Amsterdame įvyks tradicinis lietuvių menininkų renginys „LTart.NL“
Gruo­džio 6 d. Ams­ter­da­me įvyks  penk­ta­sis kas­me­ti­nis  Lie­tu­vos me­ni­nin­kų fes­ti­va­lis „Ltart.NL“. Pa­grin­di­nė jo te­ma šį kar­tą – At­spin­dys.

Ji kvie­čia Olan­di­jos lie­tu­vius ir dau­gia­tau­tę Ny­der­lan­dų sos­ti­nės pub­li­ką pa­žvelg­ti į lie­tu­vių ku­ria­mą me­ną ki­tų kul­tū­rų kon­teks­te.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai sa­ko, kad šie­met fes­ti­va­lio lan­ky­to­jams bus pri­sta­ty­ta tri­jų da­lių prog­ra­ma, ku­rią su­da­ro me­no par­oda, gy­vos mu­zi­kos pa­si­ro­dy­mai ir va­ka­ro kon­cer­tas.

Ti­ki­ma­si, tai su­do­mins tiek me­no gur­ma­nus, tiek no­rin­čius tie­siog sma­giai pra­leis­ti lai­ką lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ap­sup­ty­je ar par­agau­ti lie­tu­viš­kos vir­tu­vės pa­tie­ka­lų.

Ren­gi­nį pra­dės me­no par­oda AT­SPIN­DYS (REF­LEC­TION), ku­rią šiais me­tais ku­ruo­ja Ams­ter­da­me ir Par­yžiu­je ku­rian­ti lie­tu­vių me­ni­nin­kė In­ga Chol­mo­go­ro­va. Ji pa­si­rū­pi­no, kad lan­ky­to­jai ga­lė­tų iš­vys­ti pri­pa­žin­tų ir dar tik ky­lan­čių me­ni­nin­kų dar­bus, in­terp­re­tuo­jan­čius šių me­tų fes­ti­va­lio te­mą.

Ta­py­bos, fo­tog­ra­fi­jos, ir skulp­tū­ros dar­bus bei me­nins ins­ta­lia­ci­jas ir at­lie­ka­mus per­for­man­sus pri­sta­tys jau­ni kū­rė­jai iš gar­siau­sių Lie­tu­vos ir Olan­di­jos me­no mo­ky­lų. Tarp jų ir Ger­rit Riet­veld Aca­de­mie, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos, Riijk­sa­ca­de­mie, De At­eliers bei Dutch Art Ins­ti­tu­te.

Po par­odos, die­ną pra­tęs Ri­mos Dir­sės ku­ruo­ja­ma įvai­ria­ly­pė kla­si­ki­nės ir šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos prog­ra­ma, su­da­ry­ta iš An­tonín Dvořá­ko kū­ri­nių for­te­pi­jo­nui, nuo­tai­ką ke­lian­čių dai­nų vai­kams, ku­rias at­liks žy­maus an­samb­lio „Kin­de­ren voor Kin­de­ren“ (liet. „Vai­kai – vai­kams“) na­rės, ir pop ro­ko, džia­zo bei ki­tų šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos žan­rų kū­ri­nių. Ši fes­ti­va­lio prog­ra­mos da­lis sieks su­kur­ti jau­kią ir gy­vą nuo­tai­ką, ku­rią pa­jus­tų kiek­vie­nas ren­gi­nio lan­ky­to­jas.

Fes­ti­va­lį vai­ni­kuos Do­na­to Mont­vy­do kon­cer­tas. Šis Lie­tu­vos dai­ni­nin­kas, dar ži­no­mas Don­ny Mon­tell sla­py­var­džiu ir 2012-ai­siais at­sto­va­vęs Lie­tu­vai „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­se, „LTart.NL“ pub­li­kai at­liks po­pu­lia­riau­sius ir nau­jau­sius sa­vo kū­ri­nius.

Po D. Mont­vy­do kon­cer­to va­ka­ro at­mos­fe­rą to­liau kurs pro­fe­sio­na­lūs di­džė­jai.

„LTart.NL“ šiais me­tais sve­čius kvie­čia bur­tis Ams­ter­da­me įsi­kū­ru­sio­je de POST­HOORN­KERK baž­ny­čio­je (Haar­lem­mers­traat 124-126, Ams­ter­da­mas).

Ren­gi­nį ini­ci­juo­ja Olan­di­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė ir Lie­tu­vos am­ba­sa­da Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tė­je. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ieš­ko­ki­te „LTart.NL“ „Fa­ce­book­‘o“ pus­la­py­je ir in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.ltart.nl, ar­ba se­ki­te „Twit­ter'yje“ @LTart_NL.

Dėl iš­sa­mios in­for­ma­ci­jos kreip­ki­tės el. pa­štu in­fo@l­tart.nl ar­ba į Go­dą Klum­by­tę, go­da.klum­by­te@g­mail.com.