Alytaus meras neigia internete išplatinto įrašo autentiškumą
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Jur­gis Kras­nic­kas ne­igia, kad in­ter­ne­te iš­pla­tin­tas esą jo po­kal­bio įra­šas apie pa­vog­ti pla­nuo­ja­mus mi­li­jo­nus yra ti­kras.

Kaip šeš­ta­die­nį pra­ne­šė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, me­ras ren­gia krei­pi­ma­si tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, kad šios iš­siaiš­kin­tų pro­vo­ka­ci­ja va­di­na­mo įra­šo ren­gė­jus ir už­sa­ko­vus.

„Ne­su di­de­lis šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas, bet su­pran­tu, kad la­bai no­rint, ga­li­ma bet ku­rį bal­są pa­keis­ti ir ko­kią tik no­ri kal­bą su­mon­tuo­ti. Aš kreip­siuo­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, kad nu­sta­ty­tų as­me­nis, ku­rių už­sa­ky­mu tai pa­da­ry­ta. Tai pur­vi­na ir ne­gar­bin­ga rin­ki­mų ko­va“, - pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas J.Kras­nic­kas.

Penk­ta­die­nį in­ter­ne­to sve­tai­nė­je You­tu­be.com pa­tal­pin­ta­me įra­še gir­di­mi ne­va me­ro samp­ro­ta­vi­mai apie tai, kaip jis ra­do bū­dą apei­ti sis­te­mą ir pa­vog­ti ne vie­ną mi­li­jo­ną.

„Aš perp­ra­tau me­cha­niz­mus, aš ma­nau ar­ba sė­siu, ar­ba už­si­dirb­siu bent ke­tu­ris mi­li­jo­nus iš kar­to. (...) Tai su­prask ma­ne kaip žmo­gų tei­sin­gai, aš lin­kęs su­žais­ti „va bank“, – įra­še, ku­ria­me gau­sų ne­cen­zū­ri­nių žo­džių, gir­di­mas kal­ban­tis vy­ras, kaip nu­ro­do­ma – Aly­taus me­ras.

J.Kras­nic­kas Aly­taus me­ro par­ei­gas ei­na nuo 2012 me­tų. Į šias par­ei­gas jis kan­di­da­tuo­ja ir ko­vo 1 die­ną vyk­sian­čiuo­se tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se.