Amžiaus statybos baigtos: atidarytas naujas VSD pastatas
Šian­dien ati­da­ry­tas nau­ja­sis Vals­ty­bės Sau­gu­mo De­par­ta­men­to (VSD) pa­sta­tų komp­lek­sas, ku­rio sta­ty­bos Pi­lai­tė­je tru­ko dau­gy­bę me­tų ir ga­vo am­žiaus sta­ty­bų ti­tu­lą.

Sta­tant VSD pa­sta­tų komp­lek­są dėl sta­ty­bų fi­nan­sa­vi­mo špa­gas ne kar­tą kry­žia­vo įvai­rių ka­den­ci­jų Sei­mo, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­riai, VSD va­do­vai. Pa­sta­tas, ku­ris ati­da­ro­mas šian­dien, tu­rė­jo bū­ti ati­da­ry­tas dar 2007 me­tais, vė­liau ati­da­ry­mo da­tos bu­vo ne kar­tą nu­kel­tos, nes pa­baig­ti sta­ty­bas trū­ko pi­ni­gų, o tiks­liau – nuo­sek­laus fi­nan­sa­vi­mo.

Kal­bė­ti apie nau­ją, ES ir NA­TO sau­gu­mo stan­dar­tus ati­tin­kan­tį pa­sta­tą, pra­dė­ta dar 1998 me­tais, o 2003 me­tų sau­sio mė­ne­sį VSD pa­si­ra­šė vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­tį ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis 181 919 kv. m že­mės skly­pu Vil­niu­je, ša­lia Pi­lai­tės mi­kro­ra­jo­no ir ja­me sta­to nau­ją cen­tri­nį ad­mi­nis­tra­ci­nį pa­sta­tą bei su juo su­si­ju­sius sta­ti­nius.

VSD pa­sta­to sta­ty­bų ver­tė 2005-ai­siais bu­vo nu­ma­ty­ta 195,3 mln. li­tų. Pa­sta­to sta­ty­bos tu­rė­jo bū­ti baig­tos 2007 me­tų gruo­džio 31 die­ną. Tie­sa, brangs­tant sta­ty­bi­nėms me­džia­goms ir ky­lant sta­ty­bi­nin­kų at­ly­gi­ni­mams sta­ty­bų są­ma­ta ge­ro­kai iš­au­go. 2007 me­tais VSD pa­sta­tas dar ne­bu­vo pa­sta­ty­tas, nors da­lis pi­ni­gų jau bu­vo iš­leis­ta, iš biu­dže­to bu­vo pa­pil­do­mai pra­šo­ma bent 30 mln. li­tų.

Šiuo me­tu bend­ra pro­jek­ti­nė pa­sta­tų komp­lek­so ver­tė – 80,54 mi­li­jo­nų eu­rų.

Dar po tre­jų me­tų ži­niask­lai­da skel­bė, kad VSD pa­sta­tą ke­ti­na­ma pa­baig­ti iki 2016 me­tų. 2010 me­tais Sei­mo ko­mi­te­tams svars­tant ki­tų me­tų biu­dže­tą, VSD pra­šė pa­pil­do­mų pi­ni­gų nau­jo­jo pa­sta­to sta­ty­bai. Tais pa­čiais me­tais Sei­mo NSGK ko­mi­te­tas pa­siū­le Vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti į VSD pa­sta­to sta­ty­bą 2008–2010 me­tais in­ves­tuo­tų lė­šų vals­ty­bi­nį au­di­tą. Anks­tes­nį lai­ko­tar­pį Vals­ty­bės kon­tro­lė jau bu­vo au­di­ta­vu­si.

2014 me­tais bu­vo tei­gia­ma, kad VSD į nau­ją­jį pa­sta­tą įsi­kels 2016 pa­bai­go­je ar­ba 2017 me­tų pra­džio­je. Tuo­me­tis Sei­mo NSGK pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas sa­kė, kad Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas įsi­pa­rei­go­jo kas­met į nau­jo pa­sta­to sta­ty­bas in­ves­tuo­ti bent po 15 mln. li­tų. Tuo­met teig­ta, kad 2015–2017 me­tais in­ves­ta­vus apie 45 mln. li­tų, pa­sta­tas ga­lė­tų bū­ti pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti.

Šiuo me­tu bend­ra pro­jek­ti­nė pa­sta­tų komp­lek­so ver­tė – 80,54 mi­li­jo­nų eu­rų. Iki 2017 m. sau­sio 1 d. bu­vo pa­sta­ty­ti trys cen­tri­nio pa­sta­to kor­pu­sai ir vi­si ki­ti komp­lek­so pa­sta­tai – in­ves­tuo­ta 53,26 mi­li­jo­nų eu­rų.

30 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to nau­ja­ja­me VSD pa­sta­te jau vei­kia ke­le­tas ypa­tin­go slap­tu­mo rei­ka­lau­jan­čių de­par­ta­men­to pa­da­li­nių. Į vi­siš­kai par­eng­tus tris kor­pu­sus per­ke­lia­mi ir ki­ti VSD pa­da­li­niai, esan­tys Vil­niaus mies­te.