Ambasadorė: Britanija norėtų kuo greičiau susitarti su ES dėl imigrantų statuso
Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė no­rė­tų kuo grei­čiau su­si­tar­ti su Eu­ro­pos Są­jun­ga dėl im­ig­ran­tų Bri­ta­ni­jo­je sta­tu­so, sa­ko ša­lies am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je Clai­re Law­ren­ce (Kler Lo­rens), Vy­riau­sy­bei tre­čia­die­nį ofi­cia­liai ini­ci­ja­vus pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­ce­są.

Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė no­rė­tų kuo grei­čiau su­si­tar­ti su Eu­ro­pos Są­jun­ga dėl im­ig­ran­tų Bri­ta­ni­jo­je sta­tu­so, sa­ko ša­lies am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je Clai­re Law­ren­ce, Vy­riau­sy­bei tre­čia­die­nį ofi­cia­liai ini­ci­ja­vus pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­ce­są.

„Prie šio de­ry­bų as­pek­to – lie­tu­vių sta­tu­so Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė – no­rė­tu­me prie­iti kaip įma­no­ma grei­čiau“, – žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė C.Law­ren­ce.

Am­ba­sa­do­rė pa­brė­žė, kad prem­je­rės The­re­sos May laiš­ke Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kui Do­nal­dui Tus­kui mig­ran­tų tei­sių už­ti­kri­ni­mo klau­si­mas bu­vo ski­ria­mas di­de­lis dė­me­sys, o tai ro­do, jog šią sri­tį bri­tai lai­ko pri­ori­te­ti­ne.

„Tai la­bai svar­bu ir čia, Lie­tu­vo­je. Daug ma­no drau­gų lie­tu­vių tu­ri šei­mas Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir ma­no šei­ma Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė tu­ri drau­gų, ko­le­gų ir kai­my­nų iš Lie­tu­vos“, – kal­bė­jo dip­lo­ma­tė.

Bri­tų vy­riau­sy­bė taip pat sieks už­ti­krin­ti ir maž­daug 1,2 mln. sa­vo ki­to­se ES ša­ly­se gy­ve­nan­čių pi­lie­čių tei­ses.

Lie­tu­vos par­ei­gū­nams mig­ran­tų tei­sių Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je klau­si­mas yra vie­nas svar­biau­sių „Bre­xit“ de­ry­bo­se, nes Bri­ta­ni­ja yra vie­na iš po­pu­lia­riau­sių lie­tu­vių emig­ran­tų kryp­čių.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­na apie 200 tūkst. lie­tu­vių.

Pa­si­trau­kę iš ES bri­tai grei­čiau­siai im­sis kon­tro­liuo­ti im­ig­ra­ci­ją iš Bend­ri­jos ša­lių. Apie tai anks­čiau bu­vo už­si­mi­nu­si ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­rė T.May, nu­ro­džiu­si, kad tai reikš Bri­ta­ni­jos pa­si­trau­ki­mą iš ES bend­ro­sios rin­kos.

Vie­to­je to bri­tai de­ry­bo­se ti­ki­si pa­siek­ti pla­tų pre­ky­bos su­si­ta­ri­mą su ES, kur pa­grin­di­nės de­ry­bos vyks ties mui­tų, pro­duk­tų stan­dar­tų ir gin­čų spren­di­mų klau­si­mais.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je C.Law­ren­ce pa­brė­žė pa­ste­bin­ti vis ge­riau be­sik­los­tan­čius dvi­ša­lius Bri­ta­ni­jos ir Lie­tu­vos san­ty­kius.

Ji taip pat sa­kė, kad pa­lik­da­ma ES Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ne­pa­liks Eu­ro­pos, o su pa­čia Bend­ri­ja de­ry­bų me­tu sieks „gi­lios ir ypa­tin­gos par­tne­rys­tės“.

Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja tre­čia­die­nį ofi­cia­liai pra­dė­jo iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­ce­dū­rą, bri­tų am­ba­sa­do­riui įtei­kus Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­rės laiš­ką Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kui D.Tus­kui.

Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ap­sisp­ren­dė iš­sto­ti iš Bend­ri­jos per pra­ei­tais me­tais bir­že­lio 23 die­ną įvy­ku­sį re­fe­ren­du­mą.

De­ry­bos dėl „Bre­xit“ są­ly­gų tu­rė­tų už­truk­ti apie dve­jus me­tus.