Anglakalbiai nesupranta, kas yra „valstiečiai“
Il­ga­me­tę pa­tir­tį tarp­tau­ti­nė­se par­la­men­ti­nė­se struk­tū­ro­se tu­rin­tys Sei­mo na­riai už­si­me­na apie ne­pa­to­gu­mus, ku­riuos su­ke­lia val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pa­va­di­ni­mas bend­rau­jant su už­sie­nio ša­lių po­li­ti­kais. Ka­dan­gi ang­lų kal­ba žo­dis „vals­tie­tis“ tu­ri ki­to­kį at­spal­vį nei Lie­tu­vo­je, ne­re­tai ky­la klau­si­mų apie mū­sų ša­lies val­džios vai­rą lai­kan­čią par­ti­ją.

Kaip pa­veik­ti LVŽS, kad ši dėl ša­lies įvaiz­džio tarp­tau­ti­nė­je are­no­je pa­ko­re­guo­tų sa­vo pa­va­di­ni­mą? Toks klau­si­mas ne­re­tai ky­la Sei­mo na­riams, mė­gi­nan­tiems už­sie­nio ko­le­goms iš­aiš­kin­ti, kas iš tie­sų yra LVŽS. Bė­da ta, kad lie­tu­vių kal­bos žo­dis „vals­tie­tis“ ang­la­kal­bių su­pran­ta­mas kaip ne­tur­tin­go­se ag­ra­ri­nė­se pa­sau­lio ša­ly­se eg­zis­tuo­jan­tis be­že­mis ūki­nin­kas ar že­mės ūkio dar­bi­nin­kas. Ki­taip nei gim­to­jo­je kal­bo­je, šio žo­džio reikš­mė sve­tur tu­ri ne­igia­mą krū­vį – esą toks as­muo yra ne­iš­si­la­vi­nęs, ne­kul­tū­rin­gas, žo­džiu, tam­sus.

Pa­tys LVŽS at­sto­vai prob­le­mų dėl par­ti­jos pa­va­di­ni­mo ver­ti­mo ne­įž­vel­gia, nors su­tin­ka, jog kart­kar­tė­mis bū­tų nau­din­giau, kad ver­ti­nys ga­lė­tų bū­ti tiks­les­nis.

Ten­ka aiškinti

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rė, NA­TO Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos vi­cep­re­zi­den­tė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo ne­pa­to­giai pa­si­ju­tu­si, kai iš kar­to po Sei­mo rin­ki­mų NA­TO ren­gi­ny­je už­sie­nio ko­le­gų po­li­ti­kų bu­vo klau­si­nė­ja­ma apie rin­ki­mų nu­ga­lė­to­ją LVŽS. „Ką čia la­bai pa­aiš­kin­si, jei jie pa­tys sa­vo tink­la­la­py­je yra par­ašę – Lit­hua­nian Pea­sant and Greens Union. Ang­la­kal­biams Pea­sant party tu­ri vi­sai ki­to­kią reikš­mę“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė R. Juk­ne­vi­čie­nė. Po mė­gi­ni­mų pa­aiš­kin­ti, ko­kiai kryp­čiai Lie­tu­vo­je iš tie­sų at­sto­vau­ja LVŽS, vi­suo­met bū­da­vo klau­sia­ma, kas yra par­ti­jos ly­de­ris. „Ir kaip pa­aiš­kin­si, kad pa­gal jų samp­ra­tą be­že­mių par­ti­jos va­do­vas yra di­džiau­sias Lie­tu­vos la­ti­fun­di­nin­kas? Ži­no­ma, kai pri­de­di žo­dį „ža­lia­sis“, jiems tam­pa aiš­kiau. Ta­čiau mū­sų ža­lie­ji, va­ži­nė­jan­tys ka­di­la­kais ir vil­kin­tys ruo­nių kai­li­nius, nė­ra ža­lie­ji pa­gal įpras­tą samp­ra­tą“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­rė. Pa­sak jos, bet ku­ris Eu­ro­pos ža­lių­jų ly­de­ris, nu­si­pir­kęs ka­di­la­ką, iš­kart tu­rė­tų pa­lik­ti par­ti­ją. Juo­lab bū­tų ne­su­vo­kia­ma, kad jis sa­vo že­mė­je nau­do­tų trą­šas ar pes­ti­ci­dus. „Tai bū­tų vi­siš­ka ideo­lo­gi­nė ši­zof­re­ni­ja“, – pa­žy­mė­jo R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Žur­na­lis­tai kar­tais mė­gi­na LVŽS pa­teik­ti kaip ag­ra­ri­nę par­ti­ją, ta­čiau, anot jos, ką ga­li pa­gel­bė­ti, jei par­ti­jos tink­la­la­py­je skel­bia­mas ofi­cia­lus pa­va­di­ni­mas – Lithuanian Pea­sant and Greens Union – va­ria­ci­jų ne­pri­pa­žįs­ta.

