Antanas Guoga: tai tikriausiai nebuvo atsitiktinė šnapso dėžė
Eu­ro­par­la­men­ta­ras, sa­vai­tę Li­be­ra­lų są­jū­džiui lai­ki­nai va­do­va­vęs An­ta­nas Guo­ga sa­ko, kad aiš­kė­jan­čios nau­jos de­ta­lės ga­li­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je, ku­rio­je fi­gū­ruo­ja li­be­ra­lų ly­de­riai, pa­tvir­ti­na liūd­niau­sias prog­no­zes – kad par­ti­ja gy­ve­no iš al­ko­ho­lio bu­te­lių dė­žių.

„Tai ti­kriau­siai ne­bu­vo at­si­tik­ti­nė šnapso dė­žė, pri­grūs­ta pi­ni­gų. Be 5 mi­nu­čių par­eikš­ti įta­ri­mai Lie­tu­vos Li­be­ra­lų są­jū­džiui, de­ja, pa­tvir­ti­na liūd­niau­sias prog­no­zes, kad par­ti­ja gy­ve­no iš to­kių dė­žių“, – įra­še feis­bu­ke sa­ko A. Guo­ga, tu­rė­da­mas min­ty­je al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo dė­žu­tę, ku­rio­je bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis bu­vo su­čiup­tas lai­kan­tis be­veik 100 tūkst. eu­rų, gau­tų iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio.

A. Guo­ga pri­si­mi­nė, koks jam pa­si­ro­dė Li­be­ra­lų są­jū­dis. „Iš par­adi­nės pu­sės vis­kas at­ro­dė ga­na idi­liš­kai. Jau­ni, cha­riz­ma­tiš­ki ly­de­riai, au­gan­tis po­pu­lia­ru­mas, idė­jos, ža­dan­čios Lie­tu­vai ge­res­nius lai­kus. Tik, tie­są pa­sa­kius, at­ro­dė, kad yra la­bai ge­rai, o bu­vo, kaip vi­sa­da. Vers­lo įta­ka, ma­tyt, bu­vo rim­ta, jei jau is­to­ri­ja dė­lio­ja­si pa­gal to­kį juo­dą sce­na­ri­jų. Sta­ty­bų, ži­niask­lai­dos, al­ko­ho­lio ir ki­tų vers­lų mag­na­tas „in­ves­ta­vo“ ir į par­ti­ją. Ko­kias su­mas ir už ką, ti­krai ži­no­si­me tik tiek, kiek mums pa­sa­kys tei­sė­sau­ga. Bet lo­giš­ka gal­vo­ti, kad to­kia „in­ves­ti­ci­ja“ bu­vo ne dėl pa­vie­nių spren­di­mų. Bu­vo „in­ves­tuo­ta“ į įta­ką, ku­rią par­ti­ja tu­rė­jo įgy­ti po triuš­ki­nan­čiai sėk­min­gais ža­dė­ju­sių bū­ti par­la­men­to rin­ki­mų, – dės­to su Li­be­ra­lų są­jū­džiu į Eu­ro­pos Par­la­men­tą kan­di­da­ta­vęs po­li­ti­kas. – Kas iš par­ti­jos vir­šū­nių bu­vo įsi­trau­kęs, vėl­gi ga­li at­sa­ky­ti tik tei­sė­sau­ga. Bet pa­spė­lio­ti juk ga­li­me. Iš pa­teik­tų as­me­ni­nių įta­ri­mų ar su­teik­tų spe­cia­lių­jų liu­dy­to­jų sta­tu­sų ir vie­šai dės­ty­tų po­zi­ci­jų vi­sos skan­da­lo pra­džio­je, ga­li­me spė­ti, kad įsi­trau­kęs bu­vo ar­ti­mų, nuo se­no kar­tu dir­bu­sių drau­gų ra­te­lis. Ma­siu­lis, Ste­po­na­vi­čius, Gus­tai­nis, Gent­vi­las – ta gru­pė li­be­ra­lų, ku­rie la­bai il­gą lai­ką vai­di­no es­mi­nį vaid­me­nį Li­be­ra­lų są­jū­dy­je“.

A. Guo­ga sa­ko, kad ir kaip at­ro­dė vie­šu­mo­je, kad ir ko­kie nau­ji vei­dai ak­ty­viai da­ly­va­vo Li­be­ra­lų są­jū­džio veik­lo­je, į par­ti­jos fi­nan­si­nius nie­kam ne­bu­vo leis­ta kiš­tis. Jis aiš­ki­na, kad net bū­da­mas par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ku bu­vo at­ri­bo­tas nuo ga­li­my­bės pri­im­ti es­mi­nius spren­di­mus.

Kad Li­be­ra­lų są­jū­dy­je ne vis­kas tvar­ko­je, pa­sak A. Guo­gos, sig­na­li­za­vo ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos val­dy­mo me­to­dai. Esą per ket­ve­rius li­be­ra­lų va­do­va­vi­mo šiai mi­nis­te­ri­jai me­tus, ne­įvy­ko jo­kių es­mi­nių per­mai­nų, di­džiau­sias skau­du­lys „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ vei­kė, kaip vei­kę. „Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad ir tuo­met ne­bu­vo vyk­do­mos ko­kios nors „in­ves­ti­ci­jos“ ar da­li­na­mos as­me­ni­nės pa­sko­los“, – svars­tė jis.

Anot A. Guo­gos, kai spe­cia­lio­sios tar­ny­bos iš rin­ki­mams par­uoš­to li­be­ra­lų kor­tų na­me­lio pa­grin­do iš­trau­kė es­mi­nį vei­kė­ją, t.y. E. Ma­siu­lį, vis­kas ėmė griū­ti. Jis ti­ki­na nie­kaip ne­ga­lė­jęs su­pras­ti, ko­dėl par­ti­jos ko­le­gos jam to­kie prieš­iš­ki. „Da­bar aiš­ku. Nes ne tik E. Ma­siu­lis bu­vo prob­le­ma. Prob­le­ma bu­vo kur kas pla­tes­nė. Įdo­miau­sias vaid­muo tuo me­tu te­ko vi­sai ne jau­nai par­ti­jos ak­ty­vis­tei. Se­nas la­pi­nas E. Gent­vi­las su­žai­dė taip, kad pa­vo­jus li­be­ra­lų bran­duo­lio dar­be­liams at­skleis­ti bū­tų su­ma­žin­tas ar bent ati­dė­tas. Tuo me­tu spren­di­mą trauk­tis iš par­ti­jos, ne­lau­kiant, kol bū­siu iš­mes­tas, pri­ėmiau aiš­kiai su­vok­da­mas, kad si­tua­ci­ja yra par­ti­nė. Iš­ei­ties ne­bu­vo. Par­ti­ja ne­bu­vo pa­si­ruo­šu­si ap­si­va­ly­ti. Net jei ir bū­čiau li­kęs, net jei vi­si, kas su­si­ję su tei­sė­sau­gos narp­lio­ja­mo­mis vers­li­nin­kų „in­ves­ti­ci­jo­mis“ bū­tų iš kar­to pa­si­trau­kę, jau­čiau, kad ko­rup­ci­nio skan­da­lo še­šė­lis ne­bū­tų lei­dęs im­tis rim­tų dar­bų“, – pri­si­mi­nė A. Guo­ga.