Ambasadoriui Švedijoje leista dirbti toliau nepaisant pensinio amžiaus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė šią sa­vai­tę pa­si­ra­šė de­kre­tą, lei­džian­tį pen­si­nio am­žiaus ne­tru­kus su­lauk­sian­čiam Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riui Šve­di­jo­je Al­gi­man­tui Rim­kū­nui dar dve­jus me­tus ei­ti par­ei­gas.

Diplomatinės tarnybos įstatyme numatyta, kad diplomatu gali dirbti asmuo, ne vyresnis kaip 65 metų. Tačiau, pagal šį įstatymą, prezidentas gali leisti vyresniems nei 65 metų asmenims toliau dirbti diplomatiniais atstovais. Bendras pratęstas tarnybos laikas negali viršyti penkerių metų.

A. Rimkūnui leista dirbti ambasadoriumi Švedijoje iki 2019 metų sausio 3 dienos.

Diplomatui 65-eri sukaks kitą savaitę.

Jis Lietuvos ambasadoriaus Švedijoje pareigas eina nuo pernai lapkričio.

A. Rimkūnas yra dirbęs ambasadoriumi Portugalijoje ir prie Jungtinių Tautų, taip pat buvo Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento direktorius, o prieš tapdamas ambasadoriumi Švedijoje nuo 2013 metų dirbo finansų viceministru.