Anoniminiai alkoholikai sulaukia vis daugiau jaunų žmonių
Veik­los su­kak­tį mi­nin­ti Lie­tu­vos ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų drau­gi­ja sa­ko kas­met su­lau­kian­ti vis dau­giau jau­nų žmo­nių, ir tai sie­ja su pa­si­kei­tu­siu vi­suo­me­nės po­žiū­riu.

Į Ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų dė­kin­gu­mo die­ną Vil­niu­je pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi ir pri­sis­ta­ty­ti vi­suo­me­nei šeš­ta­die­nį su­si­rin­ko maž­daug 100 žmo­nių.

„Na­rių am­žius jau­nė­ja. Tai au­to­ma­tiš­kai ne­reiš­kia, kad jau­nes­ni žmo­nės tam­pa al­ko­ho­li­kais – tai reiš­kia, kad žmo­nės ne­bi­jo at­ei­ti, anks­čiau su­si­mąs­to“, – BNS sa­kė Vik­to­ri­ja, ku­ri į ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų ju­dė­ji­mą įsi­trau­kė dar ne­tu­rė­da­ma 30 me­tų.

Ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų drau­gi­ja sa­vo veik­lą grin­džia ano­ni­miš­ku­mu ir sa­vi­tar­pio pa­gal­ba už­da­ruo­se su­si­ti­ki­muo­se.

Dau­giau kaip 20 me­tų drau­gi­jai pri­klau­san­tis Al­gis BNS sa­kė, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ga­li bū­ti iki 3 tūkst. ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų, ku­rie pri­klau­so šim­tui su vir­šum gru­pių vi­so­je ša­ly­je.

„Į mus blo­giau­siai žiū­ri tie, ku­rie jau pa­tys tu­ri prob­le­mų. Iš­si­la­vi­nu­si vi­suo­me­nės da­lis su­pran­ta, kad tai yra ge­rai“, – sa­kė Al­gis.

„Vie­nin­te­lė są­ly­ga yra no­ras mes­ti ger­ti. Žmo­gus su­si­rin­ki­muo­se kal­ba apie sa­ve, ki­ti jo klau­sy­da­mi su­si­mąs­to. Žmo­gui nie­kas nie­ko ne­per­ša, ne­lie­pia. Toks me­to­das man pri­im­ti­nas“, – tei­gė ano­ni­mi­nis al­ko­ho­li­kas Da­rius.

Drau­gi­jos na­riai sa­kė, kad ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų ju­dė­ji­mas lai­ko­si nuo­ša­ly­je nuo po­li­ti­nių dis­ku­si­jų apie ko­vos su al­ko­ho­liz­mu prie­mo­nes, to­kias kaip al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ir rek­la­mos ri­bo­ji­mas.

„La­bai ge­rai, jei vi­suo­me­nė no­ri blai­vė­ti, bet mes po­li­ti­nių rei­ka­lų ne­ap­ta­ri­nė­ja­me. Dėl to kar­tais su­lau­kia­me kri­ti­kos, kad ne­no­ri­me pri­si­dė­ti prie ko­vos su al­ko­ho­liz­mu. Bet mes ne­da­ro­me nie­ko ki­to, tik pa­de­da­me al­ko­ho­li­kams“, – sa­kė Al­gis.

Ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų su­si­rin­ki­mai vyks­ta gru­pė­se, ku­rio­se ga­li bū­ti nuo pen­kių iki šim­to žmo­nių. Kar­tais ren­gia­mi ir at­vi­ri su­si­rin­ki­mai, į ku­riuos kvie­čia­mi al­ko­ho­li­kų ar­ti­mie­ji.

Pir­mo­ji drau­gi­ja įkur­ta Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se 1935 me­tais. Šiuo me­tu ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų gru­pių yra vi­sa­me pa­sau­ly­je, drau­gi­jai pri­klau­so per 2 mln. na­rių.

Lie­tu­vo­je pir­mo­ji Ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų gru­pė įsi­kū­rė 1988 me­tų bir­že­lio 30 die­ną.

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­va pa­ten­ka į dau­giau­sia al­ko­ho­lio su­var­to­jan­čių Eu­ro­pos ša­lių tre­je­tu­ką.