Alkoholio žalos prevencijos fondas maitintų ir žiniasklaidą
Sei­me įre­gis­truo­tas siū­ly­mas di­din­ti al­ko­ho­lio gė­ri­mams tai­ko­mą ak­ci­zą ir iš pa­pil­do­mai su­rink­tų lė­šų kur­ti Al­ko­ho­lio ža­los pre­ven­ci­jos fon­dą.

Kad užd­rau­dus al­ko­ho­lio rek­la­mą ne­nu­ken­tė­tų pa­ja­mų iš to gau­nan­čios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės, da­lį į to­kį fon­dą su­rink­tų lė­šų siū­lo­ma skir­ti vals­ty­bės per­ka­mai so­cia­li­nei rek­la­mai, ku­ri kom­pen­suo­tų ži­niask­lai­dos pra­ra­di­mus. Taip pat siū­lo­ma, kad fon­do lė­šos ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mos al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­ni­mo, vi­suo­me­nės svei­ka­tos iš­sau­go­ji­mo, blai­vy­bės ska­ti­ni­mo so­cia­li­nėms rek­la­moms ir al­ko­ho­lio var­to­ji­mo bei al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ža­los ty­ri­mams fi­nan­suo­ti, ku­rie leis so­cia­li­nę rek­la­mą pa­da­ry­ti dar efek­ty­ves­nę. Ma­no­ma, kad toks pa­pil­do­mų iš ak­ci­zo su­ren­ka­mų lė­šų pa­nau­do­ji­mas leis amor­ti­zuo­ti ga­li­mus fi­nan­si­nius nuo­sto­lius rek­la­mos rin­ko­je, ku­rio­je al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų rek­la­ma ga­li­mai su­da­ro apie 25 pro­cen­tus. Iki 2020 me­tų siū­lo­ma su­vie­no­din­ti vi­sų rū­šių al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams tai­ko­mą ak­ci­zą. Pro­jek­tų ini­cia­to­rė – Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nė Ri­ma Baš­kie­nė.