Alytuje nukritus lėktuvui žuvo politikas V.Galvonas
Penk­ta­die­nį Aly­taus ae­rod­ro­me nu­kri­tus pri­va­čiam lėk­tu­vui žu­vo bu­vęs Sei­mo na­rys, bu­vęs fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tras 57 me­tų Vy­tau­tas Gal­vo­nas.

Tai BNS pa­tvir­ti­no Aly­taus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė.

Ne­lai­mė įvy­ko po 19 va­lan­dos. Bend­ra­sis pa­gal­bos cen­tras ga­vo pra­ne­ši­mą, kad Miš­ki­nin­kų gat­vė­je, ae­rod­ro­me, nu­kri­to lėk­tu­vas, gal­būt žu­vo žmo­gus.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te BNS in­for­ma­vo, kad nu­kri­to pri­va­tus or­lai­vis JAK 55M. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, juo skri­do vie­nas žmo­gus.

K.Ja­nu­le­vi­čie­nės tei­gi­mu, lėk­tu­vas bu­vo akro­ba­ti­nis vien­vie­tis. Jis nu­kri­to ae­rod­ro­mo te­ri­to­ri­jo­je, ant pie­vos.

Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­vy­das Šums­kas LRT lai­dai „Pa­no­ra­ma“ sa­kė, kad Aly­tu­je vy­ko akro­ba­ti­nio skrai­dy­mo sto­vyk­la.

„Ti­krai ne tech­ni­nės prob­le­mos. Bu­vo at­lie­ka­ma ga­na pa­pras­ta fi­gū­ra - su­ktu­kas, ta­čiau ne­už­te­ko aukš­čio „i­šei­ti“ iš su­ktu­ko“, - tvir­ti­no A.Šums­kas.

Iš Anykš­čių ki­lęs V.Gal­vo­nas pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą bu­vo fi­zi­kas. At­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę jis už­siė­mė vers­lu, bu­vo bend­ro­vės „Og­mios cen­tras“ pre­ky­bos di­rek­to­rius, „Og­mios As­tra“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, „Šiau­rės mies­te­lis“ di­rek­to­rius. 2003 me­tais jis ta­po tuo­me­ti­nio pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso pa­ta­rė­ju. 2004 me­tais iš­rink­tas į Sei­mą, 2013 me­tais pa­skir­tas fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tru, ta­čiau ki­lus įta­ri­mų dėl iš lo­ši­mo bend­ro­vės sa­vi­nin­ko gau­tos pa­sko­los per­nai lie­pą iš par­ei­gų pa­si­trau­kė.

V.Gal­vo­nas bu­vo par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys.

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius dėl po­li­ti­ko, bu­vu­sio Sei­mo na­rio ir fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tro V. Gal­vo­no žū­ties par­eiš­kė nuo­šir­džią užuo­jau­tą jo šei­mai, ar­ti­mie­siems, drau­gams ir ko­le­goms.