Alpėse žuvo du lietuviai
Pra­ncū­zi­jos Al­pių kal­nuo­se žu­vo du lie­tu­viai al­pi­nis­tai, vie­nas jų – Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas, Lie­tu­vos al­pi­niz­mo aso­cia­ci­jos na­rys Ar­tū­ras Ba­zys.

Apie ko­le­gos žū­tį sek­ma­die­nio va­ka­rą BNS pa­tvir­ti­no Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis.

„Be ga­lo ge­ras, jau­trus, nuo­šir­dus, at­vi­ras, my­lin­tis gy­ve­ni­mą ir ska­ti­nan­tis my­lė­ti gy­ve­ni­mą ki­tus žmo­gus. La­bai di­de­lis pro­fe­sio­na­las. La­bai už­jau­čiu ar­ti­muo­sius“, – apie žu­vu­sį ko­le­gą kal­bė­jo R.Kiš­kis.

„Du lie­tu­viai al­pi­nis­tai žu­vę, vie­nas yra mū­sų aso­cia­ci­jos na­rys, ku­ris yra la­bai pa­ty­ręs al­pi­nis­tas. Mums tai skau­di ne­tek­tis“, – BNS sek­ma­die­nį sa­kė S.Da­mu­le­vi­čius, ku­ris sek­ma­die­nį su­si­sie­kė su Pra­ncū­zi­jos at­sto­vais. Pra­ncū­zi­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė, jog žu­vu­sie­ji lie­tu­viai – vy­ras ir mo­te­ris.

Jis tei­gė sek­ma­die­nį su­si­sie­kęs su vie­no iš žu­vu­sių­jų ar­ti­mai­siais, ta­čiau, jų pra­šy­mu, al­pi­nis­to ta­pa­ty­bės at­skleis­ti ne­ga­lįs.

Vie­nas iš tri­jų li­ku­sių gy­vų per ne­lai­mę lie­tu­vių šiuo me­tu, anot S.Da­mu­le­vi­čiaus, bu­vo apk­lau­sia­mas Pra­ncū­zi­jos žan­dar­me­ri­jo­je, ku­ri aiš­ki­na­si įvy­kio ap­lin­ky­bes. Pa­sak jo, iš­gy­ve­nęs as­muo taip pat yra Lie­tu­vos al­pi­niz­mo aso­cia­ci­jos na­rys.

„Tas žmo­gus yra iš­tik­tas šo­ko“, – ansk­čaiu sek­ma­die­nio va­ka­rą sa­kė S.Da­mu­le­vi­čius.

Ši aso­cia­ci­ja vie­ni­ja apie 150 na­rių. S.Da­mu­le­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad lie­tu­viai kop­ti į Al­pes vyks­ta tiek va­sa­rą, tiek žie­mą, ta­čiau pa­sta­ruo­ju se­zo­nu tai da­ry­ti kur kas pa­vo­jin­giau.

„Žie­mą Al­pė­mis ko­pia tik la­bai pa­ty­rę al­pi­nis­tai“, – sa­kė jis.

Pra­ncū­zi­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ber­nard'as Ca­se­neu­ve'as iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ra­gi­no žmo­nes sau­go­tis. Pa­sak jo, snie­go la­vi­nų ri­zi­ka re­gio­ne ar­ti­miau­sio­mis va­lan­do­mis yra di­de­lė. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad mi­ni­muo­se žie­mos ku­ror­tuo­se at­os­to­gau­jan­tys Lie­tu­vos pi­lie­čiai iš­lik­tų bud­rūs ir lai­ky­tų­si ati­tin­ka­mų Pra­ncū­zi­jos tar­ny­bų ir ku­ror­tų ad­mi­nis­tra­ci­jų re­ko­men­da­ci­jų.

Nau­jie­nų por­ta­las fran­cein­fo.fr sek­ma­die­nį ra­šo, kad per snie­go griū­tį žu­vo lie­tu­viai vy­ras ir mo­te­ris, o dar vie­nas kar­tu bu­vęs lie­tu­vis – iš­gel­bė­tas. Ne­lai­mė nu­ti­ko maž­daug 10 ki­lo­me­trų nuo Ša­mo­ni al­pi­niz­mo cen­tro Pra­ncū­zi­jo­je.

Gel­bė­to­jai sa­kė, kad la­vi­na nu­slin­ko apie 3 200 me­trų aukš­ty­je virš Ar­žant­je­ro kai­me­lio apie 12 val. Grin­vi­čo (14 val. Lie­tu­vos) lai­ku.