Antanas Jonynas siūlo naikinti Seimo kultūros komitetą
Ži­nia, kad kul­tū­ros sri­ties fi­nan­sa­vi­mas, ku­ris ir taip yra kuk­lus, ga­li bū­ti su­ma­žin­tas dau­giau kaip 17 mln. eu­rų, su­kė­lė ir ne­ri­mą, ir iro­ni­ją.

Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­te vie­nas pa­grin­di­nių klau­si­mų bu­vo dėl kul­tū­ros sri­ties fi­nan­sa­vi­mo 2018 me­tų ir „po­ky­čių krep­še­lio“ są­vo­kos iš­aiš­ki­ni­mo.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, ne­va 17 mln. kul­tū­ros sri­čiai skir­tų lė­šų ga­li bū­ti su­tau­py­tos ir skir­tos pri­ori­te­ti­niams Vy­riau­sy­bės dar­bams, ste­bė­jo­si par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Ker­na­gis. Jis pa­ci­ta­vo, apie ką dis­ku­ta­vo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ir kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son. Tei­gė, jog šis už­ti­kri­no, kad vyks­ta dis­ku­si­ja ir vis­kas dar nė­ra ga­lu­ti­nai nu­spręs­ta, o vals­ty­bės apa­ra­tą yra bū­ti­na ma­žin­ti ir op­ti­mi­zuo­ti.

Seimo narys Vytautas Kernagis. LŽ archyvo nuotraukos

„Kul­tū­ros mi­nis­trė, sa­vo ruo­žtu, pa­si­sa­kė, kad ma­tant vals­ty­bės pa­dė­tį, vi­siems rei­kia su­sis­paus­ti, bet kul­tū­ra ir taip jau yra nu­ken­tė­ju­si, kai 2009 me­tų kul­tū­ros biu­dže­tas bu­vo nu­ker­pa­mas 12 proc. Dar di­des­nis fi­nan­sa­vi­mo nu­kir­pi­mas stip­riai kirs­tų re­gio­ni­nei kul­tū­ros po­li­ti­kai ir pa­slau­goms“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ci­ta­vo V. Ker­na­gis.

Ir ste­bė­jo­si, kad už­da­vus klau­si­mą Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, iš kur pa­im­ta 17 mln. eu­rų su­ma, jos at­sto­vai ne­ga­lė­jo iki ga­lo pa­aiš­kin­ti ir kaž­ką už­si­mi­nė apie ga­li­mą at­ly­gi­ni­mų ma­ži­ni­mą bei kad su­mos bu­vo skai­čiuo­ja­mos vie­no­dais me­to­dais vi­soms mi­nis­te­ri­joms.

„To­kia strategija“

„Kaž­kaip net keis­ta ir daug klau­si­mų ky­la, vi­sam kul­tū­ros sek­to­riui da­ro­si ne­ra­mu, o ta­da stai­ga jau yra už­ti­kri­na­ma, kad tai – tik de­ry­bi­nis klau­si­mas ir su­mos nė­ra ak­me­ny­je iš­kal­tos. Ir nors vi­si su­ta­ria, kad di­des­nis kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mas, ku­ris yra bū­ti­nas, – tai ša­lies sau­gu­mo ga­ran­tas, ta­čiau toks ne­apib­rėž­tu­mas ir ne­ga­lė­ji­mas at­sa­ky­ti į pa­pras­tus klau­si­mus aiš­kiai mū­sų kul­tū­ros ne­stip­ri­na“, – ma­no V. Ker­na­gis.

Pa­sak Sei­mo na­rio, ga­liau­siai ge­riau­siai vi­są po­sė­dį api­bend­ri­na Mar­ty­no Bud­rai­čio pa­si­sa­ky­mas apie Kul­tū­ros ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jų spren­di­mus: „Čia to­kia mi­nis­te­ri­jų stra­te­gi­ja – gra­sin­ti vis­ką ati­mti, o po to leis­ti džiaug­tis, kad pa­li­ko tai ką tu­rė­jo­me.“

Lietuvos rašytojų sąjungos vadovas, poetas ir vertėjas Antanas Jonynas.

„Var­dan ko ka­riau­si­me?“

Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos va­do­vas, poe­tas ir ver­tė­jas An­ta­nas Jo­ny­nas so­cia­li­nia­me tink­le klau­sė, ko­kia ka­tas­tro­fa iš­ti­ko ši­tą vals­ty­bę, kad ky­lant eko­no­mi­kai pri­si­rei­kė 17 mln. ma­žin­ti kul­tū­rai ski­ria­mą fi­nan­sa­vi­mą? „Ne­ga­na to, šian­dien Sei­mo kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, il­gai lanks­tę­sis ir dė­ko­jęs kul­tū­ros žmo­nėms, dir­ban­tiems iš idė­jos, dar pra­ne­šė, kad eko­no­mi­ka kais­ta, ar­ti­na­si nau­ja kri­zė, ir, su­pran­ta­ma, vi­sų pir­ma ji pa­lies kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mą. To­kia kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pri­ori­te­tų samp­ra­ta. Sa­ko, Chur­chi­lis, su­ži­no­jęs, kad dėl ka­ro pri­rei­kus ma­žin­ti biu­dže­to iš­lai­das ir kaž­kam pa­siū­lius pra­dėt nuo kul­tū­ros, pa­klau­sęs: „O tai var­dan ko ka­riau­si­me?“.

A. Jo­ny­nas pa­svars­tė: „Gal­gi gel­bė­da­mi biu­dže­tą tau­py­mą kul­tū­ros sąs­kai­ta ir pra­dė­ki­me nuo Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pa­nai­ki­ni­mo? Ne kaž­kiek pi­ni­gų su­si­tau­pys, bet vis šio­kia to­kia pra­džia.“

***

Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to va­do­vas ir „vals­tie­čių“ ly­de­ris pa­ža­dė­jo da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je, per ku­rį tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma, kiek kiek­vie­na mi­nis­te­ri­ja pri­va­lės ki­tais me­tais su­ma­žin­ti sa­vo biu­dže­tą. Par­adok­sa­lu, kad, tar­ki­me, iš Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos biu­dže­to ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma ati­mti apie 6 mln. eu­rų, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos – 6,4, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos – 7,3, o iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos – net 17,5 mln. eu­rų.