Andrius Kubilius: argumentai dėl „w“ tolsta nuo teisinės logikos
Vie­nas Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­to au­to­rių kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius ap­gai­les­tau­ja ne­ga­lė­siąs šian­dien bū­ti Sei­me, kai šis pro­jek­tas bus pa­teik­tas. Pri­ėmus 70 par­la­men­ta­rų pa­lai­ko­mą siū­ly­mą, as­men­var­džiuo­se bū­tų ga­li­ma ra­šy­ti q, x ir w.

A. Ku­bi­lius šian­dien ry­tą iš­skri­do į Len­ki­ją, į Ka­to­vi­cus, Jer­zy Bu­ze­ko (bu­vu­sio Len­ki­jos prem­je­ro ir Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­ko) kvie­ti­mu da­ly­vau­ti 9-ja­me Eu­ro­pos eko­no­mi­kos kong­re­se, to­dėl sa­vo pa­ste­bė­ji­mus su­ra­šė sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book. „Šiek tiek ap­mau­du, kad ne­ga­lė­siu da­ly­vau­ti Ge­di­mi­nui Kir­ki­lui pa­tei­kiant pro­jek­tą, po ku­riuo pa­si­ra­šė per 70 Sei­mo na­rių, ir prie ku­rio par­en­gi­mo te­ko man ir vi­sai Sei­mo „Ge­gu­žės 3-ios“ gru­pei pri­si­dė­ti. Ti­kiuo­si, kad ra­cio­na­lu­mas įveiks emo­ci­jas“, – ra­šo A. Ku­bi­lius. Pa­sak jo, „e­mo­ci­jos lie­ja­si lais­vai ir ar­gu­men­tai prieš „W“ vis la­biau tols­ta nuo tei­si­nės lo­gi­kos“. „Nors mū­sų pro­jek­tą jo prieš­inin­kai kal­ti­na an­ti­kons­ti­tu­cin­gu­mu ir pa­si­da­vi­mu len­kų spau­di­mui, bet rei­kia at­si­min­ti, kad: pir­ma, jis spren­džia ne len­kų, o lie­tu­vių mo­te­rų, iš­te­kė­ju­sių už už­sie­nie­čių ir jų vai­kų pa­var­džių ra­šy­mo prob­le­mą; an­tra, jis tiks­liai įgy­ven­di­na Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo ir Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos 2014 me­tais su­for­mu­luo­tą kons­ti­tu­ci­nę dok­tri­ną, kad tais at­ve­jais, kai lie­tu­vės iš­te­ka už už­sie­nie­čių ir pa­ima jų pa­var­des, ku­rio­se yra „W, X, Q“, ar­ba kai už­sie­nie­tis, su to­kia pa­var­de tam­pa Lie­tu­vos pi­lie­čiu, jų ir jų vai­kų ori­gi­na­lios pa­var­dės tu­ri bū­ti ra­šo­mos lie­tu­viš­ko pa­so pir­ma­me pus­la­py­je su vi­so­mis „W“; tre­čia, kad vi­si siū­ly­mai ra­šy­ti to­kias pa­var­des an­tra­me ar šeš­ta­me pa­so pus­la­py­je ne­bea­ti­tin­ka 2014 me­tų Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo su­for­mu­luo­tos dok­tri­nos dėl to­kių pa­var­džių ra­šy­bos (tai pa­žy­mi ir Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas)“, – ra­šo A. Ku­bi­lius.

Du as­men­var­džių ra­šy­mo pro­jek­tai Sei­mui tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ti šios die­nos ry­ti­nia­me po­sė­dy­je.

Vy­tau­tas Si­ni­ca: And­rius Ku­bi­lius klai­di­na visuomenę

„And­rius Ku­bi­lius sa­vo ko­men­ta­re apie as­men­var­džių ra­šy­mo pro­jek­tus at­vi­rai klai­di­na vi­suo­me­nę. Pir­ma, pro­jek­tas skir­tas vi­sų pir­ma Lie­tu­vos len­kų bend­ruo­me­nei ir nuo­la­tos mo­ty­vuo­ja­mas ge­rų san­ty­kių su Len­ki­ja bū­ti­ny­be, ta­ry­tum ga­lė­tų ga­ran­tuo­ti san­ty­kių pa­ge­rė­ji­mą. Aki­vaiz­du, kas nau­do­sis šiuo pro­jek­tu: 200 000 Lie­tu­vos len­kų tau­ti­nės bend­ri­jos na­rių ar už­sie­nie­čiai ir jų šei­mų na­riai, ku­rie net su Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių fon­do tei­si­ne pa­gal­ba per ke­lis me­tus dėl to­kios prob­le­mos į teis­mus tė­ra krei­pę­si 40 kar­tų [pri­se­ga­mas fon­do raš­tas]. Pa­sta­rų­jų pa­vie­nių as­me­nų is­to­ri­jo­mis yra tik pri­si­den­gia­ma len­kų po­li­ti­zuo­tam klau­si­mui spręs­ti. Ne­at­si­tik­ti­nai jų in­te­re­są teis­muo­se gi­na len­kų įsteig­ta ir fi­nan­suo­ja­ma or­ga­ni­za­ci­ja (EŽTF).

