Antanas Survila palieka Registrų centrą
Vals­ty­bės val­do­mą Re­gis­trų cen­trą penk­ta­die­nį pa­lie­ka il­ga­me­tis di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Su­rvi­la.

9 me­tus dir­bęs A.Su­rvi­la iš di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­trui ir rin­ko­da­rai par­ei­gų trau­kia­si ša­lių su­si­ta­ri­mu, jam bus iš­mo­kė­ta še­šių vi­du­ti­nių at­ly­gi­ni­mų iš­ei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja, BNS pra­ne­šė Re­gis­trų cen­tro at­sto­vė spau­dai Kris­ti­na Pe­tro­šie­nė.

Cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį bu­vo 3470 eu­rų (iki mo­kes­čių).

Pa­sak K.Pe­tro­šie­nės, ieš­ko­ti nau­jo žmo­gaus į šias par­ei­gas kol kas ne­pla­nuo­ja­ma.

„Kol bus pa­tvir­tin­ta nau­ja įmo­nės struk­tū­ra, dar­bų pe­ri­ma­mu­mą už­ti­krins ati­tin­ka­mą kva­li­fi­ka­ci­ją tu­rin­tys ki­ti įmo­nės dar­buo­to­jai“, – sa­kė K.Pe­tro­šie­nė.

Ko­vo pa­bai­go­je iš cen­tro va­do­vo par­ei­gų par­ei­gų pa­si­trau­kė Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas, jam va­do­va­vęs 20 me­tų. Par­ei­gas taip pat pa­li­ko ir jo pa­va­duo­to­jas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­das­trui ir re­gis­trui Ro­mual­das Kas­pe­ra­vi­čius.

Lai­ki­nai cen­trui va­do­vau­ja di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Bag­do­na­vi­čius.