Analitikas: J.-C. Junckerio planas Lietuvai gali netikti
Eu­ro­pos va­do­vų ta­ry­bos (EVT) iš­va­ka­rė­se dis­ku­tuo­jant dėl Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­lo­mos in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos, „Nor­dea“ ban­ko ana­li­ti­kas sa­ko, kad Ko­mi­si­jos siū­ly­mas Lie­tu­vai ga­li ir ne­tik­ti.

EK siū­lo, kad ES ša­lių va­do­vai ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį vyk­sian­čio­je EVT pri­tar­tų in­ves­ti­ci­jų pla­nui, ku­riuo ti­ki­ma­si pri­trauk­ti apie 300 mlrd. eu­rų pri­va­čių in­ves­ti­ci­jų. Eu­ro­pos stra­te­gi­nių in­ves­ti­ci­jų siū­ly­mas ga­lė­tų pra­dė­ti veik­ti jau ki­tų me­tų pa­va­sa­rį.

„Mums rei­kia nau­jo po­žiū­rio į in­ves­ti­ci­jas. (...) Taip pa­siek­tu­me at­si­ga­vi­mą, stei­giant Eu­ro­pos stra­te­gi­nių in­ves­ti­ci­jų fon­dą ir ple­čiant vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­riaus par­tne­rys­tę“, - tre­čia­die­nį Stras­bū­re pri­sta­ty­da­mas in­ves­ti­ci­jų pla­ną, sa­kė EK pir­mi­nin­kas Jea­nas Clau­de'as Junc­ke­ris (Ža­nas Klo­das Jun­ke­ris).

Anot jo, į fon­dą bū­tų ga­li­ma pri­trauk­ti pri­va­čių lė­šų, ku­rio­mis bū­tų fi­nan­suo­ja­mi įvai­rūs pro­jek­tai, tarp ku­rių jis įvar­di­jo ir Bal­ti­jos ša­lių ener­ge­ti­kos tink­lus.

„Vi­sus pro­jek­tus rei­kės įver­tin­ti, jų yra per 2 tūkst. Pa­vyz­džiui, ener­ge­ti­kos inf­ras­truk­tū­ros tink­lų su­jun­gi­mas tarp Len­ki­jos, Bal­ti­jos vals­ty­bių ir Suo­mi­jos“, - tei­gė EK pir­mi­nin­kas.

Ta­čiau „Nor­dea“ vy­riau­siais eko­no­mis­tas Žy­gi­man­tas Mau­ri­cas in­ves­ti­ci­jų pla­ną ver­ti­na kri­tiš­kai ir ma­no, kad Lie­tu­vai EK siū­lo­mas mo­de­lis ne­tin­ka.

„Prin­ci­pas ne­tin­ka­mas vi­soms in­ves­ti­ci­joms ir vi­soms ša­lims. Lie­tu­vai žen­giant to­kiu ke­liu, tai bū­tų iš­šū­kis. Šiaip di­džio­ji da­lis pro­jek­tų, ku­rie pa­mi­nė­ti pla­ne, yra ar­ba jau vyk­do­mi, ar­ba bus vyk­do­mi ir be šio in­ves­ti­ci­jų pla­no, tad klau­si­mas, kaip pri­va­tus sek­to­rius su sa­vo lė­šo­mis juo­se ga­lė­tų da­ly­vau­ti“, - BNS sa­kė Ž.Mau­ri­cas.

Anot jo, vie­šo­sios ir pri­va­čio­sios par­tne­rys­tės pro­jek­tai (PPP) strin­ga ir ne vi­suo­met vyks­ta sklan­džiai, tad ban­dant pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas pa­gal Ko­mi­si­jos siū­ly­mus, jie ga­lė­tų pa­brang­ti ir už­si­tęs­ti. Be to, anot eko­no­mis­to, Lie­tu­vo­je vei­kia ki­toks val­džios ir pri­va­taus sek­to­riaus bend­ra­dar­bia­vi­mas, to­dėl su­nku įsi­vaiz­duo­ti, kaip bū­tų įgy­ven­di­na­mi ir „Rail Bal­ti­ca“ bei „Via Bal­ti­ca“ pro­jek­tai.

