Alkoholis greitai gali išgaruoti iš degalinių
Po pen­kių mė­ne­sių ša­lies de­ga­li­nė­se grei­čiau­siai ne­be­liks al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, mat nuo sau­sio 1-osios tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti dar 2011 me­tų gruo­dį Sei­mo pri­im­ta ati­tin­ka­ma Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo nuo­sta­ta.

Be­je, trys par­la­men­ta­rai - And­rius Pa­lio­nis, Eduar­das Šab­lins­kas ir Ju­ras Po­že­la - šių me­tų pra­džio­je ra­gi­no sku­biai keis­ti įsta­ty­mą, kad drau­di­mas de­ga­li­nė­se par­da­vi­nė­ti al­ko­ho­lį bū­tų ati­dė­tas tre­jiems me­tams ir įsi­ga­lio­tų tik nuo 2019-ųjų. Ta­čiau šią sri­tį ku­ruo­jan­ti Ūkio mi­nis­te­ri­ja su tuo ne­su­tin­ka ir pra­šo Vy­riau­sy­bės ne­pri­tar­ti to­kiam Sei­mo na­rių siū­ly­mui.

Tai bū­tų žings­nis atgal

Ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų tei­gi­mu, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo nu­ta­ri­muo­se yra pa­brė­žęs kons­ti­tu­ci­nį įpa­rei­go­ji­mą vals­ty­bei re­gu­liuo­jant ūki­nę veik­lą lai­ky­tis as­mens ir vi­suo­me­nės in­te­re­sų de­ri­ni­mo pri­nci­po, t. y. re­gu­liuo­ti ją taip, kad tar­nau­tų bend­rai tau­tos ge­ro­vei. „E­ti­lo al­ko­ho­lis yra pro­duk­tas, vei­kian­tis psi­chi­ką ir ga­lin­tis lem­ti pri­pra­ti­mą bei pri­klau­so­my­bę nuo jo, tai­gi, ke­lian­tis pa­vo­jų vi­suo­me­nės svei­ka­tai ir ge­ro­vei. To­dėl jo ga­mi­nių aps­kai­tai, ga­my­bai, įve­ži­mui, im­por­tui, eks­por­tui, pre­ky­bai ir var­to­ji­mui tai­ko­mas ypa­tin­gas vals­ty­bi­nio reg­la­men­ta­vi­mo re­ži­mas“, - taip Vy­riau­sy­bei tei­kia­ma­me do­ku­men­te ne­pri­tar­ti gru­pės par­la­men­ta­rų siū­ly­mui ar­gu­men­ta­vo Ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Anot jų, drau­di­mu de­ga­li­nė­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu sie­kia­ma ma­žin­ti bend­rą jo su­var­to­ji­mą, prie­ina­mu­mą, ypač ne­pil­na­me­čiams, pikt­nau­džia­vi­mą svai­ga­lais, jų da­ro­mą ža­lą svei­ka­tai ir ūkiui. To­dėl jei šio drau­di­mo įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų ati­dė­tas, tai bū­tų žings­nis at­gal įgy­ven­di­nant įsta­ty­mu apib­rėž­tus tiks­lus. Juk 2011-ai­siais pri­imant ati­tin­ka­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas bu­vo nu­sta­ty­tas ket­ve­rių me­tų pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis ūkio su­bjek­tams pri­si­tai­ky­ti ir tin­ka­mai pa­si­reng­ti nu­sta­to­mam drau­di­mui.

Larisa Dmitrijeva

De­ga­li­nė – ne deg­ti­nės par­duo­tu­vė

Siū­ly­mui ne­da­ry­ti jo­kių iš­ly­gų ir nuo ki­tų me­tų užd­raus­ti de­ga­li­nė­se pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pri­ta­ria Sei­mo Nar­ko­ma­ni­jos ir al­ko­ho­liz­mo pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė La­ri­sa Dmi­tri­je­va. Pa­sak jos, mū­sų ša­ly­je ir taip su­var­to­ja­ma itin daug svai­ga­lų, to­dėl bū­ti­na keis­ti pa­dė­tį. „Jau žen­gė­me pir­mą žings­nį – pa­sie­kė­me, kad kai ku­rių ka­te­go­ri­jų vai­ruo­to­jams bū­tų nu­sta­ty­tas rei­ka­la­vi­mas prie vai­ro sės­ti vi­siš­kai blai­viems. Da­bar at­ėjo lai­kas ženg­ti ir an­trą­jį, nes vi­so­je Eu­ro­po­je sie­kia­ma ri­bo­ti ne tik al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų rek­la­mą, bet ir jų par­da­vi­mą“, - kal­bė­jo L. Dmi­tri­je­va.

