Antanas Vinkus mato sričių, kur galima bendradarbiauti su Rusija
Net ir esant su­dė­tin­giems san­ty­kiams su Ru­si­ja ga­li­ma bend­ra­dar­biau­ti kul­tū­ros, me­di­ci­nos, tu­riz­mo sri­ty­se, sa­ko Sei­mo na­rys, bu­vęs am­ba­sa­do­rius Mask­vo­je An­ta­nas Vin­kus.

Jis ga­li­mus kon­tak­tus su šia kai­my­ni­ne ša­li­mi ket­vir­ta­die­nį ap­ta­rė su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu.

„Kal­bė­jo­me apie tai, ko­kio­se sri­ty­se mes ga­lė­tu­me daug nu­veik­ti. Pro­fe­so­rius pri­sta­tė sa­vo vi­zi­ją, kad tai yra kul­tū­ra, kad tai yra me­di­ci­na, kad tai yra as­me­ni­nės pa­žin­tys se­nos iš­sau­go­tos. To­kio­se veik­lo­se mes ir ma­to­me bend­ra­dar­bia­vi­mą su šia di­džia ša­li­mi“, – žur­na­lis­tams sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Jis ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja su­si­ti­ki­mą su Ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi Lie­tu­vo­je Alek­sand­ru Udal­co­vu.

„Kiek­vie­nas kon­tak­tas su kai­my­nais yra bū­ti­nas. (...) Kon­tak­tus le­mia ke­li da­ly­kai. Pir­ma, kad ju­dė­ji­mas bū­tų iš abie­jų pu­sių, vie­nas į ki­tą. An­tra, kad bū­tų pa­gar­ba vie­nas ki­tam, ne­pai­sant ko­kio dy­džio be­bū­tų vals­ty­bė ir kad bū­tų tam ti­kras pa­si­ti­kė­ji­mas sri­ty­se, ku­rio­se gal­vo­ja­ma bend­rau­ti“, – sa­kė A.Vin­kus.

Jis taip pat va­do­vau­ja Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja gru­pei Sei­me.

Pa­sak po­li­ti­ko, di­džiau­sios ga­li­my­bės bend­rau­ti su Ru­si­ja yra kul­tū­ros sri­ty­je, taip pat me­di­ci­no­je.

„Tre­čias klau­si­mas, ku­rį no­rė­tų­si ak­cen­tuo­ti. Tai tu­riz­mo inf­ras­truk­tū­ros vys­ty­mas. Sa­ky­ki­me, Pa­lan­ga. Ne vie­nas pa­lan­giš­kis klau­sė, kaip bū­tų ga­li­ma ak­ty­vin­ti tu­riz­mo inf­ras­truk­tū­rą ir tu­ris­tų srau­tų nu­krei­pi­mą. (...) Jei­gu tu­riz­mo srau­tai pa­di­dė­tų, mū­sų eko­no­mi­kai, pa­nau­do­jant vi­sas tu­ri­mas ba­zes, bū­tų tik į nau­dą vi­soms pu­sėms“, – tvir­ti­no bu­vęs am­ba­sa­do­rius.

Pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus Lie­tu­vos par­la­men­to kon­tak­tų su Ru­si­jos Dū­ma ne­bu­vo, nors tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių gru­pė vei­kė.