Ambasadoriumi Graikijoje greičiausiai bus skirtas R. Kačinskas
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pri­ta­rė, kad Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos di­rek­to­rius Ro­lan­das Ka­čins­kas bū­tų ski­ria­mas Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Grai­ki­jo­je.

Jis va­do­vau­ti am­ba­sa­dai bū­tų ski­ria­mas nuo ki­tų me­tų sau­sio 23 die­nos ir pa­keis­tų nuo 2012 me­tų am­ba­sa­do­riu­mi At­ėnuo­se dir­ban­tį Al­fon­są Ei­din­tą. Šis sa­vo ka­den­ci­ją baigs sau­sio 4 die­ną.

45-erių R.Ka­čins­kas yra ėjęs įvai­rias par­ei­gas am­ba­sa­do­se JAV ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, taip pat dir­bo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Dau­gia­ša­lių san­ty­kių, Ru­si­jos sky­riuo­se, taip pat po­ro­je mi­nis­te­ri­jos de­par­ta­men­tų.

Nuo 2010 me­tų dip­lo­ma­tas bu­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­dos JAV įga­lio­ta­sis mi­nis­tras, o Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos di­rek­to­riaus par­ei­gas pra­dė­jo ei­ti prieš dve­jus me­tus.

Am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je ski­ria pre­zi­den­tas Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu ir pri­ta­rus Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui. Pa­sta­ra­sis R.Ka­čins­ko kan­di­da­tū­rai jau pri­ta­rė.