Žygimantas Mauricas. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

„Lie­tu­vo­je su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja­ma, bet Ita­li­jo­je ke­lių mo­kes­čiai ei­na pri­va­čioms bend­ro­vėms, nes ten (PPP bū­du - BNS) tie­sia­mi ke­liai. Ar tai efek­ty­viau­sias bū­das - klau­si­mas, nes, ne­bi­jo­ki­me pa­sa­ky­ti, kad tos bend­ro­vės bū­na su­si­ju­sios ir su nu­si­kals­ta­mom or­ga­ni­za­ci­jom. Be to, mo­kes­čių mo­kė­to­jai su­mo­ka pri­va­čiam ka­pi­ta­lui“, - aiš­ki­no Ž.Mau­ri­cas.

Jo nuo­mo­ne, vie­nin­te­liai pro­jek­tai, ku­rie Lie­tu­vo­je ga­lė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mi iš nau­jo­jo fon­do, ga­lė­tų bū­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja ir spe­ci­fi­niai pro­jek­tai, pa­vyz­džiui - „Or­len Lie­tu­vos“ naf­to­tie­kis.

„Ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma dau­gia­bu­čių re­no­va­vi­mo lė­šoms, nes Vy­riau­sy­bė da­bar den­gia 40 proc., o nuo ki­tų me­tų spa­lio nu­kris ši da­lis iki 30 proc. To­dėl bū­tų ga­li­ma to fon­do lė­šas nau­do­ti tam, kad vėl at­sta­ty­tų den­gia­mą da­lį iki 40 proc., o li­ku­sią da­lį su­si­mo­kė­tų gy­ven­to­jai, ku­rių būs­tai bū­tų re­no­vuo­ja­mi. Tuo­met tai ati­tik­tų tą idė­ją, ku­rią ke­lia Ko­mi­si­ja“, - sa­kė eko­no­mis­tas.

Eu­ro­pos stra­te­gi­nių in­ves­ti­ci­jų fon­das tu­rė­tų bū­ti įkur­tas iš Eu­ro­pos in­ves­ti­ci­jų ban­ko skir­tų 5 mlrd. eu­rų, o dar 16 mlrd. eu­rų ski­riant iš Eu­ro­pos Są­jun­gos biu­dže­to. Ko­mi­si­ja skai­čiuo­ja, kad bend­ra 21 mlrd. eu­rų ga­ran­ti­ja pri­trauks pri­va­čias lė­šas ir pri­va­tus ka­pi­ta­las per tre­jus me­tus in­ves­tuos apie 300 mlrd. eu­rų.

Ta­čiau to­kį ko­mi­si­jos siū­ly­mą kri­ti­kuo­ja ir Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai. Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so Eu­ro­pai ly­de­ris Guy Ver­hofs­tad­tas sa­kė, kad idė­ja ge­ra, ta­čiau jai trūks­ta stu­bu­ro. Jis tre­čia­die­nį EP pa­siū­lė, kad ga­ran­ti­jas fon­dui tu­rė­tų skir­ti vi­sos 28 ES na­rės, o pro­jek­tai bū­tų re­mia­mi tik to­se ša­ly­se, ku­rios vyk­do struk­tū­ri­nes re­for­mas.

Tuo tar­pu vie­na ža­lių­jų ly­de­rių Eu­ro­pos Par­la­men­te Re­bec­ca Harms Ko­mi­si­jos siū­ly­mą pa­va­di­no „di­de­liu ka­lė­di­nių no­rų są­ra­šu“. Anot jos, pro­jek­tai, ku­rie pa­teik­ti in­ves­ti­ci­jų pla­ne, yra ne­tin­ka­mi.

„Man gai­la, kad in­ves­ti­ci­jų pla­nas pri­kiš­tas pra­ei­ties idė­jų“, - tre­čia­die­nį EP sa­kė R.Harms.

Eu­ro­pos va­do­vų ta­ry­ba dėl Ko­mi­si­jos in­ves­ti­ci­jų pla­no ir fon­do stei­gi­mo Briu­se­ly­je spręs ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį. Lie­tu­vos va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė kol kas nė­ra vie­šai pa­si­sa­kiu­si, ar pa­lai­ko šį pla­ną.