Amžiniems direktoriams – kadencijų apynasris
Į ge­rų va­do­vų ran­kas pa­te­kęs vals­ty­bės tur­tas ga­lė­tų duo­ti ke­lias­de­šimt kar­tų dau­giau fi­nan­si­nės nau­dos, nei duo­da da­bar. Be­si­kei­čian­ti po­li­ti­nė kon­junk­tū­ra, no­ras da­ry­ti įta­ką ir ne­vy­kę spren­di­mai už­ker­ta ke­lią iš vals­ty­bės tur­to gau­ti kur kas di­des­nių pa­ja­mų, o kar­tu ir di­vi­den­dų į vals­ty­bės iž­dą. Pa­dė­tį ban­do­ma tai­sy­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių va­do­vams įve­dant ka­den­ci­jas.

Iš­mėž­ti kai ku­rių par­ti­jų „le­syk­lo­mis“ kar­tais va­di­na­mų vals­ty­bi­nių įmo­nių ark­li­des, pri­vers­ti jas dirb­ti ir gau­ti bent pa­ken­čia­mo pel­no – to­kią nuo­sta­tą dek­la­ruo­ja kas­kart rin­ki­mus lai­mė­ję po­li­ti­kai.

Vals­ty­bės įmo­nių val­do­mo tur­to rin­kos ver­tė – apie 4,8 mlrd. eu­rų. Ta­čiau anaip­tol ne vi­so­se jų yra su­for­muo­tos ne­prik­lau­so­mos val­dy­bos. Ūkio mi­nis­te­ri­ja bai­gian­tis Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jai siū­lo įmo­nės va­do­vus skir­ti ne il­ges­niam kaip 5 me­tų lai­ko­tar­piui. Taip val­džia, ma­tyt, ban­do su­kur­ti prie­mo­nę, ku­ri leis­tų at­si­kra­ty­ti am­ži­nų va­do­vų.

Tik du kar­tus iš eilės

Ūkio mi­nis­te­ri­ja skel­bia, kad dau­giau kaip pu­sė šiuo me­tu vals­ty­bės įmo­nių va­do­vų par­ei­gas ei­nan­čių as­me­nų bu­vo pa­skir­ti prieš 10 ir dau­giau me­tų, o maž­daug ket­vir­ta­da­lis jų šias par­ei­gas ei­na 20 ir dau­giau me­tų. Nors čia pat pri­pa­žįs­ta­ma, kad ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai įtvir­ti­na įgy­ven­di­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos tei­sę įmo­nės va­do­vą at­šauk­ti, ta­čiau ja re­tai nau­do­ja­ma­si.

To­dėl Ūkio mi­nis­te­ri­ja siū­lo tai­sy­ti Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mą – nu­sta­ty­ti, kad as­muo įmo­nės va­do­vu bū­tų ski­ria­mas ne il­ges­niam kaip pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Jam pa­si­bai­gus, įmo­nės va­do­vas tu­ri bū­ti at­šau­kia­mas iš par­ei­gų, pa­lie­kant ga­li­my­bę įmo­nės sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas įgy­ven­di­nan­čiai ins­ti­tu­ci­jai įmo­nės va­do­vą at­šauk­ti iš par­ei­gų iki mi­nė­to lai­ko­tar­pio pa­bai­gos.

Be to, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad tas pats as­muo tos pa­čios įmo­nės va­do­vu ga­li bū­ti ski­ria­mas bend­ra tvar­ka, t. y. kon­kur­so bū­du, ne dau­giau kaip du kar­tus iš ei­lės. Ga­liau­siai pa­kar­to­ti­nai kan­di­da­tuo­ti į šios įmo­nės va­do­vo par­ei­gas toks as­muo ga­lė­tų ne anks­čiau kaip po pen­ke­rių me­tų nuo jo at­šau­ki­mo iš šios įmo­nės va­do­vo par­ei­gų die­nos. „Drau­di­mas tą pa­tį as­me­nį tos pa­čios įmo­nės va­do­vu skir­ti dau­giau kaip du kar­tus iš ei­lės leis­tų iš­veng­ti si­tua­ci­jų, kai tas pats as­muo tai pa­čiai įmo­nei va­do­vau­ja 15 ar 20 me­tų iš ei­lės“, – dės­to­ma įsta­ty­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

Čia taip pat skel­bia­ma, kad to­kių nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mas lems įmo­nių val­dy­mo pa­si­kei­ti­mus, o pir­miau­sia tų įmo­nių, ku­rio­se tas pats as­muo įmo­nės va­do­vo par­ei­gas ei­na 15 me­tų ir il­giau, po me­tų nuo siū­lo­mų nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mo – tų įmo­nių, ku­rio­se tas pats as­muo įmo­nės va­do­vo par­ei­gas ei­na 9 me­tus ir dau­giau, bet ma­žiau kaip 15 me­tų, o dar po kiek lai­ko – ir ki­to­se įmo­nė­se.

