Ant Rusijos rublių – Vilniaus „išvaduotojai“
Ru­si­jos cen­tri­nis ban­kas į apy­var­tą iš­lei­do rub­lių mo­ne­tas, pa­žy­min­čias ru­sų ka­rių žy­gį per Eu­ro­pą An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­go­je ir ke­lio­li­kos vals­ty­bių „iš­lais­vi­ni­mą“ nuo na­cių oku­pa­ci­jos. Tarp pi­ni­guo­se pa­vaiz­duo­tų įvai­rių Eu­ro­pos ša­lių sos­ti­nių – ir Vil­nius, ku­rį ant 5 rub­lių mo­ne­tos rep­re­zen­tuo­ja nuo Ža­lio­jo til­to nu­kel­ta so­vie­tų ka­rių skulp­tū­ra.

Kaip skel­bia Ru­si­jos cen­tri­nis ban­kas, spe­cia­lios 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­tos iš­leis­tos se­ri­jos „Mies­tai-sos­ti­nės vals­ty­bių, ku­rias so­vie­ti­niai ka­riai iš­lais­vi­no nuo na­cių oku­pan­tų“ rė­muo­se. Tarp mies­tų, ku­rių at­vaiz­dai at­si­dū­rė ant šių mo­ne­tų aver­so – Ki­je­vas, Mins­kas, Ki­ši­nio­vas, Bu­ka­reš­tas, Ta­li­nas, Ry­ga, Belg­ra­das, Var­šu­va, Bu­da­peš­tas, Bra­tis­la­va, Vie­na, Ber­ly­nas, Pra­ha.

Vil­nių to­kio­se mo­ne­to­se rep­re­zen­tuo­ja vie­na iš Ža­lio­jo til­to skulp­tū­rų – so­vie­tų ka­riai, už ku­rių nu­ga­ros vie­nas mū­sų sos­ti­nės sim­bo­lių – Vil­niaus Ka­ted­ros su var­pi­ne kon­tū­rai. Mo­ne­tos vir­šu­je tarp dvie­jų pen­kia­kam­pių žvaigž­du­čių iš­kal­tas už­ra­šas: „Vil­nius“, o apa­čio­je: „1944 m. lie­pos 13“. Tai – da­ta, ka­da, kaip tei­gia Ru­si­jos pro­pa­gan­da, „Rau­do­no­ji ar­mi­ja grą­ži­no Vil­nių lie­tu­viams“.

Nu­ro­do­mas šių rub­lių ti­ra­žas – po 2 mln. vie­ne­tų mo­ne­tų su kiek­vie­no mies­to at­vaiz­du. Jo­mis bus ga­li­ma at­sis­kai­ty­ti vi­so­je Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je.