Andrius Kubilius: „brazauskinė“ era baigiasi
Po to, kai So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) pir­mi­nin­ku iš­si­rin­ko jau­no­sios kar­tos po­li­ti­ką Vil­niaus vi­ce­me­rą Gin­tau­tą Pa­luc­ką, vie­nas kon­ser­va­to­rių ly­de­rių And­rius Ku­bi­lius kons­ta­tuo­ja, kad so­cial­de­mo­kra­tų gy­ve­ni­me bai­gia­si 27 me­tus tru­ku­si „bra­zaus­ki­nė“ era.

„Gin­tau­tas Pa­luc­kas kei­čia Al­gir­dą But­ke­vi­čių. Tai yra ge­rai. Ne­pa­žįs­tu taip ge­rai G. Pa­luc­ko, kad ga­lė­čiau leng­va­bū­diš­kai spė­lio­ti, kaip jam sek­sis, bet aki­vaiz­du, kad bai­gia­si 27 me­tus tru­ku­si „bra­zaus­ki­nė“ era so­cial­de­mo­kra­tų gy­ve­ni­me“ – feis­bu­ke par­ašė A. Ku­bi­lius.

Jo nuo­mo­ne, ne­pai­sant pa­si­kei­ti­mų LSDP vir­šū­nė­se, kai Al­gir­dą Bra­zaus­ką pa­kei­tė Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, o šį – Al­gir­das But­ke­vi­čius, par­ti­jos veik­lo­je kai ku­rie es­mi­niai da­ly­kai ne­si­kei­tė nuo pat so­vie­ti­nių lai­kų. „Prik­lau­so­my­bė nuo no­menk­la­tū­ri­nių ry­šių (me­džiok­lių ir pir­te­lių po­pu­lia­ru­mas); „vsio za­kon­no“ pri­nci­pas, pa­tei­si­nant sa­vų nuo­dė­mes (nuo „Drau­gys­tės“ pri­va­ti­za­vi­mo iki Vi­jū­nė­lės dva­ro ir „žen­to sėk­mės“ pe­ri­pe­ti­jų); idė­ji­nė tuš­tu­ma (20 me­tų so­cial­de­mo­kra­tai val­džio­je, „mums rū­pi kiek­vie­nas žmo­gus“ ir 2015 me­tais di­džiau­sias skur­das ir so­cia­li­nė ne­ly­gy­bė tarp ES vals­ty­bių); orien­ta­ci­ja į nos­tal­gi­ją pra­ei­čiai jau­čian­čius rin­kė­jus ir to­kios nos­tal­gi­jos ska­ti­ni­mas (so­vie­ti­nių Ge­gu­žės 1-osios ir Ko­vo 8-osios šven­čių res­tau­ra­ci­ja ir ne­apy­kan­ta Vy­tau­tui Lands­ber­giui). Vi­sa tai bu­vo pa­grin­di­niai LDDP/so­cial­de­mo­kra­tų veik­los bruo­žai nuo pat Ko­vo 11-osios. Ga­li­ma bū­tų var­din­ti ne vie­ną to­kios pri­klau­so­my­bės pa­vyz­dį, bet to­kį dar­bą ge­riau pa­lik­ti po­li­ti­kos is­to­ri­kams“, – aiš­ki­na A. Ku­bi­lius.

Svei­kin­da­mas G. Pa­luc­ką, A. Ku­bi­lius tei­gia be­si­ti­kin­tis, kad nau­jam LSDP va­do­vui pa­vyks pa­keis­ti šias „ne­si­kei­čian­čias so­cial­de­mo­kra­tų veik­los tra­di­ci­jas“.