Su­kli­bė­tų de­šim­tys kėdžių

2015 me­tų duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos vals­ty­bė bu­vo 130 įmo­nių sa­vi­nin­kė ar­ba di­džiau­sia ak­ci­nin­kė. Sa­vi­val­dy­bių val­do­mų įmo­nių są­ra­še, ku­rį vie­šai skel­bia Vals­ty­bės koor­di­na­vi­mo cen­tras – 282 įmo­nės. Ta­čiau api­bend­rin­tos in­for­ma­ci­jos apie šių įmo­nių di­rek­to­rių va­do­va­vi­mo lai­ką nė­ra.

Jei Ūkio mi­nis­te­ri­jos par­eng­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos ir įsi­ga­lio­tų, tai, pa­vyz­džiui, ga­lė­tų kli­bin­ti de­šimt me­tų vie­nai di­džiau­sių vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ va­do­vau­jan­tį Sta­sį Dai­lyd­ką, 19 me­tų Re­gis­trų cen­trui va­do­vau­jan­tį Kęs­tu­tį Sa­ba­liaus­ką, ar­ba, tar­ki­me, per 20 me­tų ke­li­nin­kų vals­ty­bės įmo­nėms va­do­vau­jan­čius as­me­nis. An­tai Kau­no re­gio­no ke­liams Vid­man­tas Li­saus­kas va­do­vau­ja nuo 1995 me­tų, Šiau­lių re­gio­no ke­liams Pio­tras Ba­ka­no­vas ar Klai­pė­dos re­gio­no ke­liams Pe­tras Kau­či­kas – taip pat. Štai vals­ty­bės įmo­nei „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ Al­gi­man­tas Raš­čius va­do­vau­ja nuo 2001 me­tų, o Si­gi­tas Puo­džiu­kas Že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo vers­lo cen­trui – nuo 2002-ųjų. To­kių pa­vyz­džių – de­šim­tys.

Ma­no­ma, kad mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va su­teik­tų ga­li­my­bę pa­keis­ti pos­tuo­se il­giau už­si­bu­vu­sius va­do­vus. Ta­čiau tai – tik vie­na me­da­lio pu­sė. Mat pa­gal įsta­ty­mą dau­giau nei 10 me­tų įmo­nei ne­ga­lė­tų va­do­vau­ti ir ge­rai be­sit­var­kan­tis va­do­vas.

Ieš­ko­ma išeities

Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to va­do­vas Žil­vi­nas Ši­lė­nas su­tin­ka, kad kai ku­rio­se įstai­go­se, ypač sa­vi­val­dy­bė­se, yra am­ži­nų va­do­vų, o toks įsta­ty­mas – vie­nas iš bū­dų iš­spręs­ti prob­le­mą. „Pri­va­čia­me sek­to­riu­je to­kių ka­den­ci­jų va­do­vams nė­ra. Perf­ra­zuo­jant kla­si­kus, jei ne­išei­na „nor­ma­liai“, gal­būt pa­vyks taip“, – kal­bė­jo jis.

Ž. Ši­lė­no nuo­mo­ne, to­kia Ūkio mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va ro­do, kad įmo­nių val­dy­bos sa­vo funk­ci­jos ne­at­lie­ka, tai­gi tur­tą ten­ka tvar­ky­ti ieš­kant ki­tų iš­ei­čių. „Kai ku­rios vals­ty­bės įmo­nės la­biau pa­žen­gu­sios, kai ku­rios aps­kri­tai su­nkiai pro­tu su­vo­kia­mos – kam rei­kia to­kių kaip avių au­gi­ni­mas ar žir­gi­nin­kys­tė. O sa­vi­val­dy­bių prob­le­ma yra ta, kad ten vi­si vi­sus pa­žįs­ta, ypač ma­žes­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se. Ir ti­krai yra to­kių va­do­vų, ku­rie įmo­nėms va­do­vau­ja ke­lias de­šim­tis me­tų. Nie­ko blo­go, jei­gu ge­rai va­do­vau­ja, ta­čiau yra to­kių bend­ro­vių, ku­rios duo­da vien nuo­sto­lius. Tad gal­būt to­kia pa­tai­sa pa­ska­tins po­ky­čius“, – svars­tė jis.

Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Val­das Su­tkus lai­ko­si nuo­mo­nės, kad įmo­nių val­dy­mas tiek pri­va­čia­me, tiek vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je tu­rė­tų bū­ti pa­na­šus. Tei­sę at­leis­ti įmo­nės va­do­vą tu­ri val­dy­ba, tai­gi ban­dy­mas ri­bo­ti va­do­va­vi­mo lai­ko­tar­pį V. Su­tkui at­ro­do keis­tas. „Į­mo­nių va­do­vai – ne po­li­ti­kai. Kal­bė­da­mi apie ka­den­ci­jas, tuos įmo­nių ūki­nius va­do­vus sa­vo­tiš­kai pri­ski­ria­me prie po­li­ti­kų ar dar prie ko nors, kie­no par­ei­gos ap­ri­bo­tos ka­den­ci­jo­mis. Ta­čiau įmo­nės va­do­vo li­ki­mą le­mia val­dy­ba. Jei­gu vals­ty­bės įmo­nė – ak­ci­nė bend­ro­vė, jo­je pa­gal įsta­ty­mą vei­kia val­dy­ba, ji bet ka­da ga­li at­šauk­ti blo­gai dir­ban­tį įmo­nės va­do­vą ir skir­ti ki­tą. Ka­den­ci­jos tu­rė­tų bū­ti skir­tos po­li­ti­kams“, – kal­bė­jo jis. Bū­tent val­dy­ba ver­ti­na įmo­nės va­do­vo dar­bą: nu­sta­to siek­ti­nus re­zul­ta­tus, ska­ti­na ir ga­liau­siai ver­ti­na jo veik­lą. „Jei blo­gai dir­bo, bend­ro­vė vei­kė nuo­sto­lin­gai, val­dy­ba tu­ri lo­giš­ką prie­žas­tį va­do­vą pa­keis­ti. Be­je, jį ga­li pa­keis­ti ir dėl ki­tų prie­žas­čių, ne­bū­ti­nai su­si­ju­sių su fi­nan­sais. Gal­būt val­dy­ba įmo­nės plė­trą ma­to ki­taip nei di­rek­to­rius ir pan.“, – pri­mi­nė jis.

LŽ archyvo nuotrauka

Kas nu­tiks ge­rai dir­ban­tiems va­do­vams?

Ta­čiau Ūkio mi­nis­te­ri­ja pri­pa­žįs­ta, kad ir at­nau­jin­tos įmo­nių val­dy­bos re­tai nau­do­ja­si tei­se at­leis­ti va­do­vą. Ko­dėl? „At­lei­di­mas yra rim­tas žings­nis, jis tai­ko­mas ta­da, kai ne­be­pa­de­da mo­ty­va­ci­nė sis­te­ma. Taip yra pri­va­čia­me sek­to­riu­je. Vals­ty­bi­nia­me – ne­ži­nau, gal ir­gi pa­na­šiai? Tam, kad kas nors ne­pa­tik­tų, rei­kia rim­tų prie­žas­čių. Jei va­do­vai dir­ba sėk­min­gai, jie tai da­ro dau­ge­lį me­tų“, – sa­kė V. Su­tkus.

Vers­lo kon­sul­tan­tas, bu­vęs prem­je­ras Alek­sand­ras Abi­ša­la svars­to, kad to­kių pa­tai­sų pri­rei­kė dėl lig­šio­li­nės įmo­nių val­dy­bų veik­los. At­leis­ti va­do­vą val­dy­bos ga­li, kai jos yra ti­krai ne­prik­lau­so­mos, ar­ba pa­vyks­ta su­rink­ti to­kią, ku­ri siek­tų, kad įmo­nė dirb­tų efek­ty­viai. „Ki­ta ver­tus, pe­rio­diš­kai pa­ti­krin­ti, kaip dir­ba­ma, yra ne­blo­ga idė­ja. Ta­čiau abe­jo­ju, ar bū­ti­nai rei­kia keis­ti ge­rai dir­ban­tį va­do­vą. Pri­va­čia­me vers­le la­bai daž­nai va­do­vai bū­na ir ak­ci­nin­kai. Tai­gi ne­ga­li­me jų ly­gin­ti. Aiš­ku, ka­den­ci­jų nė­ra. Ta­čiau la­bai daž­nai va­do­vas ski­ria­mas tam ti­kram lai­ko­tar­piui, ir tai nu­ma­to­ma su­tar­ty­je“, – pri­mi­nė A. Abi­ša­la.