An­tra, pro­jek­tas kaip tik ne­įgy­ven­di­na Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo ir VLKK nu­ta­ri­mo, o jį gru­biai iš­krei­pia, kal­bi­nin­kų pa­siū­ly­tą siau­rą iš­im­tį pa­vers­da­mas vi­suo­ti­ne tai­syk­le. Kal­bos ko­mi­si­ja nu­ro­dė, kad ga­li­ma leis­ti ne­vals­ty­bi­ne kal­ba ra­šy­ti pi­lie­ty­bę ga­vu­sių už­sie­nie­čių, jų su­tuok­ti­nių ir vai­kų var­dus ir pa­var­des. Tuo tar­pu A. Ku­bi­liaus pro­jek­te ši tei­sė iš­ple­čia­ma žo­džiais: „as­muo ar­ba jo pro­tė­viai tu­rė­jo ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę“. To­kiu bū­du vie­to­je da­bar tu­rin­čių ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę, kaip nu­ma­tė VLKK, at­si­ran­da tu­rė­ję anks­čiau (tai vi­si gy­ve­nę SSRS oku­pa­ci­jo­je) ar to­kių žmo­nių pa­li­kuo­nys (ga­li apim­ti ir na­cis­ti­nę, ir Len­ki­jos oku­pa­ci­ją). Pra­ktiš­kai tai reiš­kia, kad pa­grin­di­nia­me pa­so pus­la­py­je ne­vals­ty­bi­ne kal­ba ga­lė­tų ra­šy­ti ab­so­liu­čiai bet ku­ris to no­rin­tis Lie­tu­vos pi­lie­tis.

Tą pa­tį pa­sa­kė ir Sei­mo tei­sės de­par­ta­men­tas: „To­kios nuo­sta­tos ne­ati­tin­ka Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos nu­ro­dy­tų ofi­cia­lių iš­va­dų, į ku­rias įsta­ty­mų lei­dė­jas, anot Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, ne­ga­li ne­at­siž­velg­ti“. Tai reiš­kia, kad A. Ku­bi­liaus ini­ci­juo­tas pro­jek­tas prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, ne­bent VLKK be prie­žas­ties iš­si­ža­dė­tų sa­vo anks­tes­nių iš­va­dų. Iš es­mės tą pa­tį sa­vo iš­va­do­se pa­sa­kė ir Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas: „Pro­jek­to 4 straips­nio 1 da­ly­je įtvir­tin­tos iš­im­tys ne­ati­tin­ka VLKK siū­ly­mų, nes, vi­sų pir­ma, pa­gal Pro­jek­tu siū­lo­mą reg­la­men­ta­vi­mą ga­lė­tų su­si­da­ry­ti si­tua­ci­ja, kai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams, net ne­tu­rė­ju­siems ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bės, bū­tų leis­ta as­men­var­džius ra­šy­ti lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis. [...] Toks reg­la­men­ta­vi­mas ne­pag­rįs­tai iš­plės­tų VLKK siū­lo­mą iš­im­tį“.

Tre­čia, siū­ly­mai ra­šy­ti ne­vals­ty­bi­ne kal­ba pa­pil­do­mų įra­šų pus­la­py­je po 2014 m. KT iš­aiš­ki­ni­mo ne­pra­ra­do jo­kio tei­si­nio pa­grin­do. Ka­dan­gi ga­li­my­bė iš­im­čiai su­kur­ta tik už­sie­nie­čiams ir jų šei­moms, vi­siems li­ku­siems as­me­nims (vi­sų pir­ma klau­si­mą ke­lian­tiems Lie­tu­vos len­ka­kal­bių at­sto­vams) ga­lio­ja tas pats 2012 m. KT iš­aiš­ki­ni­mas, pa­tvir­tin­tas ir VLKK bei Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to iš­va­do­se TAL­KOS už vals­ty­bi­nę kal­bą pro­jek­tui pa­teik­to­se 2016 me­tais. Dar dau­giau, tą pa­tį tei­si­nį pa­grin­dą ir kons­ti­tu­ci­nę dok­tri­ną 2017–02–28 nu­tar­ti­mi pa­tvir­ti­no ir Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas. Ten­ka abe­jo­ti, ar įma­no­ma, kad tre­čią ka­den­ci­ją įra­šus ne­vals­ty­bi­ne kal­ba Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­suo­se mė­gi­nan­tis įtei­sin­ti po­li­ti­kas ne­ži­no­tų apie su­si­ju­sį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, teis­mų ir kal­bos ko­mi­si­jos spren­di­mus bei eu­ro­pi­nę pra­kti­ką (jo­kia Va­ka­rų ša­lis as­men­var­džių pa­suo­se ne­vals­ty­bi­ne kal­ba ra­šy­ti ne­lei­džia). Len­ki­jai įsi­teik­ti skir­tą pro­jek­tą sie­kia­ma įtei­sin­ti klai­di­nant vi­suo­me­nę“.