Sei­mo na­rė Ri­ma Baš­kie­nė taip pat įsi­ti­ki­nu­si, kad ne­bė­ra pra­smės ati­dė­lio­ti drau­di­mo įsi­ga­lio­ji­mą dar tre­jiems me­tas. „Žmo­nės į de­ga­li­nes va­žiuo­ja įsi­pil­ti de­ga­lų ar iš­ger­ti ka­vos puo­de­lį, o ne deg­ti­nės nu­si­pirk­ti. Al­ko­ho­lis ten ne­tu­rė­tų bū­ti par­da­vi­nė­ji­mas“, - tvir­ti­no R. Baš­kie­nė.

Įžvel­gia diskriminaciją

Ta­čiau vie­nas Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų au­to­rių par­la­men­ta­ras A. Pa­lio­nis LŽ tei­gė, kad jie ren­gė siū­ly­mą at­siž­velg­da­mi ne tik į de­ga­li­nių at­sto­vų pra­šy­mą, bet ir į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos re­ko­men­da­ci­ją. Esą nuo ki­tų me­tų pra­džios įsi­ga­lio­sian­čia­me drau­di­me pre­kiau­ti de­ga­li­nė­se al­ko­ho­liu Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba įžvel­gė ne­ly­gias ūkio su­bjek­tų kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas ir at­ski­rų ūkio su­bjek­tų dis­kri­mi­na­vi­mą. „Nep­ri­ta­riu to­kiai Ūkio mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­jai“, - pa­brė­žė A. Pa­lio­nis.

Sei­mo na­rio įsi­ti­ki­ni­mu, al­ko­ho­lio par­da­vi­mo ri­bo­ji­mas tik maž­me­ni­nės pre­ky­bos naf­tos pro­duk­tais įmo­nių par­duo­tu­vė­se ne­bū­tų veiks­min­ga prie­mo­nė ma­ži­nant svai­ga­lų var­to­ji­mą. Juk maž­me­ni­nės pre­ky­bos naf­tos pro­duk­tais įmo­nių par­duo­tu­vių al­ko­ho­lio apy­var­ta su­da­ro vos 2-5 proc. bend­ros maž­me­ni­nės al­ko­ho­lio apy­var­tos.

Lie­tu­viš­kų de­ga­li­nių są­jun­gos vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Vi­das Šu­kys taip pat ste­bė­jo­si Ūkio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tų par­eng­to­mis re­ko­men­da­ci­jo­mis, nes ne­se­niai šios ins­ti­tu­ci­jos at­sto­vai per su­si­ti­ki­mą su Sei­mo na­riais ir de­ga­lų par­da­vė­jų įga­lio­ti­niais kaip tik kal­bė­jo prieš­in­gai. „Sun­ku su­vok­ti tei­gi­nius, jog užd­rau­dus de­ga­li­nė­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu ne­va su­ma­žės jo prie­ina­mu­mas. Kas no­rės, tas vi­sa­da nu­si­pirks svai­ga­lų“, - sa­kė V. Šu­kys.

Pa­kei­tė nuomonę

Užd­raus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu de­ga­li­nių par­duo­tu­vė­se 2011 me­tais pa­siū­lė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Ma­tu­las. Ta­čiau da­bar jis pri­pa­žįs­ta, kad tą­kart bu­vo „gal kiek per­sis­teng­ta“. Šiuo me­tu par­la­men­ta­ras lai­ko­si nuo­sta­tos, kad toks drau­di­mas iš tie­sų ga­li su­da­ry­ti ne­ly­gias kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas pre­ky­bi­nin­kams.

A. Ma­tu­las ir­gi jau yra pa­tei­kęs Sei­mui siū­ly­mą ati­dė­ti drau­di­mo pre­kiau­ti al­ko­ho­liu de­ga­li­nė­se įsi­ga­lio­ji­mą. Tie­sa, jis ra­gi­na ne vien ati­dė­ti drau­di­mo įsi­ga­lio­ji­mą, bet ir im­tis ki­tų prie­mo­nių, ku­rios su­ma­žin­tų al­ko­ho­lio, ypač stip­rių­jų gė­ri­mų, prie­ina­mu­mą. Po­li­ti­kas siū­lo 2-3 va­lan­do­mis trum­pin­ti svai­ga­lų par­da­vi­mo lai­ką, taip pat su­teik­ti dau­giau tei­sių sa­vi­val­dy­bėms iš­duo­dant lei­di­mus pre­kiau­ti al­ko­ho­liu, o stip­riai­siais gė­ri­mais pre­kiau­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se. A. Ma­tu­lo nuo­mo­ne, tai bū­tų veiks­min­ges­nės prie­mo­nės nei nu­ma­ty­tas drau­di­mas. „Per šiuos me­tus pa­ki­to tei­si­nė ba­zė, tad ga­li bū­ti, jog užd­rau­dę pre­ky­bą al­ko­ho­liu de­ga­li­nė­se su­lauk­si­me Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­dos, kad šiuo drau­di­mu su­da­ro­mos ne­vie­no­dos kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gos“, - pers­pė­jo par­la­men­ta­ras.