Amerikiečiai mano, kad JAV kariai turėtų ginti Baltijos šalis nuo Rusijos
Dau­giau kaip pu­sė ame­ri­kie­čių ma­no, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos tu­rė­tų siųs­ti ka­rius gin­ti Bal­ti­jos ša­lių, jei jas už­pul­tų Ru­si­ja, ro­do apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Dau­giau kaip pu­sė ame­ri­kie­čių ma­no, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos tu­rė­tų siųs­ti ka­rius gin­ti Bal­ti­jos ša­lių, jei jas už­pul­tų Ru­si­ja, ro­do apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Per ty­ri­mą su­au­gu­sių JAV pi­lie­čių klaus­ta, ar jie pri­tar­tų, ar ne­pri­tar­tų JAV ka­rių pa­nau­do­ji­mui, jei Ru­si­ja įsi­verž­tų į NA­TO są­jun­gi­nin­kę Lie­tu­vą, Lat­vi­ją ar­ba Es­ti­ją. Tei­gia­mai į šį klau­si­mą at­sa­kė 52 proc. apk­laus­tų­jų. Tai aš­tuo­niais pro­cen­ti­niais punk­tais dau­giau nei per to­kią pat apk­lau­są prieš tre­jus me­tus.

Ty­ri­mas taip at­sklei­dė, kad vis dau­giau ame­ri­kie­čių įžvel­gia Ru­si­jos grės­mę ir pa­si­sa­ko prieš sank­ci­jų švel­ni­ni­mą.

Apk­lau­sos re­zul­ta­tus pa­skel­bė ty­ri­mų cen­tras „Chi­ca­go Coun­cil on Glo­bal Af­fairs“. Apk­lau­są bir­že­lio 27 – lie­pos 19 die­no­mis at­li­ko „GfK Cus­tom Re­search“, apk­laus­ta 2020 res­pon­den­tų, vy­res­nių nei 18 me­tų, gy­ve­nan­čių vi­so­se 50-yje JAV vals­ti­jų ir Ko­lum­bi­jos apy­gar­do­je.

Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se pa­sta­ruo­ju me­tu daug dis­ku­tuo­ja­ma apie Ru­si­jos ki­ši­mą­si į JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus. Ame­ri­kie­čių žval­gy­ba tei­gia, kad ji ban­dė pa­kreip­ti pra­ėju­sių me­tų pre­zi­den­to rin­ki­mus res­pub­li­ko­no Do­nal­do Trum­po nau­dai.

Bal­ti­jos ša­ly­se bu­vo ki­lęs ne­ri­mas, kai D.Trum­pas per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ža­dė­jo pa­ge­rin­ti ry­šius su Ru­si­ja ir men­ki­no NA­TO, va­din­da­mas Al­jan­są at­gy­ve­nu­siu. Per­nai lie­pą in­ter­viu „The New York Ti­mes“ D.Trum­pas sa­kė, kad tuo at­ve­ju, jei­gu Ru­si­ja už­pul­tų Bal­ti­jos ša­lis, jis spręs­tų, ar rei­kia su­teik­ti joms pa­gal­bą, tik iš­nag­ri­nė­jęs, ar tos ša­lys „vyk­dė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus mū­sų at­žvil­giu“. „Jei­gu jos vyk­dė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus mums – tuo­met at­sa­ky­mas yra „Taip“, – tei­gė jis.

Ta­pęs pre­zi­den­tu D.Trum­pas apie NA­TO ėmė kal­bė­ti kiek pa­lan­kiau. Dip­lo­ma­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad nau­jo­sios ad­mi­nis­tra­ci­jos par­ei­gū­nų vi­zi­tai į re­gio­ną pa­sta­ruo­ju me­tu ta­po ypač daž­ni. Ge­gu­žę Lie­tu­vo­je vie­šė­jo JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius Ja­me­sas Mat­ti­sas, lie­pos pa­bai­go­je į Es­ti­ją at­vy­ko JAV vi­cep­re­zi­den­tas Mi­ke'as Pen­ce'as.

Ru­si­jai anek­sa­vus Ukrai­nos Kry­mo re­gio­ną, JAV 2014 me­tais at­siun­tė po ke­lis šim­tus ka­rių į Bal­ti­jos ša­lis ir Len­ki­ją.