Už­sie­nie­čiai ste­bi­si

Pa­sak R. Juk­ne­vi­čie­nės, pa­sku­ti­nės Va­ka­rų Eu­ro­pos par­ti­jos, tu­rė­ju­sios sa­vo pa­va­di­ni­me žo­dį „vals­tie­tis“, eg­zis­ta­vo Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais. Vė­liau jų bu­vo pra­dė­jus by­rė­ti Bal­ka­nams, dau­giau­sia Ry­tų ša­ly­se. „Ta­čiau mums tai ne pa­vyz­dys. Toks pa­va­di­ni­mas sim­bo­li­zuo­ja so­cia­lis­ti­nių re­vo­liu­ci­jų lai­ko­tar­pį, kai bu­vo va­duo­ja­ma­si iš na­cio­na­li­nių žem­val­džių jun­go“, – tei­gė Sei­mo na­rė. Ji sa­kė mė­gi­nu­si su­ži­no­ti, ką apie dvip­ras­miš­ką par­ti­jos pa­va­di­ni­mą ma­no Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis. Pa­sak po­li­ti­kės, šis su­ti­ko, kad tam ti­krų prob­le­mų dėl ver­ti­mo esa­ma.

Kad LVŽS pa­va­di­ni­mas ang­liš­kai skam­ba „ney­pa­tin­gai“, su­ti­ko ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. „Nie­kas ne­klau­si­nė­jo, ko­kia tai par­ti­ja, nes vi­si – dip­lo­ma­tai. Bet iš akių ga­li­ma ma­ty­ti, kad jie ste­bi­si“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo na­rys.

Tiks­lu­mas praverstų

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) vi­ce­pir­mi­nin­kas LVŽS at­sto­vas Egi­di­jus Va­rei­kis pri­si­pa­ži­no ne­pa­ti­rian­tis di­des­nių ne­pa­to­gu­mų dėl par­ti­jos pa­va­di­ni­mo ver­ti­mo į ang­lų kal­bą. Kar­tu su­ti­ko, kad ge­riau bū­tų, jei jos pa­va­di­ni­mas bū­tų ver­čia­mas vie­no­dai. „Spau­do­je bū­na vi­saip – ir Ža­lio­ji (Green), ir Ūki­nin­kų (Farmers) par­ti­ja“, – sa­kė po­li­ti­kas. Ta­čiau, jo tei­gi­mu, prob­le­mų dėl ver­ti­mo į ang­lų kal­bą tu­ri ir ki­tos par­ti­jos, kad ir ta pa­ti Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai. Pa­sak E. Va­rei­kio, už­sie­nie­čiams taip pat kar­tais ten­ka aiš­kin­ti, kad mi­nė­ta par­ti­ja – tai kon­ser­va­to­riai. Sei­mo na­rio nuo­mo­ne, LVŽS pa­va­di­ni­mas ver­čiant iš tie­sų „a­tro­do grioz­diš­kas“. Jis pats par­ti­jos pa­va­di­ni­me mie­liau įra­šy­tų žo­džius „e­ko“ ar­ba „dar­na“ „Ta­čiau tai spręs­ti – ne ma­no kom­pe­ten­ci­ja“, – tei­gė E. Va­rei­kis. Su par­ti­jos pa­va­di­ni­mo ver­ti­mo į ang­lų kal­bą prob­le­mo­mis ti­ki­no ne­su­si­dū­ręs ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Ar­vy­das Ne­kro­šius.

Pa­sak Sei­mo URK na­rės li­be­ra­lės Auš­ri­nės Ar­mo­nai­tės, šian­dien žo­dis „vals­tie­tis“ nė­ra daž­nai var­to­ja­mas net mū­sų ša­ly­je. „Y­ra ūki­nin­kai – stam­bie­ji, smul­kie­ji, ku­rių veik­la gar­bin­ga. Bet ne­gir­dė­jau, kad kas nors sa­ve pri­skir­tų prie vals­tie­čių. Ta­čiau tu­ri­me di­džiau­sią Sei­mo frak­ci­ją, ku­ri sa­vo pa­va­di­ni­me tu­ri šį žo­dį. Tad kai ang­liš­kai sa­kai Pea­sant and Greens, tu­ri pri­dur­ti ir Farmers. Tik ta­da iš­veng­si klau­sia­mo pa­šne­ko­vų žvilgs­nio“, – sa­kė A. Ar­mo­nai­tė. Jos tei­gi­mu, bū­tent taip sa­vo pa­va­di­ni­mą ver­čia Lat­vi­jo­je eg­zis­tuo­jan­ti Ža­lių­jų ir vals­tie­čių są­jun­ga. Po­li­ti­kė taip pat ma­no, kad pa­tiks­lin­tas LVŽS pa­va­di­ni­mas bū­tų tik į nau­dą.