Amerikiečiai Lietuvą laiko draugiškiausia iš Baltijos šalių
Lie­tu­vą drau­giš­ka ša­li­mi lai­ko dau­giau ame­ri­kie­čių nei Lat­vi­ją ir Es­ti­ją, ro­do rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „You­Gov“ at­lik­ta apk­lau­sa.

Apž­val­gi­nin­kų tei­gi­mu, Lie­tu­va yra kiek ge­riau ži­no­ma Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se nei ki­tos Bal­ti­jos ša­lys dėl im­ig­ran­tų bend­ruo­me­nės ir spor­to pa­sie­ki­mų.

Lie­tu­vą kaip drau­giš­ką ša­lį įver­ti­no 32 proc. ame­ri­kie­čių, o 10 proc. JAV gy­ven­to­jų pa­va­di­no ša­lį są­jun­gi­nin­ke. Kaip ne­drau­giš­ką Lie­tu­vą įvar­di­jo 7 proc. apk­lau­sos da­ly­vių, kaip prieš­ę – 2 proc. res­pon­den­tų. Dar 50 proc. apk­laus­tų­jų nu­ro­dė ne­san­tys dėl to ti­kri.

Dar dau­giau ame­ri­kie­čių ne­bu­vo ti­kri ir dėl Lat­vi­jos (60 proc.) bei Es­ti­jos (58 proc.). Są­jun­gi­nin­ke Lat­vi­ją pa­va­di­no 7 proc. apk­laus­tų­jų, o drau­giš­ka ša­li­mi ją įvar­di­jo 24 proc. res­pon­den­tų. Prieš­e Lat­vi­ją va­di­no 2 proc. apk­laus­tų gy­ven­to­jų, dar 7 proc. ją pa­va­di­no ne­drau­giš­ka ša­li­mi.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, Es­ti­ją są­jun­gi­nin­ke lai­ko 10 proc. ame­ri­kie­čių, o drau­giš­ka ša­li­mi – 24 pro­cen­tai. Kaip prieš­ę ją nu­ro­dė 3 proc. res­pon­den­tų, kaip ne­drau­giš­ką – 5 proc. apk­laus­tų­jų.

Pa­sak fi­lo­so­fo Kęs­tu­čio Gir­niaus, dau­gu­ma ame­ri­kie­čių dėl Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ša­lių san­ty­kio su JAV nė­ra ti­kri dėl to, kad pa­pras­čiau­siai ne­ži­no Bal­ti­jos ša­lių.

Jo tei­gi­mu, li­kę ame­ri­kie­čiai ge­riau­siai Lie­tu­vą ver­ti­na dėl lie­tu­vių dias­po­ros.

„Pir­ma, Lie­tu­va ga­vo pui­kią rek­la­mą Są­jū­džio lai­kais. Ji bu­vo ta ša­lis, ku­ri la­biau­siai ko­vo­jo, ir JAV spau­da apie tai daug ra­šė. Ki­tas da­ly­kas, Ame­ri­ko­je yra ge­ro­kai dau­giau lie­tu­vių kil­mės žmo­nių nei lat­vių ir es­tų. Ir čia yra gry­nai spė­lio­nė, bet dau­giau lie­tu­vių yra krep­ši­nin­kų“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­tas.

Iš apk­lau­sos duo­me­nų ma­ty­ti, kad kur kas ge­riau ame­ri­kie­čiai ver­ti­na Len­ki­ją. Są­jun­gi­nin­ke ją lai­ko 24 proc. JAV gy­ven­to­jų, 45 proc. – drau­giš­ka ša­li­mi. Kaip prieš­ę Len­ki­ją įvar­di­jo 1 proc. gy­ven­to­jų, ne­drau­giš­ka ša­li­mi ją pa­va­di­no 5 proc. ame­ri­kie­čių. Dėl jos san­ty­kio su Jung­ti­nė­mis Vals­ti­jo­mis ne­bu­vo ti­kri 26 proc. ame­ri­kie­čių.

„Pir­ma, dy­dis, vis dėl­to tai di­des­nė ša­lis. An­tra ver­tus, len­kų Ame­ri­ko­je ti­krai yra daug. (...) Len­kai ir­gi bu­vo kaip pa­vyz­dys – ta Ry­tų Eu­ro­pos ša­lis, ku­ri kie­čiau­siai ko­vo­ja už ne­prik­lau­so­my­bę. Ir ne­rei­kia už­mirš­ti po­pie­žiaus Jo­no Pa­uliaus II vaid­mens, be abe­jo“, – sa­kė K.Gir­nius.

Ame­ri­kie­čių apk­lau­są in­ter­ne­tu bend­ro­vė „You­Gov“ at­li­ko sau­sio 28 – va­sa­rio 1 die­no­mis. Iš vi­so in­ter­ne­tu bu­vo apk­laus­ti 7150 pil­na­me­čiai ame­ri­kie­čiai.