­ci­jų, ku­rios gau­na lė­šų iš tų pa­čių fon­dų“, – tei­gė VTEK at­sto­vas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad VTEK ne­ga­li rink­ti in­for­ma­ci­jos, kol nė­ra pa­grįs­tų duo­me­nų apie pa­žei­di­mą, – to ne­lei­džia įsta­ty­mas. Be to, anot jo, iš­va­das fon­dams dėl lė­šų skirs­ty­mo tei­kia eks­per­tai.

„Y­ra eks­per­tų, ku­rie aiš­kiai su­in­te­re­suo­ti duo­ti vie­ną ar ki­tą iš­va­dą (dėl lė­šų iš fon­do sky­ri­mo – BNS), ty­ri­mų ne­ga­li­ma at­lik­ti, nes jie dir­ba ne vals­ty­bės tar­ny­bo­je, ne­dek­la­ruo­ja in­te­re­sų“, – tei­gė A.Pa­liu­šis.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją yra in­for­ma­vu­si tik apie tris fon­dus – Kul­tū­ros rė­mi­mo, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­mo ir Vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo.

„Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, tik ši­tie yra su­si­ję su lė­šų pers­kirs­ty­mu“, – sa­kė V.Gai­lius.

Ko­mi­si­ja ma­no, kad fon­dų, gau­nan­čių lė­šas iš biu­dže­to, ga­li bū­ti apie 30.