Alternatyvi tarnyba nesikerta su patriotizmu
„Lie­tu­vos ži­nios“ su­ži­no­jo, kad per šį šau­ki­mą tar­nau­ti ka­riuo­me­nė­je sep­ty­ni jau­nuo­liai krei­pė­si dėl al­ter­na­ty­vios kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bos, dviem jau su­teik­ta to­kia ga­li­my­bė. Dėl ki­tų pen­kių bus spren­džia­ma ar­ti­miau­siu me­tu.

Rink­tis al­ter­na­ty­vią tar­ny­bą dėl to, jog tie­siog ne­no­ri bū­ti šauk­ti­niu, ne­ga­li­ma. "To­kios ga­li­my­bės Lie­tu­vos įsta­ty­mai ne­nu­ma­to", - "Lie­tu­vos ži­nioms" sa­kė ma­jo­ras Žy­gi­man­tas Ada­mo­nis, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bo Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas.

Taip pat ne­ga­li­ma pra­dė­jus ka­ro tar­ny­bą po ku­rio lai­ko per­si­gal­vo­ti, kad, tar­ki­me, įsi­ti­ki­ni­mai ne­lei­džia tar­nau­ti - įsta­ty­mai to taip pat ne­nu­ma­to. Kai tei­gė Ž. Ada­mo­nis, jau­nuo­liai tu­ri ap­sisp­ręs­ti prieš pa­sky­ri­mą į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą.

„Svar­biau­sia yra prie­žas­tys. Rink­tis al­ter­na­ty­vią tar­ny­bą ga­li tik tie ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ku­rie dėl re­li­gi­nių ar pa­ci­fis­ti­nių įsi­ti­ki­ni­mų ne­ga­li at­lik­ti nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos. Jie tei­kia pra­šy­mą re­gio­ni­niam ka­ro prie­vo­lės sky­riui. Ar­gu­men­tuo­ja, dėl ko­kių prie­žas­čių no­ri at­lik­ti al­ter­na­ty­vią ka­ro tar­ny­bą. Ta­da pra­šy­mas per­duo­da­mas ko­mi­si­jai, su­da­ry­tai iš vi­suo­me­nės at­sto­vų“, - aiš­ki­no Ž. Ada­mo­nis.

Svei­ka­ta taip pat tikrinama

Ba­lan­dį su­da­ry­ta Ka­ro prie­vo­li­nin­kų pra­šy­mų at­lik­ti al­ter­na­ty­vią­ją kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą nag­ri­nė­ji­mo ko­mi­si­ja Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko bu­vo pa­tvir­tin­ta lie­pą. Kaip sa­kė Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bo at­sto­vas, ko­mi­si­jo­je yra aš­tuo­ni na­riai, tarp ku­rių - Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to, at­ei­ti­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos, Lie­tu­vos evan­ge­li­kų ir re­for­ma­tų baž­ny­čios, Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to, Na­cio­na­li­nio ak­ty­vių ma­mų sam­bū­rio ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai. Jie ir spren­džia, ar jau­nuo­liui re­ko­men­duo­ti at­lik­ti al­ter­na­ty­vią kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą. Ga­li pa­kvies­ti po­kal­bio, kai yra toks po­rei­kis, jei no­ri de­ta­liau iš­siaiš­kin­ti.

Kaip in­for­ma­vo Ž. Ada­mo­nis, iki šiol bu­vo gau­ti sep­ty­ni pra­šy­mai, du iš jų ko­mi­si­ja jau iš­nag­ri­nė­jo ir re­ko­men­da­vo skir­ti at­lik­ti al­ter­na­ty­vią kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą, o ki­ti pen­ki bus svars­to­mi ar­ti­miau­sia­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. Jau­nuo­liams šiuo me­tu pa­skir­tas svei­ka­tos ti­kri­ni­mas, ka­dan­gi rei­ka­la­vi­mai svei­ka­tai ati­tin­ka nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos rei­ka­la­vi­mams.

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bo at­sto­vas tei­gė, kad nuo Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš vi­so bu­vo tik gal trys at­ve­jai, kai pra­dė­ta al­ter­na­ty­vi tar­ny­ba, bet dėl įvai­rių prie­žas­čių, tar­ki­me, svei­ka­tos su­tri­ki­mų, ne­bu­vo baig­ta.

Gy­ven­ti ga­li­ma ir namie

Klau­sia­mas, kur at­lie­ka­ma al­ter­na­ty­vi tar­ny­ba, Ž. Ada­mo­nis pa­sa­ko­jo: "Tai nu­sta­to Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas. Tar­ny­ba at­lie­ka­ma dir­bant vi­suo­me­nei nau­din­gą dar­bą vals­ty­bės ar­ba sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, at­siž­vel­giant į ka­ro prie­vo­li­nin­ko tu­ri­mą spe­cia­ly­bę. Ar­ba jei jis ne­tu­ri ko­kio nors spe­cia­laus iš­si­la­vi­ni­mo, vėl­gi krei­pia­ma­si į vals­ty­bės ar­ba sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jas, jos tei­kia po­rei­kį, kur ka­ro prie­vo­li­nin­kui at­lik­ti al­ter­na­ty­vią tar­ny­bą."

„Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tė iš me­di­kų yra gir­dė­ju­si, kad ge­rai bū­tų, jei li­go­ni­nė­se dirb­tų dau­giau vy­rų slau­gy­to­jų, nes ne­re­tai rei­kia stip­rios jė­gos, kai pa­cien­tus ten­ka per­ga­ben­ti iš lo­vos į ope­ra­ci­nę ir pa­na­šiai. Ž. Ada­mo­nis sa­kė, kad jei pa­čios ins­ti­tu­ci­jos iš­reikš­tų to­kį pa­gei­da­vi­mą, ga­li­ma bū­tų į to­kias vie­tas siųs­ti jau­nuo­lius al­ter­na­ty­vios tar­ny­bos. Ir tei­gė, kad to­kį siū­ly­mą tu­rės gal­vo­je.

"Lietuvos žinių" žurnalistė iš medikų yra girdėjusi, kad gerai būtų, jei ligoninėse dirbtų daugiau vyrų slaugytojų, nes neretai reikia stiprios jėgos, kai pacientus tenka pergabenti iš lovos į operacinę ir panašiai. / Romo Jurgaičio (LŽ) asociatyvi nuotrauka

Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bo at­sto­vas sa­kė, kad al­ter­na­ty­vi tar­ny­ba trun­ka 10 mė­ne­sių. Aiš­ki­no, kad ap­rū­pi­ni­mo są­ly­gos pra­ktiš­kai ati­tin­ka nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių, iš­sky­rus ap­rū­pi­ni­mą gy­ve­na­ma pa­tal­pa ir ap­ran­ga. Ga­li bū­ti iš­min­tis: ap­rū­pi­ni­mas gy­ve­na­ma pa­tal­pa, jei dar­bo vie­ta - ki­to­je te­ri­to­ri­jo­je, nei jau­nuo­lis gy­ve­na. O jei ne­to­li na­mų, jis ga­li juo­se gy­ven­ti.

Pa­gal­bos rei­kia įvairios

Klau­sia­mas, ar su­de­ri­na­mas pa­trio­tiz­mas ir al­ter­na­ty­vi tar­ny­ba, ar šie da­ly­kai ne­si­ker­ta, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bo at­sto­vas pa­ti­ki­no: "Be abe­jo. Tė­vy­nei pa­gal­ba ga­li bū­ti tei­kia­ma ne tik gink­lu, bet ir ki­tais bū­dais, dir­bant vi­suo­me­nei nau­din­gą dar­bą."

Jei dėl ko­kių nors prie­žas­čių Lie­tu­vo­je vyk­tų mo­bi­li­za­ci­ja, at­li­ku­sie­ji al­ter­na­ty­vią tar­ny­bą taip pat ga­lė­tų bū­ti nau­din­gi. Kaip sa­kė Ž. Ada­mo­nis, ir to­kio­je si­tua­ci­jo­je vals­ty­bės gy­ve­ni­mas ne­sus­to­tų, bū­tų po­rei­kis įvai­riems dar­bams ir pa­gal­bai.

Savanoriškai tarnauti kariuomenėje jaunuolių vis daugėja. / LŽ archyvo asociatyvi nuotrauka

Sa­va­no­rių dau­giau, nei tikėtasi

Šiuo me­tu, kaip pra­ne­šė Ž. Ada­mo­nis, Lie­tu­vo­je pa­teik­ta 2610 pra­šy­mų sa­va­no­riš­kai at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, da­lis jau­nuo­lių ga­li at­kris­ti pa­ti­kri­nus svei­ka­tą, o kvies­ti nu­ma­ty­ta 3000 jau­nuo­lių. "Iš esan­čių­jų šių me­tų šau­ki­no są­ra­šuo­se dar ga­li­ma teik­ti pra­šy­mus dėl pir­mu­mo, jei ne­no­ri lauk­ti, pa­puls ar ne­pa­puls tar­nau­ti, - kal­bė­jo ma­jo­ras. - To­kių pra­šy­mų tu­ri­me apie 600."

Klau­sia­mas, ar ti­kė­jo­si to­kios sa­va­no­rių ban­gos, Ž. Ada­mo­nis sa­kė, kad kai bu­vo ini­ci­juo­tas šau­ki­mas, si­tua­ci­ja bu­vo vie­no­kia, tuo me­tu ti­ki­my­bė gal bu­vo ma­žes­nė. "Ta­čiau ka­dan­gi po­li­ti­nė va­do­vy­bė pri­ėmė ga­nė­ti­nai tin­ka­mus spren­di­mus, bū­tent ska­ti­nan­čius pa­si­rink­ti ka­ro tar­ny­bą, ta ti­ki­my­bė au­go kiek­vie­ną mė­ne­sį", - tvir­ti­no Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bo Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas.