Ant varžytinių prekystalio – legendiniai rūmai
Ap­leis­ti Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mai grei­tai ga­li tu­rė­ti nau­jus šei­mi­nin­kus. Idė­ją nu­triu­šu­sią so­vie­ti­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­ži­bą pri­kel­ti an­tram gy­ve­ni­mui puo­se­lė­ja Vy­riau­sy­bė, ta­čiau ar ry­toj kaukš­te­lės var­žy­ti­nių plak­tu­kas – ne­aiš­ku.

Ry­toj tu­rė­sian­čio­se įvyk­ti var­žy­ti­nė­se Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mų komp­lek­so pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na sie­kia 9 mln. eu­rų. Jau ne pir­mą­kart par­duo­ti iš var­žy­ti­nių Vil­niaus spor­to rū­mus ban­dan­tys Ūkio ban­ko in­ves­ti­ci­nės gru­pės (ŪBIG) ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­riai ti­ki­na, kad do­mi­ma­si so­vie­ti­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­ži­ba lai­ko­mais Spor­to rū­mais, ta­čiau abe­jo­ja­ma ar var­žy­ti­nės ry­toj iš­vis įvyks.

Šiuo me­tu ŪBIG, ku­riai pri­klau­so le­gen­di­niai Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mai, ban­kro­tą ad­mi­nis­truo­jan­čios UAB „Ban­kro­to ad­mi­nis­tra­vi­mo pa­slau­gos“ at­sto­vės Ire­nos Ja­nu­lio­nie­nės tei­gi­mu, var­žy­ti­nės įvyks, jei­gu iki ry­to­jaus 10 va­lan­dos ry­to bus per­ves­tas var­žy­ti­nių da­ly­vio mo­kes­tis – 900 tūkst. eu­rų. Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je nė vie­nas as­muo ne­bu­vo par­eiš­kęs no­ro da­ly­vau­ti var­žy­ti­nė­se.

ŪBIG ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­rė I. Ja­nu­lio­nie­nė ti­ki­na, kad Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mai trau­kia in­te­re­san­tus. „Šiuo tur­tu yra do­mi­ma­si, bu­vo pa­gei­da­vi­mų ir ap­žiū­rė­ti pa­sta­tą, o ar bus da­ly­vau­jan­čių var­žy­ti­nė­se – ne­ži­nau“, - por­ta­lui lzi­nios.lt tei­gė ji. Pa­sak I. Ja­nu­lio­nie­nės, tie, kas pa­gei­da­vo ap­žiū­rė­ti par­duo­da­mą tur­tą, ne­bū­ti­nai yra po­ten­cia­lūs pir­kė­jai. „Po­ten­cia­lus pir­kė­jas pa­pras­tai prieš var­žy­ti­nes pa­da­ro 10 proc. pa­ve­di­mą“, - pri­dū­rė ji.

As­me­nų, ku­rie do­mi­si Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mais, ŪBIG ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­rė ne­įvar­di­jo. „Jie man ne­pri­sis­ta­to... Jei žmo­gus pa­gei­dau­ja ap­žiū­rė­ti pa­sta­tą, aš jį įlei­džiu ir ne­pra­šau, kad par­ody­tų sa­vo do­ku­men­tus“, - aiš­ki­no I. Ja­nu­lio­nie­nė. Ji taip pat pa­ti­ki­no, kad iš Vy­riau­sy­bės jo­kių ofi­cia­lių raš­tų ar krei­pi­mų­si nė­ra ga­vu­si.

Kaip anks­čiau ra­šė LŽ, jau an­trą de­šimt­me­tį pa­čia­me sos­ti­nės cen­tre sty­ran­čius ap­leis­tus Vil­niaus spor­to ir kul­tū­ros rū­mus Vy­riau­sy­bė no­rė­tų pa­vers­ti šiuo­lai­ki­niu dau­gia­funk­ciu kon­fe­ren­ci­jų ir kul­tū­ros cen­tru. Pa­sak Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio Al­mi­no Ma­čiu­lio, vie­šo­jo ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo par­tne­rys­tė yra vie­nas ga­li­mų pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių. Kal­ba­ma, kad į at­nau­jin­tą Vil­niaus spor­to rū­mų pa­sta­tą ga­lė­tų per­si­kel­ti Lie­tu­vos sim­fo­ni­nis or­kes­tras, ku­ris da­bar yra įsi­kū­ręs Vil­niaus kong­re­sų rū­muo­se, o šie bū­tų par­duo­ti. „Par­da­vus Kong­re­sų rū­mų tur­tą, at­si­ras­tų la­bai rim­tas fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis“, - LŽ yra sa­kęs A. Ma­čiu­lis.

Pla­nams į vals­ty­bės ran­kas su­sig­rą­žin­ti Vil­niaus spor­to ir kon­cer­to rū­mus ne­pri­ta­ria Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis. „Mums rei­kia mo­der­naus ir šiuo­lai­kiš­ko, funk­cio­na­liai įreng­to pa­sta­to, ku­ris vien dėl sa­vo ar­chi­tek­tū­ros tap­tų trau­kos cen­tru, teik­tų nau­dą ir puo­štų mies­tą. O da­bar ban­dy­mas pri­tai­ky­ti se­ną pa­sta­tą – tas pats, kas Za­po­ro­žie­tį mė­gin­ti pa­vers­ti Mer­ce­de­su. Aiš­ku, eks­pe­ri­men­tuo­ti ga­lim, bet nie­ko ne­išeis, o kai­nuos kaip nau­ju­tė­lis Mer­ce­de­sas“, - iro­ni­za­vo po­li­ti­kas.

Taip pat K. Ma­siu­lis at­krei­pia dė­me­sį, kad mo­der­nūs kul­tū­ros cen­trai rei­ka­lau­ja di­de­lių au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių, ko ap­link Vil­niaus spor­to rū­mus nė­ra. „Tai – ne­funk­cio­na­lu, to­dėl ti­kė­tis, kad šis pa­sta­tas at­si­pirks ir bus pel­nin­gas – ne­rea­lu“, - tvir­ti­no jis.